Інформація про здійснення державної регуляторної політики Броварською районною державною адміністрацією за 2008 рік

опубліковано 13 вер. 2011 р., 01:12 Адміністратор домена
Відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про засади державної ре-гуляторної політики у сфері господарської діяльності“, розпорядження Кабіне-ту Міністрів України від 19 березня 2004 р. № 152-р ‛Про підготовку та опри-люднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади“ адміністрація оприлюднює інформацію про здійснення державної регуляторної політики за 2008 рік.
Впродовж 2008 року робота райдержадміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарсь-ких відносин вимогам законодавства, а також відкритості і прозорості процесу регуляторної діяльності.
Впровадження регуляторної політики в районі за звітний період було спрямовано на виконання завдань державної стратегії щодо стабілізації еконо-міки шляхом забезпечення умов для підвищення ефективності використання іс-нуючих та створення нових робочих місць, регулювання ринку праці, сприяння зайнятості громадян які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Підтримка малого підприємництва шляхом запровадження механізму часткового відшкодування.
На виконання Законів України ‛Про зайнятість населення“, ‛Про місцеві державні адміністрації“, "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", регуляторним актом було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 21.12.2007 №2120 ‛Про бронювання у 2008 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту“ передбачено бронювання 25 робочих місць для соціально – незахищених кате-горій громадян. ‛Про бронювання у 2009 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування грома-дян, які потребують соціального захисту“
З метою отримання зауважень та пропозицій Проект розпорядження го-лови райдержадміністрації "Про бронювання у 2009 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту" та аналіз його впливу оприлюднювались на веб-сайті Броварської районної державної адміністрації (www.brovary-region.com.ua) та в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 19 листопада 2008 року.
Броварською райдержадміністрацією було прийнято розпорядження го-лови РДА від 19.05.2008 року №839 ‛Про організацію роботи, пов’язаної із час-тковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації ін-вестиційних проектів“, зареєстрованого в Броварському міськрайонному управлінні юстиції Київської області від 22.05.2008 року №3/32 для запрова-дження якого прийнято розпорядження ‛Про утворення районної комісії з ор-ганізації роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“ та відповідне положен-ня щодо діяльності комісії від 17.06.2008 №1141.
Розпорядження розміщені на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі ‛Підприємництво“ в підрозділі ‛Регуляторна політика“.
Відповідно до цих розпоряджень двічі, протягом 2008 року було оголо-шено конкурс із визначення кандидата для державної підтримки інвестиційних проектів. Відповідну інформацію було оприлюднено в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 17.09.2008 року №71 та від 08.11.2008 року №86. Заяв від пре-тендентів на участь у конкурсі не надходило.
Станом на 15.12.2008 року кошти на запровадження механізму частково-го відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залу-ченими суб`ктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвести-ційних проектів не використовувались.

ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської районної державної адміністрації на 2008 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1.

Розпорядження голови райдержадміністрації "Про бронювання у 2009 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту"

Надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

IV квартал

Броварський базовий міськрайцентр зайнятості, тел.
 6-91-29


ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської райдержадміністрації на 2009 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1.

Розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про бронювання у 2010 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту“"

Надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

IV квартал

Броварський базовий міськрайцентр зайнятості, тел.
 6-91-29


Зміни до плану
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської райдержадміністрації на 2009 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1.

Розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб“єктів господарювання  в одному приміщенні“ 

 

Створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва  в Броварському районі, спрощення процедури та зменшення витрат часу підприємцями при оформленні та отриманні документів дозвільного характеру, на виконання вимог ст. 4 Закону України ‛Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“

I квартал

провідний спеціаліст – адміністратор апарату адміністрації тел. 5-04-21

Comments