Управління фінансів

Порядок про складання і виконання розпису районного бюджету Броварського району

опубліковано 21 груд. 2017 р., 05:00 Інформаційно-довідковий центр

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ начальника управління фінансів Броварської районної державної адміністрації 
20 листопада 2017 року № 14 


Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції 
у Київській області 
12 грудня 2017 року № 111/1017 
Порядок 
про складання і виконання розпису 
районного бюджету Броварського району 

   І. Загальні положення 
   1.1. Порядок про складання і виконання розпису районного бюджету Броварського району (далі – Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису районного бюджету Броварського району (далі – районний бюджет).

   1.2. Розпис районного бюджету на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:
   - розпис доходів районного бюджету (далі – розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету;
   - розпис фінансування районного бюджету (далі – розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис фінансування загального та спеціального фондів районного бюджету;
   - розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) загального і спеціального фондів та помісячний розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету);
   - розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету (далі – розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального і спеціального фондів та надання кредитів із загального і спеціального фондів районного бюджету;
   - річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

   1.3. Річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) – це розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів (далі – головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною та скороченою економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

   1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) – це розпис асигнувань загального фонду районного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною та скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

   Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 «Інші видатки».

   1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).
 
   Помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) – це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами повної та скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).

   Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

   1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні про районний бюджет та затверджується начальником управління фінансів Броварської районної державної дміністрації в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

   Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про районний бюджет, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис на відповідний період, згідно статті 79 Бюджетного кодексу України.

   Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог розділу 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

   1.7. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі – розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів на заробітну плату з нарахуваннями, для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статтей 51, 77 Бюджетного кодексу України, рішення про районний бюджет. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

ІІ. Складання розпису 
   2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до районного бюджету.

   2.2. Розпис доходів складається відділом планування доходів управління фінансів Броварської районної державної адміністрації (далі – управління фінансів) та подається до бюджетного відділу управління фінансів.

   2.3. Розпис фінансування складається бюджетним відділом управління фінансів з урахуванням необхідності покриття помісячних касових розривів загального фонду районного бюджету.

   2.4. Розпис повернення кредитів до районного бюджету складається бюджетним відділом управління фінансів.

   2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до районного бюджету бюджетний відділ розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду районного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів.

   Бюджетний відділ управління фінансів визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі кодів програмної класифікації видатків або в цілому головному розпоряднику та доводить лімітні довідки до кожного головного розпорядника.

   Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів та подають бюджетному відділу управління фінансів зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.

   Спеціалісти бюджетного відділу управління фінансів, згідно з розподілом функціональних обов’язків, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають їх начальнику бюджетного відділу.

   Начальник бюджетного відділу зводить отримані від спеціалістів матеріали, вносить при необхідності корективи і подає на затвердження начальнику управління фінансів у двох примірниках.

   2.6 Один примірник оригіналу затвердженого розпису на паперових носіях та в електронному вигляді передається Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області.

   Другий примірник оригіналу залишається у бюджетному відділі управління фінансів.

   2.7 Бюджетний відділ управління фінансів протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

ІІІ. Внесення змін до розпису 
   3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:
   - необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника;
   - прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;
   - прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену у рішенні Броварської районної ради про районний бюджет мету між головними розпорядниками;
   - прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;
   - прийняття рішення щодо перерозподілу видатків районного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;
   - необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду районного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цього Порядку;
   - необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;
   - внесення змін до рішення про районний бюджет.

   3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондами районного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно додатків 11, 12, 13, 14 до Інструкції про складаня і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (далі – Інструкція) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

   3.3. Спеціалісти бюджетного відділу управління фінансів за обґрунтованим поданням та відповідними розрахунками головних розпорядників або на підставі нормативних актів за дві години до кінця робочого дня не пізніше 29-го числа поточного місяця (за винятком міжбюджетних трансфертів), з урахуванням положень пункту 3.6 цього Порядку, подають начальнику бюджетного відділу пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 15 до Інструкції та проект нормативного акту про внесення змін до розпису районного бюджету. При цьому до довідки необхідно додати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені асигнування за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Броварського управління Державної казначейської служби України у Київській області.

   3.4. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України у період між сесіями районної ради за умови делегування таких повноважень, Броварська районна державна адміністрація має право збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету та обласного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету з подальшим внесенням змін до рішення про районний бюджет.

   У разі прийняття розпорядження Броварською районною державною адміністрацією структурні підрозділи управління фінансів готують довідки про внесення змін до розпису в загальному порядку.

   3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
   - бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
   - не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет;
   - враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);
   - проводитися переважно за відсутності зареєстрованої у Броварському управлінні Державної казначейської служби України Київської області, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;
   - відповідати вимогам рішення про районний бюджет та інших нормативно-правових актів.

   3.6. На підставі рішення сесії районної ради, розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації та наказу управління фінансів вносяться зміни до розпису районного бюджету. Після затвердження довідок про внесення змін до розпису районного бюджету в трьох екземплярах, два оригінали довідок передаються Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області на паперових і електронних носіях один з яких, після реєстрації у Броварському управлінні Державної казначейської служби, повертається до управління фінансів. Третій примірник довідок надається головному розпоряднику коштів.

   3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:
   - підписуються керівником відповідного структурного підрозділу управління фінансів або особою, що виконує його обов’язки;
   - затверджуються начальником управління фінансів Броварської районної державної адміністрації або особою, що виконує його обов’язки;
   - реєструються за номером та датою;
   - доводяться до Броварського управління Державної казначейської служби України у Київській області.

   Якщо з об`єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відділ планування доходів або бюджетний відділ управління фінансів у дводенний термін після отримання оригіналу довідки готує доповідну записку на ім’я начальника управління фінансів або заступника начальника управління – начальника відділу планування доходів, який підписував довідку. Після погодження із начальником управління фінансів або заступником начальника управління – начальником відділу планування доходів доповідна записка передається до відповідного структурного підрозділу управління фінансів для анулювання довідки, а її копія – Броварському управлінню Державної казначейської служби України.

   У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік Броварським управлінням Державної казначейської служби України у Київській області довідок у зв`язку з допущеними технічними помилками, затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

   3.8. Бюджетний відділ управління фінансів здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головним розпорядникам коштів, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

   Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають Броварському управлінню Державної казначейської служби України Київської області реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів.

   Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджетів, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до Інструкції.

   3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду районного бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюжетного кодексу) якщо цим Кодексом та/або рішенням про районний бюджет не встановлено інше.

   Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті у Броварському управлінні Державної казначейської служби України у Київській області (додаток 7 до Інструкції), та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису за погодженням із спеціалістами бюджетного відділу управління фінансів, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом районного бюджету.

   Розпорядники нижчого рівня протягом року подають головним розпорядникам завірені Броварським управлінням Державної казначейської служби України у Київській області копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у Броварському управлінні Державної казначейської служби України у Київській області за власними надходженнями.

   Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису в частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням.

   У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.

   3.10. Внесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року, перевищує передбачену розписом на відповідний бюджетний період, відділ планування доходів та бюджетний відділ управління фінансів за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису.

   Для цього головний розпорядник повинен надати управлінню фінансів детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в Броварському управлінні Державної казначейської служби України у Київській області (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.

   За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

   У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

   ІV. Скорочення видатків і кредитування загального фонду районного бюджету 

   4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання районного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого рішенням про районний бюджет, начальник управління фінансів може вносити зміни до розпису районного бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат районного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) районного бюджету.

  4.2. Відділ планування доходів управління фінансів розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду районного бюджету, повернення кредитів на фінансування загального фонду районного бюджету і подає його бюджетному відділу управління фінансів не пізніше 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.

   4.3. Бюджетний відділ управління фінансів на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету та подає на розгляд начальнику управління фінансів.

   4.4. На підставі наданої інформації начальник управління фінансів приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

   4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов’язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

V. Виконання та звітність

   5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

   5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання районного бюджету здійснюється Броварським управлінням Державної казначейської служби України у Київській області:
   - щодо доходів – враховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком з початку року;
   - щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;
   - щодо видатків – враховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;
   - щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів – враховуючи розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів із районного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

   5.3. До 5-го числа місяця, що настає за звітним, Броварське управління Державної казначейської служби України у Київській області проводить з відповідними відділами управління фінансів звірку розпису за загальним фондом районного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням внесених змін.

   5.4. У звіті про виконання районного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про районний бюджет, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

   Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом районного бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, враховуючи розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень.


Начальник управління                                                                                                                                                                   О.Ж. Миргородська

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів на 2018 рік та проекту прогнозу на 2019−2020 роки

опубліковано 6 груд. 2017 р., 22:07 Інформаційно-довідковий центр

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління фінансів 
Броварської районної державної адміністрації 
23 жовтня 2017 року № 09

 

Зареєстровано в Головному 
територіальному управлінні 
юстиції у Київській області 
14 листопада 2017 № 94/1000

 ІНСТРУКЦІЯ 
з підготовки бюджетних запитів 
на 2018 рік та проекту прогнозу на 2019−2020 роки

   I. Загальні положення 
   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та згідно статей 34, 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами) і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів. 

   1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів за програмно-цільовим методом і подає їх до управління фінансів Броварської районної державної адміністрації (далі – управління фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами: 
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018−2020 роки загальний, Форма 2018−1 (далі – Форма–1) (додаток 1); 
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018–2020 роки індивідуальний, Форма 2018−2 (далі – Форма–2) (додаток 2); 
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018–2020 роки додатковий, Форма 2018−3 (далі – Форма–3) (додаток 3). 

   1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма–2 заповнюється на підставі показників Форми–1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма–3. 

    1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень з округленням до десятої. 

    1.5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення управлінням фінансів аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо). 

   1.6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших обмежень, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників. 

   1.7. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються управлінням фінансів на основі: 
   - постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018−2020 роки»; 
   - основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період; 
   - листа Міністерства фінансів України від 01 серпня 2017 року № 05110−14−21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»; 

   1.8. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням: 
   - прогнозних обсягів доходів; 
   - граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) районного бюджету; 
   - розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення; 
   - розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) (далі − Єдина тарифна сітка); 
   - прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг; 
   - необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер; 
   - необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо. 

   1.9. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться управлінням фінансів до головного розпорядника загальними сумами за роками. В межах граничного обсягу доводяться граничні обсяги на утримання апаратів органів місцевого самоврядування та інші фінансові обмеження. 

   1.10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної та регіональної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   1.11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, функціональної та економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації. 

   1.12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   У разі, якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період: 
   - показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком; 
   - показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена − зазначаються окремим рядком. 

   1.13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються: 
   - дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період; 
   - показники, які затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов'язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та змін у структурі бюджетних програм) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період; 
   - показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   1.14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до управління фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету. 

   1.15. У разі, якщо головний розпорядник у межах доведених управлінням фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах. 
 
   1.16. Структурні підрозділи управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами управління фінансів) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції. 

   1.17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету управління фінансів проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками. 
   За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами управління фінансів) подають до бюджетного відділу управління фінансів, який формує проект районного бюджету та прогноз районного бюджету, інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за напрямками використання коштів та бюджетними періодами для узагальнення та подання начальнику управління фінансів. 

   1.18. На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад начальник управління фінансів відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету. 

   1.19. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, управління фінансів може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог. 

   1.20. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України. 


II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий 
та наступні за плановим два бюджетні періоди 

   2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів: 
   - пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету; 
   - жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми; 
   - обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах. 

   До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо. 

   До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо. 

   Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам управлінням фінансів, решта − визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками. 

   2.2. Граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати. 

   2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема: 
   - нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг); 
   - зобов'язань, передбачених договорами (контрактами); 
   - норм і нормативів; 
   - періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм; 
   - результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Міністерством фінансів, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства; 
   - необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах; 
   - цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми. 

   2.4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. 
   Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. 

  2.5. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій, договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами). 

   2.6. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди. 

   2.7. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів. 

   2.8. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками. 
   У разі, якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму−3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними. 

   2.9. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду. 

   2.10. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами). 

   Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах. 

III. Порядок заповнення Форми−1 

   3.1. Форма−1 призначена для наведення узагальненого бюджетного запиту головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами. 

   3.2. У Формі−1 зазначаються мета діяльності (місія) головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної та регіональної політики, у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм. 

   Інформація, що наводиться у Формі−1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної та регіональної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником. 

   3.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника. 

   3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв: 
   - чітке формулювання та лаконічне викладення; 
   - спрямованість на досягнення певного результату; 
   - охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника. 

   3.5. У пункті 3 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм: 
   - у графах 1–3 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми та код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету; 
   - у графі 4 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; 
   - у графі 5 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; 
   - у графах 6–8 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників. 

   3.6. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами та підпрограмами: 
   - у графі 4 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі; 
   - у графі 5 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік; 
   - у графах 6, 7, 8 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами. 

IV. Порядок заповнення Форми−2 

   4.1. Форма−2 є логічним продовженням Форми−1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожною бюджетною програмою.
  
   При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету. 

   Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також прогноз надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для виконання бюджетної програми. 

   4.2. Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми−2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми−1. 

   У підпункті 4.1 пункту 4 визначається мета бюджетної програми та строки її реалізації на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   Мета бюджетної програми – кінцевий результат, який досягається при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді та відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічних цілей головного розпорядника. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною. 

   У підпункті 4.2 вказуються нормативно-правові акти, які є підставою виконання бюджетної програми. 

   Інформація, наведена у пункті 4, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми. 

   4.3. У пункті 5 приводяться усі надходження для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за кодами доходів, кодами фінансування та кодами кредитування (стосовно повернення кредитів). 

   Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 та графах 4, 8 підпункту 5.2 показники повинні співпадати з показниками, наведеними у пункті 3 Форми–1 у рядку відповідної бюджетної програми у графах 4, 5, 6, 7, 8. 

   Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень: 
   1) власні надходження бюджетних установ: 
   - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100); 
   - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200); 
   - плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300); 
   - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400); 
   - благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100); 
   - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200); 
   - кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код класифікації доходів бюджету 25020300). 
   Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстав. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України; 
   2) інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (зокрема, надходження коштів з бюджету розвитку – за рахунок доходів бюджету розвитку та субвенцій з інших бюджетів); 
   3) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі класифікації кредитування бюджету); 
   4) кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. 

   Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200). 

   У графі 5 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм відповідно до звіту за попередній бюджетний період. 

   У графі 9 підпункту 5.1 (затверджено) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на поточний бюджетний період. 

   У графі 13 підпункту 5.1 (проект) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на плановий бюджетний період. 

   У графах 5, 9 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   4.4. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету: 
   - у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; 
   - у графі 5 підпункту 6.1 та графі 5 підпункту 6.2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; 
   - у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; 
   - у графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; 
   - у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції; 
  - у графі 13 підпункту 6.1 та графі 13 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції; 
   - у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції; 
   - у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та у графах 5 і 9 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції. 

   Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми. 

   Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми. 

   Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 5, 9, 13 підпункту 6.1 та рядку «ВСЬОГО» у графах 5, 9, 13 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 4 Форми−1 для відповідної бюджетної програми. 

   Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та рядку «ВСЬОГО» у графах 5 і 9 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 4 Форми−1 для відповідної бюджетної програми. 

   4.5. У підпункті 7.1 пункту 7 визначається перелік підпрограм та завдань бюджетної програми, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми. Ця інформація буде використовуватись при підготовці паспорту бюджетної програми. 

   Стосовно видатків/надання кредитів загального фонду бюджету: 
   - видатки/надання кредитів у рядку «ВСЬОГО» по графах 3, 7, 11 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку «ВСЬОГО» по графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 пункту 5 Форми−2; 
   - у графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у порівняні умови із програмною класифікацією на плановий рік; 
   - у графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та структурних змін у системі головного розпорядника (наприклад: виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником; передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому); 
   - у графі 11 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік. 

   Стосовно видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету: 
   - у графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі; 
   - у графі 8 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та структурних змін у системі головного розпорядника (наприклад: виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником; передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому)); 
   - у графі 12 (проект) – видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік. 

   У підпункті 7.2 виклад запиту видатків/надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі підпрограм та завдань наводиться за загальним та спеціальним фондами. 

   Видатки/надання кредитів по загальному фонду у рядку «ВСЬОГО» по графах 3, 7 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 7, 8 пункту 3 Форми–1 для відповідної бюджетної програми; та графам 4, 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми–2. 

   Головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, з’їзди, симпозіуми, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям тощо, разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями. 

   4.6. У пункті 8 наводяться результативні показники – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми. 

   У підпункті 8.1 визначаються результативні показники по загальному та спеціальному фондах бюджету за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році і на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми. 

   У підпункті 8.2 визначаються результативні показники по загальному та спеціальному фондах бюджету за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах. 

   Результативні показники поділяються на такі групи: 
   - показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;    
   - показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;
   - показники ефективності − залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:
   * витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);
   * відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);
   * досягнення визначеного результату (результативність);
   * показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.

   Результативні показники, які наведені у підпунктах 8.1 та 8.2, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньо-господарського (управлінського) обліку. 

   Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств. 

   Примірний перелік результативних показників побудовано в розрізі функцій відповідно до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та згруповано за показниками затрат, показниками продукту, показниками ефективності та показниками якості. 

   Перелік результативних показників за бюджетною програмою відповідно до особливостей її реалізації у плановому бюджетному періоді може включати інші показники.   

   Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі–1. 

   У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм. 

   Результативні показники, включені у пункти 8.1 та 8.2, будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми. 

   4.7. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці в розрізі підпрограм за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

  В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді. 

   4.8. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами: 
   - у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах; 
   - у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 жовтня поточного бюджетного періоду; 
   - у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16. 

   Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9. 

   4.9. У підпунктах 11.1 та 11.2 пункту 11 наводиться перелік державних цільових програм, регіональних та місцевих програм, які передбачається виконувати з використанням коштів Державного бюджету України, районного бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету. 

   У підпунктах 11.1 та 11.2: 
   - у графі 2 наводиться назва державної/регіональної/місцевої програми; 
   - у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата – заповнюється автоматично; 
   - у графі 4 – короткий зміст заходів державної/регіональної/місцевої програми відповідно до нормативного документа, які здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми головного розпорядника. 

   У підпункті 11.1 показники у графах 5−10 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9, 12, 13 підпунктів 6.1 та 6.2. 

   У підпункті 11.2 показники у графах 5−8 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9 підпунктів 6.3 та 6.4. 

   4.10. У підпунктах 12.1 та 12.2 пункту 12 наводиться дані про інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету. 

   У підпунктах 12.1 та 12.2: 
   - у графі 2 наводиться назва інвестиційного проекту (об’єкта) та всі джерела його фінансування; 
   - у підпункті 12.1 показники у графах 3, 4, 6, 7, 9, 10 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9, 12, 13 підпунктів 6.1 та 6.2. 

   У підпункті 12.2 показники у графах 3, 4, 6, 7 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9 підпунктів 6.3 та 6.4. У графах 9, 10 і так далі необхідно проставити джерела фінансування до кінця реалізації інвестиційного проекту в розрізі років. 

   У графі 12 підпунктів 12.1 та 12.2 необхідно надати пояснення, що характеризують джерела фінансування. 

   4.11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році (звітному), очікувані результати у 2017 році (поточному), обґрунтування необхідності передбачення видатків /надання кредитів на 2018–2020 роки. 

   4.12. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період. 

   У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду: 
   - у графі 4 підпункту 14.1 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису; 
   - у графі 5 підпункту 14.1 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним, в графі 3 підпункту 5.1; 
   - у графах 6–7 підпункту 14.1 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»; 
   - у графах 9–10 підпункту 14.1 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів; 
   - у графі 11 підпункту 14.1 – бюджетні зобов’язання по видатках, у т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року). 

   Графи в таблиці 14.2 повинні відповідати: 
   - графа 4 підпункту 14.2 – графі 8 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період); 
   - графа 5 підпункту 14.2 – графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період); 
   - графа 9 підпункту 14.2 – графі 12 підпункту 6.1 (видатки бюджету на плановий бюджетний період). 

   У графах 6, 7, 11, 12 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно. 

  У графах 8 і 13 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду). 

   Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період. 

   У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду: 
   - у графі 4 підпункту 14.3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису; 
   - у графі 5 підпункту 14.3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період; 
   - у графах 6 і 7 підпункту 14.3 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; 
   - у графі 8 підпункту 14.3 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду; 
   - у графах 9 і 10 підпункту 14.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно. 

   У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом: 
   - у графі 2 підпункту 14.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта; 
   - у графі 3 підпункту 14.4 – відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта; 
   - у графі 4 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта; 
   - у графі 5 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсягу; 
   - у графі 6 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом; 
   - у графі 7 підпункту 14.4 – заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу. 

   У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов'язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах. 

   4.13. У пункті 15 наводяться: 
   - основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; 
   - основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету; 
   - нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання; 
   - пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання; 
   - аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді; 
   - показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, − порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період). 

   4.14. Інформація, наведена у Формі–2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368(із змінами). 

V. Порядок заповнення Форми–3 

   5.1. Форма–3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми–1 і Форми–2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники. 

   Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються фінансовим управлінням в межах балансу бюджету. 

   Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами. 

   5.2. У пункті 1 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та найменування головного розпорядника. 

   5.3. У пункті 2 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 

   Підпункти 2.1 та 2.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою. 

   У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету). 

   У графі 6 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку «ВСЬОГО» у графі 6 підпункту 14.4 пункту 14 Форми–2, за відповідними бюджетними програмами. 

   У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів. 

   У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми–2. 

   У графі 5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу. 

  У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді. 

   У першій таблиці підпункту 2.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету). 

   У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників. 

   У графі 7 першої таблиці підпункту 2.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми−2. 

   У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період. 

   У графах 7 і 9 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах. 

   В останньому рядку «ВСЬОГО» підпунктів 2.1 та 2.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами. 

  Видатки, які включаються у форми, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі). 

   До Форми–1 та Форми–2, головні розпорядники коштів районного бюджету подають пояснювальну записку, в якій дається обґрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників. 


Начальник управління                                                                                                                                                                                         О.Ж. Миргородська

1-2 of 2