Громадська рада


Броварська районна державна адміністрація

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від «25» грудня 2014 року                                                                     №1006

 

 


Про затвердження положення
про Громадську раду при
Броварській районній
Державній адміністрації
    Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2014 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 року №688 «Про внесення зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 з метою ефективної реалізації положень Закону України «Про очищення влади», забезпечення відкритості, прозорості та публічності у діяльності органу виконавчої влади, здійснення громадського контролю за їх діяльністю:

1. Затвердити положення про Громадську раду при Броварській районній державній адміністрації згідно з додатком;
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Кушніренка Ю.І.

 


Виконуючий обов’язки
голови адміністрації                                                             К.В.Прянішнікова

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконуючого обов’язки
 голови районної державної адміністрації
від25.12.2014 року №1006ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду

при Броварській районній державній адміністрації

 

1.   Громадська рада при Броварській районній адміністрації (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2.   У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про Громадську раду погоджується Броварською районною державною адміністрацією та схвалюється на її засіданні.

3.   Основними завданнями Громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами Броварського району конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю Броварської районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних рад Броварського району;

сприяння врахуванню Броварською районною державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4.   Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

a)   готує та подає Броварській районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Броварського району, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

b)   готує та подає Броварській районній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю Броварського району;

c)   подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Броварської районної державної адміністрації;

d)   проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

e)   здійснює громадський контроль за врахуванням Броварською районною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості Броварського району, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

f)    інформує в обов’язковому порядку громадськість Броварського район про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб;

g)   збирає, узагальнює та подає Броварській районній державній адміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

h)   організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

i)    готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5.   Громадська рада має право:

1)   утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2)   залучати до роботи Громадської ради працівників Броварської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3)   організовувати і проводити семінари, конференції,  засідання за круглим столом та інші заходи;

4)   отримувати в установленому порядку від Броварської районної державної адміністрації, голів сільських та селищних рад Броварського району інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5)   отримувати від Броварської районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю Броварського району.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Броварська районна державна адміністрація.

6.   До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

7.   Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесенні інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8.   Для формування складу Громадської ради Броварська районна державна адміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільного.

Якщо при районній державній адміністрації вже утворена Громадська рада, то не пізніше, ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради та Броварська районна державна адміністрація.

Не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Броварська районна державна адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятий спосіб приготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу громадянського суспільства.

До заяви додаються:

-      рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою ( у разі наявності);

-      біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

-      копії документів, що підтверджують легалізацію інституту  громадянського суспільства;

-      інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Броварська районна державна адміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при Броварській районній державній адміністрації до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради Броварська районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9.   Броварська районна державна адміністрація затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

1)   систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше, ніж два рази);

2)   повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

3)   скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

4)   неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

5)   подання членом Громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який збирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Броварської районної державної адміністрації.

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених цим Положенням про Громадську раду.

12. Голова громадської ради:

-      організовує діяльність Громадської ради;

-      скликає, організовує підготовку та проведення її засідань;

-      підписує документи від імені Громадської ради;

-      представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами  виконавчої влади, об’єднання громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

-      може брати участь у засіданнях колегії Броварської районної державної адміністрації.

13. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю Броварської районної державної адміністрації,  який не є членом Громадської ради.

14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться в разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Броварської районної державної адміністрації.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковим для розгляду Броварською районною державною адміністрацією.

Рішення Броварської районної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше, ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості Броварського району шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує Броварську районну державну адміністрацію та громадськість Броварського району про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Броварська районна державна адміністрація.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 

Заступник голови  адміністрації                                        К.В. Прянішнікова