№ 839 від 19.05.2008 "Про організацію роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів"

опубліковано 13 вер. 2011 р., 01:27 Адміністратор домена   [ оновлено 13 вер. 2011 р., 01:54 ]

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від “19“ травня 2008 року № 839
м. Бровари

Про організацію роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням
з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Відповідно до ст.ст. 6, 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст.ст. 6, 7 "Про державну підтримку малого підприємництва", на виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 20.04.2007 № 269 "Про організацію роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів":

 1. Затвердити Порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, що додається.
 2. Управлінню економіки запровадити механізм часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації
М.Ф. Діденко
 
Перший заступник голови адміністрації
О.І. Дармограй

Заступник голови адміністрації
Н.А.Откидач

Начальник управління економіки
М.А.Чернова

Начальник юридичного відділу апарату адміністрації
А.М.Риженко

Начальник загального відділу
апарату адміністрації
А.М.Кузнєцова

Керівник апарату адміністрації
В.С.Мельник

Підлягає державній реєстрації 

Начальник юридичного відділу
апарату адміністрації
А.М.РиженкоЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Броварської райдержадміністрації
від "___" ___________ 2008 року
№ ____

П О Р Я Д О К
часткового відшкодування з районного бюджету 
відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб'єктами малого і середнього підприємництва
для реалізації інвестиційних проектів

 1. Порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів визначає механізм використання коштів, призначених для фінансування програм розвитку підприємництва в районі та передбачених в районному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках коротко - середньостроковими кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів (далі - компенсація).
 2. Короткостроковим уважається кредит, залучений на строк до одного року, а середньостроковим - до трьох років.
 3. Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам малого та середнього підприємництва, які залучили кредити починаючи з 2007 року (далі - позичальники), за умови, що відсоткова ставка за кредитами банків не перевищує розміру подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на момент укладання кредитної угоди.
 4. Право на одержання компенсації мають позичальники, які:
  • проводять господарську діяльність не менше одного року;
  • не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним та місцевими бюджетами та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову та роздрібну торгівлю ними, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;
  • забезпечують спів фінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості;
  • розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається впровадження енергозберігаючих та природоохоронних заходів;
  • здійснюють: виробництво товарів та надання послуг експортного спрямування та імпортозамінних; модернізацію, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізацію пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку району. Перевага надається передусім позичальникам, які мають середньо облікову чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не більше 10 осіб.
 5. Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках кредитами не мають позичальники, які отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій, визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану.
 6. Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення компенсації райдержадміністрацією утворюється конкурсна комісія, склад якої затверджується головою райдержадміністрації.
 7. Конкурсна комісія проводить свою роботу у відповідності з положенням, затвердженим головою райдержадміністрації:
  1. Конкурсна комісія в установленому порядку після затвердження районного бюджету на зазначені цілі в місячний термін готує та оприлюднює на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в газеті „Нове життя" оголошення про проведення конкурсу, в якому обов'язково визначається:
   • - найменування та місцезнаходження структурного підрозділу районної державної адміністрації, відповідального за проведення конкурсу;
   • - умови проведення конкурсу;
   • - місце і граничний термін внесення конкурсних пропозицій.
   • Відповідальним за проведення конкурсу є управління економіки районної державної адміністрації.
  2. Для участі у конкурсі позичальники подають до конкурсної комісії такі документи:
   • - відомості про підприємство (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище та ініціали керівника);
   • - бізнес-план інвестиційного проекту;
   • - копію кредитного договору, завірену банком, який видав кредит;
   • - заявку на часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитом банку, що залучається до реалізації інвестиційного проекту;
   • - копію статуту та фінансовий звіт за останній рік та останній звітний період;
   • - довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування та виплати заробітної плати;
   • - документи, які підтверджують спрямування коштів на інвестиційні проекти.
  3. Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих матеріалів та проведення експертизи інвестиційних проектів приймає рішення про доцільність надання державної підтримки їх реалізації у формі компенсації. Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів здійснюється за такими критеріями:
   • - строк окупності інвестиційного проекту;
   • - розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);
   • - створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця;
   • - збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг) на 1 грн. залучених коштів місцевих бюджетів;
   • - розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов'язкових платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на рік.
   1. Переможцями конкурсного відбору визнаються позичальники, які запропонували найкращі умови для здійснення інвестиційних проектів.
   2. Конкурсна комісія протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсного відбору всіх його учасників.
   3. Переможцям конкурсу в десятиденний термін конкурсна комісія надає витяг із протоколу для пред'явлення його банкам , які надали кредити.
 8. Після прийняття конкурсною комісією рішення про надання фінансової підтримки у формі компенсації відсоткової ставки за надані суб'єктам малого та середнього підприємництва кредити, на підставі витягу з протоколу, який надається переможцям конкурсу, укладається фінансова угода між розпорядником коштів районного бюджету, позичальником та банком, у якій визначається розмір та умови погашення відсотків за користування кредитом з урахуванням компенсації.
 9. Часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами здійснюється головним розпорядником коштів у межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті відповідно до фінансової угоди. Належну суму розпорядник коштів районного бюджету перераховує безпосередньо банку, який надав кредит. За умови сплати позичальником відсотків за користування кредитом у повному обсязі банк повертає відповідну суму на рахунок позичальника.
 10. Компенсація за кредитами надається в розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору.
 11. Кошти на компенсацію надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва в межах одного бюджетного періоду. У разі коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої компенсації повинно розглядатися на початку наступного бюджетного періоду за умови виділення коштів на зазначені цілі в районному бюджеті на відповідний рік.
 12. Для отримання суми компенсації банки, які надали коротко чи середньострокові кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає за звітним, розпоряднику коштів районного бюджету по два примірники реєстрів позичальників, які взяли кредит у цих банках і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію, а також виписку банку із зазначенням щодо кожного позичальника загальної суми кредиту, погашеної суми кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.
 13. Розпорядник коштів районного бюджету складає і затверджує реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків і подає Броварському управлінню державного казначейства головного управлінню Державного казначейства України в Київський області разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на компенсацію суб'єктам малого та середнього підприємництва.
 14. Зазначені видатки здійснюються в установленному порядку шляхом перерахування коштів на рахунки банків, які здійснили кредитування інвестиційних проектів підприємств-переможців конкурсу.
 15. Протягом дії фінансової угоди розпорядник коштів районного бюджету здійснює контроль за виконанням суб'єктом підприємницької діяльності фінансових зобов'язань за кредитною угодою.
 16. Фінансова звітність про використання коштів районного бюджету для здійснення часткової компенсації відсоткових ставок складається і подається в установленному порядку.
 17. Розпорядник коштів районного бюджету для здійснення часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів визначається в рішенні про бюджет на відповідний рік, прийнятого в установленному порядку.


Керівник апарату адміністрації В.С. Мельник
Comments