Регуляторна політика РДА 2009 рік


План-графік здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів Броварської райдержадміністрації

опубліковано 13 вер. 2011 р., 03:58 Адміністратор домена

 ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                     Виконуючий обов`язки голови
                                                                                                                                       райдержадміністрації
                                                                                                                                                                      ______________ О.І. Дармограй
                                                                                                                                           „ 09  ‛   січня   2009 р.

                                                                                

ПЛАН-ГРАФІК
 
здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів
Броварської райдержадміністрації
 
 
№ з/п
Назва проекту регуляторного акта
Вид відстеження
Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальна за проведення відстеження
Строк виконання заходів з відстеження

Інформація про оприлюднення звіту про відстеження результативності та направлення його представництву Держпідприємництва України у Київській області

1
Розпорядження голови адміністрації ‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів‛
 
базове
управління економіки райдержадміністрації
до 22.05.2009

міськрайонне газета ‛Нове життя‛ від 18.02.2009№ 12

 
 
 
                             Начальник управління економіки                                                                                                                        М.А. Чернова
 
 
 
Інформація про загальний Реєстр власних регуляторних актів
Броварської райдержадміністрації
 
№ з/п
Назва проекту регуляторного акта
Дата та номер прийняття
Номер реєстрації в територіальних управліннях Міністерства юстиції
Вид
відстеження

 Строк відстеження

 Розробник регуляторного акта

1
Розпорядження голови адміністрації ‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів‛
від 19.05.2008
№ 839
від 22.05.2008
№ 3/32
базове

12.01.09 – 11.02.09

управління економіки райдержадміністрації

 
  
 
 
                            Начальник управління економіки                                                                                                                        М.А. Чернова

№ 1073 від 06.08.2009 "Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні"

опубліковано 13 вер. 2011 р., 03:46 Адміністратор домена   [ оновлено 13 вер. 2011 р., 03:58 ]


БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від “06“ серпня 2009 року № 1073
м. Бровари

Про затвердження Порядку взаємодії представників  місцевих дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні
 
                   
                Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  п. 4 ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», та з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі, подолання адміністративних бар’єрів, скорочення термінів отримання дозвільних документів у сфері господарської діяльності, удосконалення координації дій дозвільних органів:
 
               1. Затвердити Порядок взаємодії представників  дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні  згідно з додатком.
 
               2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
 
 
Голова адміністрації                                                                                                                                  
А.М. Мазур 
 
 
 
 

 Зареєстровано в Броварському міськрайонному управлінні юстиції Київської області 19 серпня 2009 року за № 747

 
 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
Броварської  районної
державної адміністрації
 ‛06‛серпня 2009р. № 1073
 

 
 

Порядок
взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні
 
Цей Порядок розроблено  відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 р.    № 2806-IV з метою забезпечення роботи Дозвільного центру та встановлення основних засад взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
 
1. Визначення термінів
 
Основні терміни, які використовуються в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Інші терміни вживаються у нижченаведеному значенні:
Заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, які звертаються до Дозвільного центру щодо отримання інформації, консультації та/або документів дозвільного характеру.
Дозвільний центр – робочий орган районної державної адміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності.
Місцеві дозвільні органи – структурні підрозділи Броварської районної державної адміністрації та їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах Броварського району. 
Представники дозвільних органів - посадові особи місцевих дозвільних органів, уповноважені брати участь у роботі Дозвільного центру відповідним розпорядчим документом цього органу. 
Адміністратор – посадова особа Броварської райдержадміністрації, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.
ДДХ -  документ дозвільного характеру   (дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, які дають право суб’єкту господарювання на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності).
 
2. Загальні положення
 
Дозвільний центр об’єднує в одному приміщенні представників місцевих дозвільних органів, які уповноважені, відповідно до законодавства, видавати документи дозвільного характеру, та які здійснюють роботу по прийманню, розгляду заяв, прийняттю рішень щодо видачі документів дозвільного характеру та безпосередньо видачу дозвільних документів.
Суб’єкт господарювання має право вибору способу отримання ДДХ через адміністратора або за зверненням безпосередньо до дозвільних органів, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні. 
Місцевим дозвільним органам забороняється приймати документи необхідні для видачі ДДХ  та видавати ДДХ суб’єктам господарювання поза межами Дозвільного центру.
При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні дозвільні органи, представники останніх зобов’язані забезпечити взаємодію між собою з метою своєчасної видачі документів дозвільного характеру.
  Учасники Дозвільного центру у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади і посадових осіб державної влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Порядком.
 
3. Принципи взаємодії
 
Основними принципами взаємодії є:
суворе дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових
актів, що регулюють видачу документів дозвільного характеру;
організація та координація дій та вимог усіх учасників Дозвільного центру, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, в межах Броварського району;
відповідальність посадових осіб місцевих дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру; 
відкритість та доступність інформації, яка стосується роботи кожного з учасників дозвільного центру;
додержання рівності прав суб’єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру;
забезпечення місцевими дозвільними органами оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб’єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності.
 
4. Організація взаємовідносин представників місцевих дозвільних органів.
 
4.1. Організація взаємовідносин учасників дозвільного центру встановлюється порядком взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні (Дозвільний центр), з метою видачі їм документів дозвільного характеру (далі Порядок взаємодії).
 
4.2.  Взаємодія представників дозвільних органів, які приймають участь у роботі Дозвільного центру забезпечує видачу документів дозвільного характеру з принципом організаційної єдності (формат єдиного центру).
 
4.3. Формат єдиного центру означає те, що заявники можуть подати документи на одержання певних документів дозвільного характеру представникам дозвільних органів, які  знаходяться в одному приміщенні. При цьому зникає необхідність здійснення чисельних візитів до різних інстанцій, які територіально розосереджені.
  
5. Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів.
 
Порядок взаємодії представників дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні затверджується розпорядженням голови Броварської райдержадміністрації за погодженням з місцевими дозвільними органами та  Представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області.
 
5.1. Дозвільний центр створюється та проводить свою діяльність з метою видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності. В рамках центру заявник може отримати кваліфіковану та вичерпну інформацію щодо процесу отримання необхідних документів дозвільного характеру в одному приміщенні, а також має можливість здати весь пакет документів, необхідних для отримання ДДХ, та у встановлений законодавством термін отримати ДДХ або вмотивовану відмову у видачі.
 
5.2. Дозвільний центр створюється Броварською районною державною адміністрацією, яка здійснює загальне фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Дозвільного центру.
 
5.3. Основні права і обов’язки місцевих дозвільних органів, що пов’язані з їхньою участю у наданні послуг з видачі ДДХ з принципом організаційної єдності. 
 
Місцеві дозвільні органи мають право:
           вносити свої пропозиції щодо забезпечення та вдосконалення роботи Дозвільного центру.
           вимагати від інших сторін дотримання Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 6 вересня 2005 р. № 2806-IV, "Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності", затвердженого розпорядженням голови Броварської райдержадміністрації від 18 січня 2006 року № 19 та цього Порядку.
Місцеві дозвільні органи зобов’язані:
          забезпечувати дотримування Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 6 вересня 2005 р. № 2806-IV, "Положенн
я про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності",  затвердженого розпорядженням голови Броварської райдержадміністрації від 18 січня 2006 року № 19 та цього Порядку;
           вживати, в межах чинного законодавства, всіх необхідних заходів щодо скорочення термінів та спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру на започаткування та ведення господарської діяльності;
            надавати адміністратору Дозвільного центру вичерпний перелік документів, необхідних для отримання відповідного ДДХ та  чітких вимог щодо оформлення документів, які подаються;
 дотримуватись термінів,  передбачених чинним законодавством, щодо розгляду поданих документів, прийняттю відповідного рішення щодо видачі ДДХ або  вмотивованої відмови на підставі поданих документів;
           дотримуватись розміру оплати послуг за видачу документів дозвільного характеру, що надаються дозвільними органами у межах, визначених законодавством.
          надавати практичну допомогу іншим учасникам Дозвільного центру у виконанні ними своїх відомчих завдань;
в повному обсязі надавати заявнику інформацію щодо порядку видачі ДДХ;
          узгоджувати свої дії, у разі необхідності, із Броварською районною державною адміністрацією;
бережно ставитися до майна та оргтехніки Дозвільного центру;
забезпечити збереження документів та інформації у Дозвільному центрі,  при транспортуванні документів до своїх постійних  робочих місць  та до відомчих архівів.
 
5.4. Спільні дії щодо організації роботи з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
 
При зверненні суб’єкта господарювання до адміністратора  щодо отримання ДДХ останній здійснює роботу, пов’язану з прийманням необхідних документів для одержання  ДДХ, забезпечує взаємодію та документообіг між представниками місцевих дозвільних органів у Дозвільному центрі, а також видає ДДХ.
Проходження дозвільної процедури передбачає обов'язкову послідовність робіт з документами заявника всіма учасниками дозвільного центру.
 Адміністратор уповноважений приймати комплект документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру кількома місцевими дозвільними  органами, є відповідальним за видачу кінцевого комплекту документів, які оформляються посадовими особами дозвільних органів.
Якщо відповідно до законодавства копії документів не потребують нотаріального або іншого засвідчення, виготовлення копій з оригіналів документів у необхідній кількості забезпечує  адміністратор, що приймає комплект документів, засвідчуючи їх своїм підписом.
У разі необхідності проведення спільного обстеження, представники дозвільних органів проводять обстеження у межах своєї компетенції та у спосіб, встановлений законодавством. Адміністратор має право брати участь у проведенні спільного обстеження. Спосіб прибуття представників дозвільних органів на об’єкт вирішується у робочому порядку (самостійно представниками дозвільних органів; за домовленістю на транспорті одного з дозвільних органів; громадським транспортом;  за наявності ініціативи заявника у спосіб, запропонований безпосередньо ним). Облік проведених спільних обстежень ведеться адміністратором у журналі за формою згідно з додатком № 1
У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу (термінів розгляду, розміру плати, тощо) адміністратор інформує про це голову райдержадміністрації, а також Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області. Територіальний орган уповноваженого органу в разі отримання такого повідомлення вживає відповідних заходів, передбачених законодавством.
 
5.5. Режим роботи Дозвільного центру:
 
Дозвільний центр з оформлення ДДХ в сфері господарської діяльності працює  щоденно з 8.00 до 17.00 год.           (у п’ятницю з 8.00 до 16.45 год.), крім вихідних та святкових днів, перерва на обід  - з 12.00 до 13.00. 
          Прийом  суб’єктів  господарювання  представниками дозвільних органів у межах Дозвільного центру здійснюється щопонеділка (крім святкових днів) з 14.00 до 17.00 год. 
           Попереднє консультування, прийом суб’єктів господарювання та заяв на  видачу ДДХ  адміністратором  -  щоденно з 8.00 до 12.00 год., крім вихідних та святкових днів.
 Обробка документації, передача її адміністратором дозвільним органам, індивідуальна робота представників дозвільних органів у Дозвільному центрі, ведеться щоденно     з 13.00 до 17.00 год. (у п’ятницю з 13.00 до 16.45 год.), крім вихідних та святкових днів. 
Видача суб’єктам господарювання або уповноваженим ними особам ДДХ або рішень про відмову у видачі ДДХ із зазначенням підстав такої відмови проводиться представником відповідного дозвільного органу в Дозвільному центрі щопонеділка з 14.00 до 17.00 год., відповідно до встановлених чинним законодавством строків, або адміністратором з 8.00 до 12.00 год. щоденно , крім вихідних та святкових днів,  особисто або поштою.
           Спільні засідання представників дозвільних органів  по розгляду заяв та попередньому погодженню на отримання ДДХ, проводяться за потребою. Рішення, винесені дозвільними органами на спільних засіданнях в Дозвільному центрі, протоколюються адміністратором.
 
5.6. Порядок координації місцевих дозвільних органів:
 
Координаційне супроводження та організаційне сприяння представникам дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного центру здійснює перший заступник голови Броварської райдержадміністрації та адміністратор. Адміністратор щоквартально готує першому заступнику голови адміністрації інформацію щодо виконання дозвільними органами вимог Закону, а також цього Порядку. Питання та  пропозиції щодо впорядкування узгоджувальних, дозвільних та консультаційних процедур обговорюються на  спільних нарадах.
 
5.7.  Порядок організації документообігу, пов’язаного  із видачею ДДХ чи здійсненням попереднього погодження за принципом організаційної єдності.
 
Документообіг в Дозвільному центрі здійснюється у паперовому вигляді. 
Реєстр ДДХ ведеться адміністратором в паперовому та електронному вигляді.
При попередньому зверненні заявника про видачу певного ДДХ адміністратор зобов’язаний повідомити заявника про його право вибору способу отримання ДДХ: за зверненням до адміністратора або безпосередньо до дозвільного органу, представник якого здійснює прийом у Дозвільному центрі.
При зверненні заявника до представника дозвільного органу, останній зобов’язаний   надати вичерпну інформацію щодо порядку видачі ДДХ та переліку документів необхідних для видачі. 
Заяви на видачу ДДХ з повним комплектом необхідних документів, передбачених законодавством, подаються заявником особисто, або уповноваженою особою за відповідно оформленим дорученням. У разі надання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному засвідченню.
З метою виконання адміністратором контрольних функцій щодо видачі ДДХ інформація про звернення суб’єктів господарювання безпосередньо до місцевих дозвільних органів, представники яких здійснюють прийом у Дозвільному центрі, заноситься представником дозвільного органу до ‛Журналу реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі ДДХ, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа до дозвільного органу‛, форма згідно з додатком  2.
Представник дозвільного органу приймає заяву та документи, що додаються до неї, за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер реєстрації. Забороняється вимагати від заявника для одержання ДДХ документи, не передбачені законодавством.
Представник дозвільного органу після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи для видачі чи переоформлення ДДХ, видачі дублікатів, копій ДДХ, а також копій рішень з відповідних питань. 
Рішення про видачу або відмову у видачі ДДХ місцевими дозвільними органами приймається на протязі  п’яти робочих днів, з моменту одержання заяви та документів,  якщо інше не передбачено законом.
Про прийняте рішення і можливість його одержання в Дозвільному центрі представник місцевого дозвільного органу зобов’язаний повідомити заявника на протязі двох робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення шляхом повідомлення  заявника по телефону або листом. Питання повідомлення обговорюється під час подання заявником заяви, про що у описі документів ставиться відповідна відмітка. 
При видачі ДДХ або рішення про відмову у  його видачі  в журналі реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі ДДХ, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа до дозвільного органу,  заявником ставиться підпис та відмітка про дату одержання. 
Представники місцевих дозвільних органів щоденно надають адміністратору відомості про видачу  або відмову у видачі ДДХ  для внесення інформації до реєстру ДДХ.
 Інформація, що міститься в реєстрі, є відкритою. За користування даними реєстру справляється плата, розмір якої встановлюється райдержадміністрацією за погодженням  із Представництвом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області.
 
6. Перелік учасників Дозвільного центру, що беруть участь у його роботі.
 
В роботі Дозвільного центру приймають участь відповідальні посадови особи місцевих дозвільних органів, а саме:
 
6.1. Відділу містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Броварської райдержадміністрації.
 
6.2. Управління ветеринарної медицини в Броварському районі Київської області.
 
6.3. Управління земельних ресурсів у Броварському  районі Київської області.
 
6.4.  Броварської районної санітарно-епідеміологічної станції.
 
6.5.  Броварського управління  ГУ МНС України в Київській області.
Кандидатури відповідальних осіб дозвільних органів, уповноважених до видачі дозвільних документів у дозвільному центрі та/або відповідальної особи за прийняття та доставку до дозвільних органів документів, затверджуються наказом керівника відповідного дозвільного органу.
Перелік представників дозвільних органів може змінюватись згідно з організаційними змінами та змінами в законодавстві України, про що приймається відповідне розпорядження голови райдержадміністрації у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV.
 
7. Перелік ДДХ, які будуть оформлятися та видаватися у Дозвільному центрі:
 
7.1.  Дозвіл на розробку проекту  відведення земельної ділянки.
 
7.2. Розпорядження про надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.
 
7.3. Розпорядження про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.
 
7.4. Розпорядження про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.
 
7.5. Висновок про погодження проекту відведення земельної ділянки.
 
 7.6. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації продуктів.
 
7.7. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження.
 
7.8.  Дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень.
 
7.9.   Дозвіл на розміщення об’єкту зовнішньої реклами.
 
7.10. Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми.
 
Перелік ДДХ може змінюватись, згідно зі змінами в законодавстві України, про що приймається відповідне розпорядження голови райдержадміністрації у порядку,  встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV.

 8. Альтернативні форми роботи Дозвільного центру.
 
Однією з форм роботи Дозвільного центру, що забезпечує узгодженість у роботі його учасників по розгляду заяв та попередньому погодженню на отримання певних документів дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання учасників дозвільного центру. Уповноважені представники місцевих дозвільних органів, які формують персональний склад засідання дозвільного центру (далі - комісія), зобов’язані бути присутніми на засіданнях учасників дозвільного центру, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності члени комісії можуть виїхати на місце обстеження відповідних об’єктів.
Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і здійснення висновків комісією. При виникненні спірних питань, що виникають в ході роботи комісії приймається колегіальне рішення, яке заноситься до протоколу. 
Заявник за бажанням може бути присутній на засіданні комісії,  якщо на засіданні розглядається його заява або запит. Про час проведення засідання комісії заявника повідомляється листом або по телефону, зазначеному у заяві, не пізніше ніж за один робочий день до дати  проведення засідання.

         Керівник апарату
         адміністрації                                                                                                                                                           О.Г. Малишевська

Додаток 1: Зразок журналу спільних обстеженьДодаток 2: Зразок журналу реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі ДДХ, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа до дозвільного органу


ЗВІТ про результати базового відстеження проекту розпорядження голови Броварської райдержадміністрації «Про затвердження Порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні»

опубліковано 13 вер. 2011 р., 03:45 Адміністратор домена

ЗВІТ
про результати базового відстеження проекту розпорядження голови Броварської райдержадміністрації «Про  затвердження Порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні».

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежуються.
Проект розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації „Про  затвердження Порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні». 
2. Виконавець  заходів з відстеження.
Провідний спеціаліст-адміністратор апарату адміністрації.
3. Цілі прийняття акта.
Цілями прийняття акта є:
- удосконалення взаємодії місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні;
- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у Броварському районі; 
- скорочення термінів отримання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
- встановлення чітких та прозорих процедур щодо видачі (відмови у видачі) документів дозвільного характеру;
- встановлення державного контролю за додержанням дозвільними органами строків щодо видачі документів дозвільного характеру та порядків їх видачі;
- усунення підґрунтя для корупційних відносин між дозвільними органами та суб’єктами господарювання;
4. Строк виконання заходів з відстеження. 
Червень 2009 року
5. Тип відстеження.
Базове.
6. Методи одержання результатів відстеження 
Проведення запитів до місцевих дозвільних органів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність. 
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу кількості звернень суб’єктів  господарювання, кількості виданих документів дозвільного характеру, кількості відмов та часу, який витрачено на видачу дозвільних документів. Для проведеня базового відображення результативності акта використані дані за друге півріччя  2008 та перше півріччя 2009 року.
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
 

№ п/п

Назва дозвільного органу

Кількість  суб’єктів господарювання, які звертались до Дозвільних органів

Кількість ваданих

ДДХ

Кількість відмов у видачі
ДДХ

Час, за який дозвільні органи видавали ДДХ, дні

 

 

ІІ півріччя 2008

I півріччя 2009

ІІ півріччя I 2008

I півріччя 2009

ІІ півріччя I 2008

I півріччя 2009

ІІ півріччя  2008

I півріччя 2009

1.

Броварська  районна санітарно-епідеміологічна станція

-

6

 

6

-

-

-

5-30 днів

 2.

Броварське управління ГУ МНС України в Київській області  

23 

26 

 23

 26

 -

1 день 

1 день 

3.

Управління  ветеринарної  медицини  в Броварському   районі

-

8

-

8

-

-

-

7-14 днів

5

 Відділ містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Броварської райдержадміністрації

43

20

43

20

-

-

5 днів

 3-5 днів

6.

Управління земельних ресурсів у Броварському районі

22

19

18

16

4

3

5 днів

2-5 днів

 
 
 
 Голова адміністрації                                                                                                              А.М. Мазур

План здійснення заходів

опубліковано 13 вер. 2011 р., 03:43 Адміністратор домена

     ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                       Заступник голови
                                                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                                                                                       ______________ Н.А. Откидач
                                                                                                                                          „ 01  ‛   грудня   2009 р.

 
 
ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської райдержадміністрації на 2010 рік
 
 


з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, 
№ телефону

1.

 Розпорядження голови райдержадміністрації  ‛Про внесення змін до розпорядження голови адміністрації від 06.08.2009 № 1073 ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб`єктів господарювання  в одному приміщенні‛

Упорядкування видачі документів дозвільного характеру, на виконання вимог ст. 4 Закону України ‛Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності‛ та постанови КМУ від 21.05.2009 № 526 ‛Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру‛ 

 

I квартал

провідний спеціаліст – адміністратор апарату адміністрації

Плотнікова Г.В.
тел. 5-04-21

2.

Розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про затвердження розміру плати за надання довідки з Реєстру документів дозвільного характеру‛

Визначення та встановлення порядку і розміру плати за надання послуг з користування даними реєстру документів дозвільного характеру, на виконання частини 2 ст. 6 Закону України ‛Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності‛

I квартал

провідний спеціаліст – адміністратор апарату адміністрації

Плотнікова Г.В.
тел. 5-04-21

 
 
 

     ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                       Заступник голови
                                                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                                                                                       ______________ Н.А. Откидач
                                                                                                                                          „ 23  ‛  грудня  2009 р.

 
 
ПЛАН-ГРАФІК
 
здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів
Броварської райдержадміністрації
 
 
п/п
Назва проекту регуляторного акта
Ціль прийняття регуляторного акту

Дата, номер прийняття розпорядження 

Вид відсте-ження
Структурний
підрозділ (посадова особа), 
відповідальна за проведення відстеження
Дата, номер реєстрації регуляторного акту в міськрайонному управлінні юстиції

Строк виконання заходів з відстеження

1
Розпорядження голови адміністрації ‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів‛ 
 

Встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, здешевлення кредитних ресурсів, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів

від 19.05.2008 № 839 

повторне

 

управління економіки райдержадміністрації
від 22.05.2008 № 3/32

до 22.05.2010

 2

 Розпорядження голови адміністрації ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб‛єктів господарювання  в одному приміщенні‛

 Встановлення чітких та прозорих процедур щодо видачі (відмові у видачі) документів дозвільного характеру; встановлення державного контролю за додержанням дозвільними органами строків щодо видачі документів дозвільного характеру та порядку їх видачі; усунення підґрунтя для корупційних відносин між дозвільними органами та суб’єктами господарювання;  створення підстав для збільшення кількості робочих місць; створення підстав для збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.

 від 06.08.2009 № 1073

повторне

провідний спеціаліст-адміністратор апарату адміністрації

від 19.08.2009 
№ 7/47

до 19.08.2010

 
 
 
 

     ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                       Заступник голови
                                                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                                                                                       ______________ Н.А. Откидач
                                                                                                                                          „ 02  ‛   жовтня   2009 р.

 
 

ПЛАН-ГРАФІК
 
здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів
Броварської райдержадміністрації
 
 
№ п/п
Назва проекту регуляторного акта
Ціль прийняття регуляторного акту

Дата, номер прийняття розпорядження 

Вид відсте-ження
Структурний
підрозділ (посадова особа), 
відповідальна за проведення відстеження
Дата, номер реєстрації регуляторного акту в міськрайонному управлінні юстиції

Строк виконання заходів з відстеження

1
Розпорядження голови адміністрації ‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів‛ 
 

Встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, здешевлення кредитних ресурсів, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів

від 19.05.2008 № 839 

базове

 

управління економіки райдержадміністрації
Опанасенко Л.М.
від 22.05.2008 № 3/32

до 22.05.2009

 2

 Розпорядження голови адміністрації ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб‛єктів господарювання  в одному приміщенні‛

 Розпорядження голови адміністрації ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб‛єктів господарювання  в одному приміщенні‛

 від 06.08.2009 № 1073

базове 

провідний спеціаліст-адміністратор апарату адміністрації Плотнікова Г.В. 

від 19.08.2009 
№ 7/47

червень 2009 

 

Інформація про здійснення державної регуляторної політики Броварською районною державною адміністрацією за 2009 рік

опубліковано 13 вер. 2011 р., 03:39 Адміністратор домена

Відповідно до вимог статті 14 Закону України ‛Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності‛, розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р ‛Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади‛ Броварська райдержадміністрація оприлюднює інформацію про здійснення державної регуляторної політики за 2009 рік.
Потягом 2009 року робота райдержадміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості і прозорості процесу регуляторної діяльності.
Впровадження регуляторної політики в районі спрямовано на виконання завдань державної стратегії щодо стабілізації економіки шляхом активного розвитку стосунків між владою, бізнесом та суб’єктами господарювання.
За звітний період проведено базове відстеження регуляторного акту «Про організацію роботи, пов’язаної з частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів», звіт опубліковано в міськрайонній газеті «Нове життя» від 18.02.2009 №12 та розміщено в мережі Інтернет.
Протягом 2009 року було внесено зміни до плану підготовки регуляторних актів, а саме розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному приміщенні‛.
Відповідно до даного проекту регуляторного акту проведений аналіз регуляторного впливу та оприлюднено в міськрайонній газеті ‛Нове життя‛ від 01.04.2009 року № 23, здійснено базове відстеження, яке опубліковано в міськрайонній газеті ‛Нове життя‛ від 22.06.2009 № 55.
Протягом ІІІ кварталу 2009 року Броварською райдержадміністрацією прийнято розпорядження від 06.08.2009 № 1073 ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному приміщенні‛.
Даний проект регуляторного акту погоджений Представництвом державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області від 19.06.2009 року № 16 та затверджений Броварським міськрайонним управлінням юстиції Київської області від 27.03.2009 року № 1297-01-05 на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.
З метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів і контролю за їх провадженням затверджено план – графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів із зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів (базових, повторних, періодичних). Розроблено та затверджено план підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2010 рік.
Управлінням економіки райдержадміністрації розроблено методичні рекомендації по розробці та прийняттю регуляторного акту для сільських (селищних) рад.
Всі проекти регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу та відстеження висвітлені в засобах масової інформації (газета ‛Нове життя‛, місцеве радіомовлення), оприлюднюються в Інтернеті на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» в підрозділі «Регуляторна політика» brovari_region@bigmir.net


Заступник голови адміністрації Н.А. Откидач

1-5 of 5