Про затвердження правил благоустрою

Проект 


Літочківська сільська рада 
Броварського району Київської області 

РІШЕННЯ 

від _________________ 2011 року № ___________ 

"Про затвердження Правил благоустрою 
територій сіл Літочки, Соболівка 
Броварського району Київської області".

Заслухавши інформацію сільського голови та розглянувши розроблений виконавчим комітетом сільської ради проект Правил благоустрою територій населених пунктів сільської ради, з метою забезпечення санітарного, естетичного та екологічного рівня, чистоти та порядку в населених пунктах, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", сільська рада

ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити Правила благоустрою територій населених пунктів сільської ради (далі Правила), що додаються. 
 2. Виконавчому комітету Літочківської сільської ради забезпечити реалізацію положень та вимог зазначених правил та встановити контроль за їх виконанням. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради. 
 4. Визнати таким, що втратило свою чинність, рішення № 36-5-6 від 28.02.2011 року. 

Сільський голова О.В.Дасік.


Аналіз регуляторного впливу 
рішення Літочківської сільської ради
"Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів сільської ради" 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання закону Україну "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03. № 1160-Іv та методики проведення аналізу впливу регуляторного акта , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Літочківської сільської ради "Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Літочківської сільської ради" як регуляторного акта.

1. Опис проблем
Стан благоустрою території населених пунктів сільської ради не відповідає в повному обсязі вимогам закону України "Про Благоустрій населених пунктів", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території

Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення , озеленення, чистота територій населених пунктів являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цих проблем. На сьогоднішній день Правила благоустрою території населених пунктів не розроблені.

Регулювання викликане необхідністю розроблення і здіснення ефективних та комплексних заходів з утримання територій сіл у належному стані , їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування . а також природних комплексів і об'єкті загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексі і об'єктів; організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою сільської ради.

Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов'язків суб'єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб’єктами господарювання. населенням та органом місцевого самоврядування, немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з ти, щоб захистити свої права і відстояти інтереси.

Неможливість розв'язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади. пов'язана із тим, що існує пряма вказівка Закону та необхідність розв'язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема ст. 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, Що Правила благоустроюю населених пунктів - це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об’єктів благоустрою Правила розробляються для всіх сіл , селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затвердження Правил.

2. Мета регулювання
Метою даного регулювання є:
 • створення сприятливого для життєдіяльності населення довкілля; 
 • збереження і охорона навколишнього природного середовища;
 • забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. 

3.Альтернатива
Альтернатива 1. Користуватись Законом України " Про благоустрій населених пунктів". Ст. 34 Закону України "про благоустрій населених пунктів" визначає. що Правила благоустрою населених пункті в- нормативно - правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою, Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. орган місцевого самоврядування забезпечу вільний до ступ населення до затверджених Правил.
Отже, дана альтернатива не прийнята через те, що в даному законі є пряма вказівна на розробку і затвердження Правил благоустрою в усіх селах, селищах та містах.

Альтернатива 2. Затвердження Правил благоустрою населених пунктів сільської ради забезпечить:
 • дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою територій;
 • чітке визначення прав і обов'язків у сфері благоустрою; розмежування між суб'єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;
 • наявність єдиного систематизованого нормативно-правого акта, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою сільської ради, визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади благоустрою сіл і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини. 
Таким чином, єдиним прийнятним заходом є розробка та затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів сільської ради" як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4.Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблем і відповідні заходи.

Рішення встановлює:
 1. Правила благоустрою території населених пунктів, які визначають: учасників правовідносин у сфері благоустрою; об'єкти благоустрою, їх дотримання та використання; обмеження при використання об'єктів благоустрою; права і обов'язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері благоустрою сільської ради; встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій; основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі;
 2. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою. 
 3. Закріплення за суб'єктами господарської діяльності територій для прибирання, очищення від снігу та здійснення протипожежних заходів. 
5.Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей.
Досягнення мети , зазначеної у п. 2 цього Аналізу, є можливим завдяки затвердженням рішення сесії Літочківської сільської ради правил благоустрою території населених пунктів.

Розробка рішення Літочківської сільської ради здійснюється за принципами:
 • законності; 
 • гласності (відкритості та загальнодоступності); 
 • колегіальності. 
6. Визначення показників результативності рішення.
 1. Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою території населених пунктів, кількість несанкціонованих сміттєзвалищ. 
 2. Суб'єктами господарювання та/ або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд, об'єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом комунального підприємствами робіт по прибиранню сміття, снігу, криги, протиожеледних заходів. Встановити конкретний розмір коштів на прибирання територій та кількість суб'єктів господарювання , в тому числі і фізичних осіб не являється можливим.
 3. У відповідності до частини 5 ст. 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.039.03. № 1160-ІV рівень поінформованості суб'єктів господарювання та /або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:
  • прочитають зазначене рішення в інформаційному віснику сільської ради за результатами оприлюднення;
  • отримають регуляторний акт за запитами до виконкому сільської ради;
  • отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в Правил благоустрою населених пунктів сільської ради.

7.Обґрунтування терміну дії рішення
Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території сільської ради, термін дії якого довгостроковий ( до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, та як впровадження Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в селах Літочки, Соболівка відповідає чинному законодавству.

8. Визначення заходів відстеження результативності рішення
Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.
Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні порушення ).
Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть слугувати періодичні перевірки, рейди інспекції з благоустрою та громадських інспекторів та їх оперативна інформація щодо рівня благоустрою території населених пунктів, а також кількість порушень Правил благоустрою територій населених пунктів Літочківської сільської ради.
Comments