Структура РДА


  

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

             Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від "07" квітня 2017 року                                                                                                                         № 370 

м. Бровари 

Про розподіл обов’язків між
головою, першим заступником
голови, заступником голови та
керівником апарату Броварської
районної державної адміністрації 

   Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

   1. Розподілити обов’язки між головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату Броварської районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

   2. Установити, що доручення та вказівки першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання управліннями, відділами та іншими структурними підроз­ділами райдерж­адміністрації, районними установами та організаціями, сільськими, селищними радами.

   3. Установити, що у разі відсутності голови райдержадміністрації, першого заступника голови райдержадміністрації, заступника голови райдерж­адміністрації, керівника апарату адміністрації або наявності відповідної вакансії, здійснення їх обов’язків забезпе­чуєть­ся посадовими особами згідно з додатком 2.

   4. Першому заступнику голови, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації у місячний термін внести голові адміністрації на розгляд пропо­зиції щодо змін у складі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, рад згідно з новим розподілом обов’язків.

   5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 29.09.2016 № 647 „Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату Броварської районної державної адміністрації ”.


   Голова адміністрації                                                                                                          М.Ф.Клименко

                           


                                                                                                   Додаток 1
                                                                                                                           до розпорядження голови
                                                                                                                     райдержадміністрації
                                                                                                                                 від "___"______ 2017 № ____Р О З П О Д І Л 
обов’язків між головою, першим заступником 
голови, заступником голови та керівником апарату 
Броварської районної державної адміністрації 

Голова адміністрації 
Клименко М.Ф. 

   Координує і контролює діяльність струк­тур­них підрозділів райдержадміністрації та забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування району з питань виконання покла­дених на державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також безпосередньо спрямовує діяльність структурних підрозділів райдерж­адміністрації:

   - управління фінансів;
   - відділу управління персоналом апарату адміністрації;
   - відділу фінансово-господарського забезпечення.

   Координує взаємодію адміністрації з територіальними орга­нами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:
   - Броварським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;
   - Броварським районним відділом ГУ ДСНС України в Київській області;
   - районним відділом Служби безпеки України в Київській області;
   - управлінням Держгеокадастру у Броварському районі Київської області;
   - міськрайонним управлінням у Броварському районі та м. Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області;
   - сектором інспектування в м. Бровари і Броварському районі Бориспільської об’єднаної державної фінансової інспекції;
   - Броварським ОДПІ ГУ ДФС у Київській області;
   - управлінням статистики у Броварському районі;
  - Броварським управлінням державної казначейської служби України Київської області;
   - Броварським районним відділом лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби»;
   - управлінням Держпродспоживслужби у Броварському районі;
   - державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Київській області;
   - інспекцією державного нагляду за технічним станом сільськогосподарських машин, обладнання;
   - інспекцією по заготівлі і якості сільськогосподарської продукції.

   Координує взаємодію адміністрації з:
   - Броварською місцевою прокуратурою Київської області;
   - Броварським міськрайонним судом Київської області;
   - Броварським об’єднаним військовим комісаріатом;
   - військовими частинами, розташованими на території району. 

   У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Броварського району реалізацію державної політики в галузях та розглядає питання:
   - реформування земельних відносин в районі;
   - сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні земельної реформи;
   - використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення.

Загальні функціональні повноваження 
першого заступника голови, заступника голови 
та керівника апарату райдержадміністрації 


перший заступник голови та заступник голови, керівник апарату адміністрації відпо­­відно до розподілу обов’язків: 

   1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів Украї­­­­ни, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяль­ності, рішень Броварської районної ради, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та інших щодо:
   - реалізації в районі послань Президента України, Програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;
   - здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”;
   - формування та виконання районного бюджету;
   - підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань;
   - розроблення і виконання районних, міжрегіональних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;
   - аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культур­но­го розвит­ку району у відповідних сферах;
   - забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
   - виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра та Віце прем’єр-міністрів України, голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації;
   - підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою райдержадміністрації;
   - розроблення проектів розпоряджень голови адміністрації;
   - вирішення питань діяльності відповідних управлінь, відділів, інших структур­них підрозділів адміністрації відповідно до розпо­ділу обов’язків. 


2. Вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації:
- ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх терито­рі­аль­ни­ми підрозділами в районі, управлін­нями, відділа­ми, іншими структурними підроз­ділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;
- щодо скасування розпоряджень голови районної державної адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України,
- рішенням Конс­ти­туційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;
- взаємодії райдержадміністрації з районною радою, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, сільськими, селищними радами.

   3. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших докумен­тів, що утворю­ють­ся в райдержадміністрації, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візує та вносить на розгляд голови адміністрації доопрацьовані проекти.

   4. Дає доручення управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам рай­держ­адміністрації, сільським, селищним головам відповідно до розподілу обов’язків.
   
   Організує надання у встановленому порядку державних (адміністратив­них), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурами.

   5. Бере участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків в райдержадміністрації, управліннях, відділах, інших струк­турних підрозділах адміністрації та центральних органах виконавчої влади в районі, сільських, селищних радах. Від імені райдержадміністрації у встановленому порядку веде переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до його компетенції.

   6. За дорученням голови райдержадміністрації представляє райдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з пред­ставниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

   7. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступає в засобах масової інформації, дає інтерв’ю з питань, віднесених до його власної компетенції.

   8. В установленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

   9. Повертає ініціаторам звернень документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

   10. Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією та її апаратом.

   11. Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

   12. Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з громадськими органі­за­ціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встанов­леному порядку сприяє виконанню їх статутних завдань, забезпечує додер­жання законних прав цих об’єднань громадян.

   13. Вносить голові адміністрації пропозиції щодо призначення на поса­ди та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозді­лів адміністрації та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притяг­нення їх до дисциплінарної відповідальності.

   14. Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керів­ництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміж­ними орга­нами, службами, комісіями, що утворюються головою райдержадміністрації.

   15. Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

   16. Погоджує у встановленому порядку укладення та розірвання керівника­ми відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації контрактів з керів­никами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управ­ління райдержадміністрації та підпорядковані цим структурним підрозділам.

   17. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 6 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

   18. Без довіреності представляє Броварську райдержадміністрацію у всіх судах усіх інстанцій при розгляді цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ з повним обсягом прав сторони судового процесу з питань, віднесених до його компетенції згідно з цим розподілом обов’язків. Від імені Броварської районної державної адміністрації підписує документи та листи, адресовані судам.

   19. У встановленому порядку бере участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

   20. За дорученням голови райдержадміністрації здійснює інші функції і повноваження.
                       


Перший заступник голови адміністрації 

Лук'яненко Р.М. 

У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Броварського району реалізацію державної політики в галузях та розглядає питання:

забезпечення виконання заходів мобілізаційного плану відповідно до доручень голови адміністрації;
- екологічної безпеки;
- реформування аграрних відносин в районі;
- сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні аграрної реформи;
- розвитку агропромислового комплексу району, лісового та водного господарства, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції;
- спрямування діяльності районних організацій та установ агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв'язків сільськогосподарських товаровиробників із переробними, сервісними та іншими підприємствами й організаціями;
- організації роботи з реалізації законодавства України щодо ринку зерна та цукру;
- переробки сільськогосподарської продукції та харчової промисловості;
- організації роботи щодо виконання державного та регіонального контрактів, створення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;
- сприяння діяльності громадських об’єднань агропромислового комплексу;
- реформування власності, реструктуризації, приватизації в аграрному секторі;
- освіти та науки, захисту прав інтелектуальної власності;
- підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
- охорони здоров'я, фармацевтичної діяльності;
- розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних та ринкових реформ в усіх галузях економіки і соціальної сфери;
- корпоратизації та приватизації державної і комунальної власності;
- соціально-економічного розвитку території району та підвищення конкурентоспроможності району;
- структурної перебудови економіки району;
- забезпечення захисту економічних прав вітчизняних суб'єктів господарювання;
- закупівель за рахунок державних коштів;
- стандартизації, метрології та сертифікації;
- демонополізації виробництва і розвитку конкуренції;
- економічної безпеки та детінізації економіки;
- кредитування, валютних ресурсів, інвестицій, інновацій;
- ресурсозбереження;
- внутрішнього та зовнішнього ринків товарів, послуг, капіталів, роботи бірж;
- обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку споживчого ринку, у тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення;
- захисту прав споживачів;
- реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва;
- зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності.

    2. У межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів і залу­чення інвестицій для розвитку інфраструктури району та їх реалізацію.

   3. У разі відсутності голови адміністрації виконує його обов’язки.

    4. Спрямовує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:
   - відділу агропромислового розвитку;
   - головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи;
   - відділу освіти райдержадміністрації;
   - відділу економіки райдержадміністрації;

   5. Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:   
   - Броварським ОДПІ ГУ ДФС у Київській області;
   - Броварським районним відділом ГУ ДСНС України у Київській області;
   - Броварським об'єднаним військовим комісаріатом; 
   - Броварською місцевою прокуратурою Київської області;
   - Броварським міськрайонним судом Київської області;
   - правоохоронними і контролюючими органами району щодо посилення боротьби з організованою злочинністю;
   - податковою міліцією;
   - Центром поштового зв’язку № 9 Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
   - Центром електрозв’язку №1 Київської обласної дирекції ВАТ «Укртелеком»;
   - Броварським районним підрозділом ЗАТ АЕС «Київобленерго»;
   - Броварською філією по експлуатації газового господарства ВАТ «Київоблгаз»;
  - Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Київській області (в межах доручень голови);
   - Броварським управлінням державної казначейської служби України Київської області;
   - управлінням Держпродспоживслужби у Броварському районі;
   - центральної районної лікарні;
   - Комунального закладу «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;
   - лікувально-профілактичними закладами району;
   - аптечними установами району;
   - районною спілкою споживчого товариства «Райспоживспілка»;
   - підприємствами оптової та роздрібної торгівлі всіх форм власності, у тому числі на ринках, підприємствами громадського харчування, службами побуту незалежно від форм власності;
   - Комунальним закладом Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді»;
   - Комунальним закладом "Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості" Броварської районної ради Київської області;
   - об’єднанням промисловців і підприємців Броварського району.

   6. Взаємодіє та сприяє діяльності:
   - асоціації селянських (фермерських) господарств;
   - ради реформованих сільськогосподарських підприємств району; 
   - районної організації мисливців і рибалок, садівничих товариств;
   - товариства кролівників, бджолярів і звірівників-любителів;
   - районних підприємств, установ та організацій водного, меліоративного, лісового, агрохімічного господарств.

    Керує роботою комісій райдержадміністрації з відповідних питань.  

  

Заступник голови адміністрації
Плакся Ю.С. 
 

   1.  У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Броварського району реалізацію державної політики у галузях та розглядає питання:
   - культури, мистецтва та туризму;
   - соціальної політики;
   - фізичної культури та спорту, молоді;
   - соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
   - з питань сім’ї і жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми;
   - гендерної політики (рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті);
   - правової освіти населення;
   - зайнятості населення;
   - питання квартирного обліку; 
   - праці та заробітної плати;
   - сприяння своєчасній виплаті пенсій;
   - житлово - комунального господарства, розвитку інженерної інфраструктури;
   - раціонального використання енергетичних ресурсів;
   - радіокомунікацій та інших засобів зв'язку;
   - будівництва та експлуатації доріг і об'єктів зв'язку;
   - розвитку транспортного комплексу;
   -  житлового, промислового та цивільного будівництва;
   - електроенергетики та теплоенергетики;
   - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
   - ціноутворення і формування тарифів на житлово-комунальні послуги;
   - житлового та промислового будівництва;
   - енергозбереження;
   - сприяння надходженню коштів до Пенсійного фонду;
   - релігій і церкви.

   2. Організовує виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, районних і галузевих програм.

   3. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:
   - управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
   - відділу культури райдержадміністрації;
   - сектору з питань фізичної культури, молоді та спорту райдержадміністрації;
   - Броварського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
   - територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
   - служби у справах дітей та сім’ї;
   - відділу містобудування та архітектури;
   - сектору з питань цивільного захисту;
   - центру надання адміністративних послуг;
   - відділу реєстрації райдержадміністрації.
   - відділу житлово-комунального господарства.

   4. Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:
- Броварським районним відділом лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби»; 
- районним управлінням Пенсійного фонду України;
- районним центром зайнятості;
- виконавчою дирекцією Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Броварському районі;
- дитяча школа мистецтв броварського району київської області;
- страховими компаніями;
- відділеннями банківських установ;
- ПРАТ «Комунтранс»;
- дорожньо-експлуатаційного управління;
- об’єднань, підприємств, установ, організацій паливно-енергетичного
комплексу;
- районних будівельних та ремонтно-будівельних організацій;
- комунальних підприємств сільських та селищних рад;
- транспортних підприємств;
- промисловими підприємствами району;
- управлінням статистики у Броварському районі (у межах доручень голови адміністрації);
- релігійними конфесіями.

   5. Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у галузях, в межах визначеної компетенції. 

   6. У межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району.

   7. Взаємодіє та сприяє діяльності:
   - районної централізованої бібліотечної системи;
   - районної ради ветеранів;
   - Спілки ветеранів Афганістану;
   - Організації ветеранів учасників АТО;
   - міськрайонної організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури;
   - міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України;
   - релігійним організаціям;
   - Броварської районної організації «Чорнобильський спас».

   Керує роботою комісій райдержадміністрації з відповідних питань

 

 Керівник апарату адміністрації
Прянішнікова К.В.


   1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Броварського району реалізацію державної політики у галузях та розглядає питання: 
   - взаємодії з органами місцевого самоврядування, депутатами рад усіх рівнів, політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками); 
   - контролю за додержанням підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності Конституції України, актів законодавства щодо захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, роз'яснення серед широких верств населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду щодо розв'язання невідкладних проблем життя суспільства; 
   - взаємодії з редакціями газет, радіо, телебачення, іншими засобами масової інформації; 
   - аналізу суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в районі, готує пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань державотворення, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у соціально-економічному і політичному житті району; 
   - управління архівною справою та діловодством, ведення Державного реєстру виборців, організовує роботу апарату районної державної адміністрації щодо правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, добору, розстановки та навчання кадрів; 
  - участі в організації та проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством; 
  - висвітлення роботи адміністрації на офіційному сайті; 
  - забезпечення доступу до публічної інформації; 
  - запобігання та протидії корупції; 
  - вирішенні інших питань суспільно-політичного життя району.  

   2. Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами центральних органів виконавчої влади:
   - редакцією міськрайонного радіомовлення;
   - міськрайонною газетою «Нове життя»;
   - громадськими організаціями, політичними партіями;
   - Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Київській області.

   3. Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність на території району, в межах визначеної компетенції.

   4. Керує та контролює діяльність відділів та інших структурних підрозділів апарату адміністрації:

   - відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату адміністрації;
   - юридичного відділу апарату адміністрації;
   - відділу ведення Державного реєстру виборців;
   - архівного сектору;
   - відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.
 

   5.Взаємодіє та сприяє діяльності:
   - районної школи муніципального управління та розвитку;
   - міськрайонної газети «Нове життя»;
   - редакції міськрайонного радіомовлення;
   - громадським організаціям та політичним партіям;
   - громадською радою при голові адміністрації;
   - громадською радою учасників АТО.

Керує роботу комісій райдержадміністрації з відповідних питань.


Керівник апарату
адміністрації                                                                                                                  К.В. Прянішнікова

                                                                                                         Додаток 2
                                                                                                        до розпорядження голови райдержадміністрації
                                                                                                        від________2017 №_______

 ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ 
голови райдержадміністрації, першого заступника голови, 
заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації 
у разі їх відсутності або за наявності відповідної вакансії 

Посада

Хто заміщає

Голова райдержадміністрації

Клименко М.Ф.

Перший заступник голови адміністрації

Лук'яненко Р.М.

Перший заступник голови адміністрації

Лук'яненко Р.М.

Заступник голови адміністрації

Плакся Ю.С.

 

Заступник голови адміністрації

Плакся Ю.С.

 

Перший заступник голови адміністрації

Лук'яненко Р.М.

Керівник апарату адміністрації

Прянішнікова К.В.

Заступник голови адміністрації

Плакся Ю.С.

 


Керівник апарату
адміністрації                                                                                                              К.В.Прянішнікова

 

 

Броварська районна державна адміністрація

Київської області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від “31 травня  2016 року                                                                              № 110-к

 

м. Бровари


Про упорядкування структури
та внесення змін до штатних
розписів структурних підрозділів
Броварської районної
державної адміністрації

    Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», “Про державну службу”, постанов Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 271 “Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування”, від 06 квітня 2016 року № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році”:

    1. Внести зміни у структуру Броварської районної державної адміністрації, а саме до додатку 2 «Структура управлінь, відділів та служб Броварської районної державної адміністрації» розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації від 01.03.2016 № 39-к «Про упорядкування структури Броварської районної державної адміністрації» зі змінами внесеними з 01 червня 2016 року:

    2. Перейменувати посади:
2.1. «завідувач» сектору підприємництва та власності відділу економіки Броварської районної державної адміністрації на «головний спеціаліст» відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
2.2. «завідувач» сектору соціально-економічного розвитку відділу економіки Броварської районної державної адміністрації на «головний спеціаліст» відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
2.3. «завідувач» сектору опіки та піклування служби у справах дітей та сім’ї Броварської районної державної адміністрації на «головний спеціаліст» служби у справах дітей та сім’ї Броварської районної державної адміністрації;
2.4. «спеціаліст І категорії» сектору соціально-економічного розвитку відділу економіки Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» сектору соціально-економічного розвитку відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;

    3. Внести зміни до штатного розпису Броварської районної державної адміністрації:
3.1. Вивести зі штатного розпису Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці:
- «завідувач» сектору підприємництва та власності відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
- «завідувач» сектору соціально-економічного розвитку відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
- «завідувач» сектору опіки та піклування служби у справах дітей та сім’ї Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст І категорії» сектору соціально-економічного розвитку відділу економіки Броварської районної державної адміністрації.
    3.2. Ввести у штатний розпис Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці:
- «головний спеціаліст» відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» служби у справах дітей та сім’ї Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст» відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;

    4. Перейменувати посади:
4.1. «спеціаліст І категорії» відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
4.2. «спеціаліст І категорії» відділу формування виплатних документів управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу формування виплатних документів управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
4.3. «спеціаліст І категорії» відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
4.4. «спеціаліст І категорії» відділу з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
4.5. «головний спеціаліст» з питань кадрової роботи відділу кадрового та правового забезпечення управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «головний спеціаліст» з питань управління персоналом відділу кадрового та правового забезпечення управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
4.6. «завідувач» сектору нагляду за правильністю призначення та виплатою пенсій управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «головного спеціаліста» сектору нагляду за правильністю призначення та виплатою пенсій управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;

    5. Внести зміни до штатного розпису управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації:

5.1. Вивести зі штатного розпису управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці:
- «спеціаліст І категорії» відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст І категорії» відділу формування виплатних документів управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст І категорії» відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст І категорії» відділу з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» з питань кадрової роботи відділу кадрового та правового забезпечення управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «завідувач» сектору нагляду за правильністю призначення та виплатою пенсій управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації.
5.2. Ввести у штатний розпис управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці:
- «спеціаліст» відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст» відділу формування виплатних документів управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст» відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст» відділу з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» з питань управління персоналом відділу кадрового та правового забезпечення управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» сектору нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;

    6. Перейменувати:

6.1. Відділ сприяння розвитку галузі рослинництва, регулювання відносин власності та функціональності аграрного ринку управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації у відділ інноваційних технологій, дорадництва, аналізу та врегулювання відносин власності управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
6.2. Відділ фінансово-господарського забезпечення управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації у відділ фінансово-господарського, агротехнічного забезпечення та інвестиційного розвитку аграрного виробництва управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації.

    7. Внести зміни до штатного розпису управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації:
7.1. Вивести зі штатного розпису управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації:
- «начальник» відділу сприяння розвитку галузі рослинництва, регулювання відносин власності та функціональності аграрного ринку управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст з питань матеріально-технічного забезпечення та охорони праці» відділу сприяння розвитку галузі рослинництва, регулювання відносин власності та функціональності аграрного ринку – головного бухгалтера управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «прибиральник» відділу сприяння розвитку галузі рослинництва, регулювання відносин власності та функціональності аграрного ринку управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «начальник» відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст з питань економічного аналізу» відділу фінансово-господарського забезпечення управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «провідний спеціаліст» відділу фінансово-господарського забезпечення управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
7.2. Ввести у штатний розпис управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації:
- «начальник» відділу фінансово-господарського, агротехнічного забезпечення та інвестиційного розвитку аграрного виробництва – головний бухгалтер управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» відділу фінансово-господарського, агротехнічного забезпечення та інвестиційного розвитку аграрного виробництва управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «прибиральник службового приміщення» відділу фінансово-господарського, агротехнічного забезпечення та інвестиційного розвитку аграрного виробництва управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «начальник» відділу інноваційних технологій, дорадництва, аналізу та врегулювання відносин власності управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» відділу інноваційних технологій, дорадництва, аналізу та врегулювання відносин власності управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «провідний спеціаліст» відділу інноваційних технологій, дорадництва, аналізу та врегулювання відносин власності управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації.

    8. Сектору кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації повідомити працівників, посади яких перейменовуються про наступні для них зміни істотних умов праці та забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, пов’язаних з такими змінами.

    9. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити розроблення та затвердження положень про відповідні структурні підрозділи, розроблені на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 та привести посадові інструкції працівників у відповідність до чинного законодавства.

    10. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів внести у встановленому порядку зміни до штатних розписів та подати штатні розписи зі змінами на затвердження голові районної державної адміністрації до 01 червня 2016 року.

    11. Затвердити структуру управлінь, відділів та служб Броварської районної державної адміністрації, згідно з додатком 1.

    12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Прянішнікову К.В.


Голова адміністрації                                                                                                                                                                  В.О.Сінько

 


                                                                                                                             
Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації
від _________2016 № _____ 

СТРУКТУРА

управлінь, відділів та служб

Броварської районної державної адміністрації

 

Назви структурних підрозділів, посади

Кількість

штатних одиниць

Управління агропромислового розвитку

Начальник управління агропромислового розвитку

1

Разом:

1

Відділ фінансово-господарського, агротехнічного забезпечення та інвестиційного розвитку аграрного виробництва

Начальник відділу – головний бухгалтер

1

Головний спеціаліст

1

Прибиральник

1

Разом:

3

Відділ інноваційних технологій, дорадництва, аналізу та врегулювання правовідносин власності

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

3

Всього:

7

Управління фінансів

 

Начальник управління 

1

Разом:

1

Відділ планування доходів

Заступник начальника управління - начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

3

Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

Головний спеціаліст

1

Водій

1

Прибиральник службових приміщень

1

Разом:

4

Бюджетний відділ

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

4

Всього:

12

Управління соціального захисту населення

 

Начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Разом:

2

Відділ кадрового та правового забезпечення

 

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст з питань управління персоналом

                   1

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1

Головний державний соціальний інспектор

1

Державний соціальний інспектор

1

Оператор комп’ютерного набору

1

Разом

6

Відділ праці

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст з питань оплати праці та трудових відносин

1

Головний спеціаліст з питань охорони праці

1

Разом:

3

Відділ прийому громадян

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст-координатор

1

Спеціаліст

1

Разом:

5

Відділ прийняття рішень

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

4

Відділ формування виплатних документів

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Разом:

4

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Прибиральник службового приміщення

1

Разом:

4

Відділ персоніфікованого обліку

Начальник відділу

1

Заступник начальника відділу

1

Головний спеціаліст по впровадженню програмних продуктів

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Разом:

8

Відділ у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

3

Відділ з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Разом:

3

Сектор нагляду за правильністю призначення та виплатою

пенсій

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

2

Всього

44

Відділ економіки

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Всього

5

Відділ містобудування та архітектури

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

3

Відділ житлово-комунального господарства

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

3

Відділ освіти

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

3

Сектор фізичної культури, молоді та спорту

Завідувач сектору

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

2

Служба у справах дітей та сім’ї

Начальник служби

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

4

Відділ культури

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

3

Сектор з питань цивільного захисту

Завідувач сектору

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

2

Архівний сектор

Завідувач сектору

1

Архівіст

1

Разом:

2

 

Відділ реєстрації                                                                                                   

Начальник відділу                                                                

1

Державний реєстратор

1

Державний реєстратор

1

Всього:

3

Центр надання адміністративних послуг

Керівник центру

1

Адміністратор

1

Адміністратор

1

Разом:

3

Всього:

96

 

Керівник апарату
адміністрації                                                                                                                                                                          К.В.Прянішнікова


 

Броварська районна державна адміністрація

Київської області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від “31” травня 2016 року                                                                               № 111-к

 

 

м. Бровари

 Про упорядкування структури
апарату та внесення змін до штатного
розпису апарату Броварської
районної державної адміністрації

     Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”, ст. 32 Кодексу Законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”, 06 квітня 2016 року № 268 “Про умови плати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування”, від 06 квітня 2016 року № 271 “Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування”, від 06 квітня 2016 року № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році”:

    1. Реорганізувати загальний відділ апарату Броварської районної державної адміністрації та відділ роботи зі зверненнями громадян апарату Броварської районної державної адміністрації шляхом злиття у відділ з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації зі штатною чисельністю 5 одиниць:
- «начальник» відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації;
- «провідного спеціаліста» відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації;
- «провідного інспектора» відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації;
- «оператора комп’ютерного набору І категорії» відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації.

    2. Реорганізувати відділ організаційної роботи апарату Броварської районної державної адміністрації та сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Броварської районної державної адміністрації шляхом злиття у відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації зі штатною чисельністю 4 одиниць:
- «начальник» відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст» відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації

    3. Ввести до штатного розпису відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Броварської районної державної адміністрації на підставі вивільнених штатних одиниць посаду:
- «провідний інспектор» відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Броварської районної державної адміністрації.

    4. Ліквідувати в штатному розписі апарату Броварської районної державної адміністрації сектор мобілізаційної роботи апарату Броварської районної державної адміністрації у складі двох штатних одиниць:
- «завідувач» сектору;
- «головний спеціаліст» з питань мобілізаційної роботи.

    5. Ввести до штатного розпису апарату Броварської районної державної адміністрації на підставі вивільнених штатних одиниць посади:
- «головний спеціаліст» з питань мобілізаційної роботи апарату Броварської районної державної адміністрації;
- «провідний інспектор» юридичного відділу апарату Броварської районної державної адміністрації.

    6. Реорганізувати сектор кадрової роботи апарату Броварської районної державної адміністрації у відділ управління персоналом апарату Броварської районної державної адміністрації зі штатною чисельністю 3 одиниць:
- начальник відділу управління персоналом апарату Броварської районної державної адміністрації;
- головний спеціаліст відділу управління персоналом Броварської районної державної адміністрації;
- провідний спеціаліст відділу управління персоналом Броварської районної державної адміністрації. 

    7. Перейменувати посади:
- «спеціаліст І категорії» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації.
- «спеціаліст І категорії» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації;

    8. Внести зміни до штатного розпису апарату Броварської районної державної адміністрації:
    8.1. Вивести зі штатного розпису апарату Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці:
- «спеціаліст І категорії» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст І категорії» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації.
    8.2. Ввести у штатний розпис апарату Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці:
- «спеціаліст» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації.

    9. Виконуючому обов’язки начальника відділу фінансово-господарського забезпечення – головного бухгалтера апарату райдержадміністрації Ковальчук В.В. внести зміни до штатного розпису апарату районної державної адміністрації, що вводяться в дію з 01 травня 2016 року та подати їх на затвердження Київській обласній державній адміністрації.

    10. Сектору кадрової роботи апарату Броварської районної державної адміністрації повідомити працівників, які мали статус державних службовців, відповідно до Закону України ”Про державну службу” від 23 грудня 1993 року № 3723-ХII та з набранням чинності новою редакцією Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII втратили такий статус та працівників, посади яких перейменовуються про наступні для них зміни істотних умов праці та забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, пов’язаних з такими змінами.

    11. Керівникам тих структурних підрозділів апарату Броварської районної державної адміністрації, у яких наявні посади працівників, які виконують функції з обслуговування, та тих структурних підрозділів, які перейменовуються, після затвердження змін до штатного розпису апарату райдержадміністрації забезпечити:

    11.1. розроблення та подання на затвердження голові Броварської районної державної адміністрації положень про відповідні структурні підрозділи, розроблені на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 та привести посадові інструкції працівників у відповідність до чинного законодавства.

    12. Затвердити структуру апарату Броварської районної державної адміністрації згідно з додатком. 

    13. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації від 06 жовтня 2015 року № 190-к “Про упорядкування структури апарату Броварської районної державної адміністрації”.

    14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Прянішнікова К.В.

 

Голова адміністрації                                                                                    В.О.Сінько

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Додаток 1

                                                                                                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                Розпорядження голови райдержадміністрації
                                                                                                                                                                                                                                від _____________2016 № _______

СТРУКТУРА

апарату Броварської районної державної адміністрації

 

з/п

Назва структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

1

Голова адміністрації

1

2

Перший заступник голови адміністрації

1

3

Заступник голови адміністрації

1

4

Керівник апарату адміністрації

1

 

Разом:

4

 

 

 

1

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи

1

 

Відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

 

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Головний спеціаліст

1

4

Спеціаліст

1

 

Разом:

4

 

 

            Відділ управління персоналом

 

 

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

 

Разом:

3

 

Відділ з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян

 

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

4

Провідний інспектор

1

5

Оператор комп’ютерного набору І категорії

1

 

Разом:

5

 

Юридичний відділ

 

1

Начальник відділу 

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

4

Провідний інспектор

1

 

Разом:

4

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення

 

1

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Головний спеціаліст

1

3

Провідний інспектор

1

4

Водій

1

5

Прибиральниця службових приміщень

1

 

Разом:

6

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

 

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Спеціаліст

1

4

Спеціаліст

1

 

Разом:

4

 

Всього:

31

       

Керівник апарату
адміністрації                                                                                                                                                          К.В.Прянішнікова