Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядку взаємодії місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в Дозвільному центрі

опубліковано 13 вер. 2011 р., 04:37 Адміністратор домена

ПРОЕКТ


 
БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від ‛ _____ “ __________ 2011 року                                                              № ______
м. Бровари
«Про затвердження Положення про державного адміністратора
та порядку взаємодії місцевих дозвільних органів, які 
здійснюють прийом суб’єктів господарювання в Дозвільному центрі» 
  
Відповідно до статі 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання частин першої, дев’ятої статті 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року з наступними змінами, з метою забезпечення видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності:
1. Затвердити Положення про державного адміністратора та порядок  взаємодії  місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання  в Дозвільному центрі згідно з додатком.  
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови  адміністрації від 08.04 2006 року № 19 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 

      
Голова адміністрації                                                                                                                                П.П. Іваненко

Додаток до проекту: Положення про державного адміністратора та порядок  взаємодії  місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання  в Дозвільному центрі  
 

Додаток 1 до положення: Анкета

Додаток 2 до положення: Лист обліку

Додаток 3 до положення: Супровідна картка

Додаток 4 до положення:  ЖУРНАЛ обліку проведення спільних обстежень 

Аналіз
регуляторного впливу
до проекту розпорядження голови адміністрації «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядку взаємодії місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в Дозвільному центрі»

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання .
Законом  України  „Про  дозвільну  систему   у  сфері   господарської  діяльності“ (далі – Закон)  запроваджено  видачу  документів  дозвільного  характеру  місцевими  дозвільними   органами  за  принципом  організаційної  єдності,  що  передбачає  наявність  державного адміністратора, у  порядку, встановленому  цим  Законом. 
         Запроваджений  Законом  принцип   отримання  дозвільних  документів  є  принципово новим  для  України  і  тому  процедура  отримання  документів  дозвільного  характеру  за  таким  принципом  потребує  чіткої  регламентації.
         Крім   того, запроваджена   Законом   посада   державного адміністратора  також  є  новою у  системі   правовідносин  між  державою  та  суб’єктами   господарювання, а   отже  також   потребує чіткого  визначення  своїх   повноважень, прав   та  обов’язків   тощо.
          Важливість  нормативного  врегулювання  порядку   взаємодії  місцевих дозвільних органів, державного адміністратора  з  місцевими  дозвільними  органами, суб’єктами  господарювання  та   територіальним  органом  спеціально  уповноваженого   органу  полягає  в  тому, що  дозвільні   органи  мають  чітко  визначену  процедуру  видачі  того  чи  іншого  документу  дозвільного  характеру, і з  набранням  чинності   Закону  України   „Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності“  виникає   необхідність  забезпечення  взаємодії   вказаних  вище  суб’єктів  правовідносин,  яка  б  не   виходила  за  межі  встановлених  законодавством  вимог. 
2. Визначення цілей державного регулювання.
 Нормативно-правове  забезпечення   діяльності державного адміністратора  та   місцевих  дозвільних  органів.   
3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення  зазначених цілей.
 Альтернативних   способів  досягнення  встановленої   мети  немає   (регуляторний  акт  розроблено   на  виконання   Закону  України  „Про  дозвільну  систему   у  сфері   господарської  діяльності“). 
4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.
         Представлений  проект   регуляторного  акту  передбачає   встановлення     основних   завдань державного  адміністратора, його  функціональних  обов’язків  щодо  видачі  документів  дозвільного  характеру  за   принципом організаційної  єдності та  відповідальності. Визначає   вимоги  щодо   організації    роботи учасників Дозвільного центру, порядку  взаємодії   між ними, а також їх взаємодію з  суб’єктами  господарювання  та   територіальним  органом  спеціально  уповноваженого   органу  з   питань  дозвільної   системи  у   сфері  господарської  діяльності.
         Дія   акту  поширюється  на  Броварський   район  Київської області.
         Акт  доводиться  до   відома  суб’єктів   відносин  через  засоби  масової  інформації, шляхом  розміщення  в міськрайонній газеті «Нове життя» та на офіційному веб-сайті Броварської райдержадміністрації.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 Прийняття регуляторного акту надасть можливість привести у відповідність до вимог чинного законодавства  документи, які регламентують роботу Дозвільного центру.
  Можливість   досягнення  визначених  цілей  у  разі  прийняття  регуляторного  акту   полягає  у  рівні  дотримання  чинного законодавства  сторонами  взаємовідносин.
6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.
Впровадження  цього  регуляторного   акту   дозволить  забезпечити   видачу  документів  дозвільного  характеру  місцевими  дозвільними  органами   за  принципом  організаційної   єдності, що  передбачає  наявність  державного адміністратора, в  порядку  встановленому  Законом, та  врегулювати  взаємовідносин   між державним  адміністратором, місцевими  дозвільними  органами, суб’єктом  господарювання та  територіальним  органом   спеціально  уповноваженого  органу  з  питань  дозвільної  системи   у  сфері   господарської  діяльності  щодо   проходження  дозвільних  процедур.
 За  попередніми  розрахунками,  витрати   часу  та  коштів  суб’єктів   господарювання  для  отримання  дозвільних  документів  повинні   зменшитись  в  середньому  в  два  рази, що  в  свою  чергу, призведе  до  зменшення  витрат (опосередковано)  громадян  за  надання  послуг   або  продажу   продукції.
7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта постійний. 
8. Визначення показників результативності акта.
 Регуляторний   акт  досягне   своєї  мети,  якщо: 
-  діяльність державного  адміністратора   буде  здійснюватись  в  повному  обсязі ; 
-  кількість  скарг  суб’єктів  господарювання  з  приводу  порушення  порядку  видачі  документів  дозвільного  характеру    буде  зведена  до  мінімуму; 
-  кількість  звернень  з  питань  видачі   документу дозвільного характеру  безпосередньо  до  адміністратора  буде  більшою    від  кількості  звернень  з  цього  приводу  безпосередньо  до  відповідних  місцевих   дозвільних  органів.
9. Визнання заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Строк   проведення  базового  відстеження  результативності   акта  розпочинається   з    моменту  проведення  підготовки  даного  регуляторного  акту  (розпорядження). 
 Строк  проведення  повторного  відстеження  результативності  акта через  рік   з  дня  прийняття  даного  регуляторного   акта. 
           Для  такого  відстеження  використовуватимуться дані статистичних  досліджень  або  опитувань.
Для відстеження використовуються   статистичні данні   та опитування щодо якості  надання послуг.

Державний адміністратор                                                 Г.В.Плотнікова
Comments