Управління фінансів

Доходи зведеного бюджету Броварського району на 01.12.2018

опубліковано 10 груд. 2018 р., 02:55 Інформаційно-довідковий центр

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів

опубліковано 5 груд. 2018 р., 02:31 Інформаційно-довідковий центр

 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління фінансів 
Броварської районної
 державної адміністрації 
Київської області 

08.10.2018 № 11 


ІНСТРУКЦІЯ 
з підготовки бюджетних запитів 

   I. Загальні положення
   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та згідно статей 34, 75 та 78 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами) і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди; встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

   1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів за програмно-цільовим методом і подає їх до управління фінансів Броварської районної державної адміністрації Київської області (далі – управління фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами:
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__−20__ РОКИ загальний, Форма 20__−1 (далі – Форма–1) (додаток 1);
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__–20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20_−2 (далі – Форма–2) (додаток 2);
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__–20__ РОКИ додатковий, Форма 20__−3 (далі – Форма–3) (додаток 3).

   1.3. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня розробляють запити за формами 20__−2 і 20__−3 та подають їх для зведення головному розпоряднику. Головний розпорядник коштів:
   розробляє запити за формами 20__−2 та 20__−3 по бюджетних програмах, які реалізує самостійно;
   заповнює форму 20__−1 та зведені форми 20__−2 і 20__−3 за своєю мережею і подає їх до управління фінансів.

   1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

   1.5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення управлінням фінансів аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).

   1.6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників.

   1.7. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються управлінням фінансів на основі: 
   прогнозу економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за плановим два бюджетні періоди;
   прогнозу Державного бюджету України на відповідні бюджетні періоди, схваленого Кабінетом Міністрів України;
   основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

   1.8. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:
   прогнозних обсягів доходів;
   граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) районного бюджету;
   розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
   розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) (далі − Єдина тарифна сітка);
   прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
   необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
   необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

   1.9. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться управлінням фінансів до головного розпорядника загальними сумами за роками. В межах граничного обсягу доводяться граничні обсяги на утримання апаратів органів місцевого самоврядування та інші фінансові обмеження.

   1.10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної та регіональної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

   1.11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, функціональної та економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

   1.12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

   У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:
   показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;
   показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена − зазначаються окремим рядком.

   1.13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:
   дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;
   показники, які затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов'язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та змін у структурі бюджетних програм) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;
   показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

   1.14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до управління фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету.

   1.15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених управлінням фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

   1.16. Структурні підрозділи управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами управління фінансів) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.

   1.17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету управління фінансів проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.
   За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами управління фінансів) подають до бюджетного відділу управління фінансів, який формує проект районного бюджету та прогноз районного бюджету, інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за напрямками використання коштів та бюджетними періодами для узагальнення та подання начальнику управління фінансів.

   1.18. На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад начальник управління фінансів відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету.

   1.19. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, управління фінансів може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

   1.20. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

   II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди
   2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:
   пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;
   жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;
   обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.
   До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.
   До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.
   Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам управлінням фінансів, решта − визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

   2.2. Граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.

   2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:
   нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг);
   зобов'язань, передбачених договорами (контрактами);
   норм і нормативів;
   періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;
   результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
   необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
   цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

   2.4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.
   Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

   2.5. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій, договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

   2.6. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

   2.7. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

   2.8. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.
   У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму−3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

   2.9. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

   2.10. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
   Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

   III. Порядок заповнення Форми−1
   3.1. Форма−1 призначена для наведення узагальненого бюджетного запиту головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

   3.2. У Формі−1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної та регіональної політики, у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.
   Інформація, що наводиться у Формі−1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної та регіональної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

   3.3. У пункті 1 зазначається код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника.

   3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:
   чітке формулювання та лаконічне викладення;
   спрямованість на досягнення певного результату;
   охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

   3.5. У пункті 3 зазначається розподіл граничного обсягу витрат загального фонду районного бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__−20__ роки за бюджетними програмами:
   у графах 1 – 3 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та відповідальний виконавець бюджетної програми;
   у графі 4 – код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами);
   у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
   у графах 7–9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

   3.6. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу витрат/надання кредитів спеціального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників витрат/надання кредитів спеціального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами:
   у графах 1−3 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, відповідальний виконавець бюджетної програми;
   у графі 4 таблиці зазначається код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;
   у графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
   у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний рік;
   у графах 7−9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів витрат/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами.

   IV. Порядок заповнення Форми−2
   4.1. Форма−2 є логічним продовженням Форми−1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожною бюджетною програмою.
  При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами Економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за Класифікацією кредитування бюджету.
   Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
   При заповненні Форми−2:
   доходи та фінансування спеціального фонду наводиться відповідно за класифікацією доходів;
   видатки − за кодами Економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;
  надання кредитів з бюджету – за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

   4.2. Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми−2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми−1.
   У підпункті 4.1 пункту 4 визначається мета бюджетної програми та строки її реалізації на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
   Мета бюджетної програми – кінцевий результат, який досягається при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді та відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічних цілей головного розпорядника. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.
   Мета бюджетної програми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.
   У підпункті 4.2 вказуються завдання бюджетної програми.
   Завдання бюджетної програми − конкретні цілі або результати, яких необхідно досягти при виконанні бюджетної програми протягом відповідного бюджетного періоду і оцінити які можна за допомогою результативних показників.
   У підпункті 4.3 вказуються підстави реалізації бюджетної програми, наводиться перелік нормативно-правових та інструктивних актів, на підставі яких бюджетна програма буде включена до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період.
   Назва, мета, завдання, результативні показники бюджетної програми, що зазначаються у бюджетному запиті повинні відповідати наказам Міністерства фінансів України, галузевих міністерств (спільним наказам) про затвердження типових переліків бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів.
   Інформація, наведена у пункті 4, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

   4.3. У пункті 5 приводяться усі надходження для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за кодами доходів, кодами фінансування та кодами кредитування (стосовно повернення кредитів).
   Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 та графах 3, 7 підпункту 5.2 показники повинні співпадати з показниками наведеними у пункті 3 Форми–1 у рядку відповідної бюджетної програми у графах 5, 6, 7, 8, 9.
   Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:
   1) власні надходження бюджетних установ:
   плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код Класифікації доходів бюджету 25010100);
   надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код Класифікації доходів бюджету 25010200);
   плата за оренду майна бюджетних установ (код Класифікації доходів бюджету 25010300);
   надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);
   благодійні внески, гранти та дарунки (код Класифікації доходів бюджету 25020100);
   кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код Класифікації доходів бюджету 25020200).
   Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстав. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;
   2) інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (зокрема, надходження коштів з бюджету розвитку – за рахунок доходів бюджету розвитку та субвенцій з інших бюджетів);
   3) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі Класифікації кредитування бюджету);
   4) кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.
   Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код Класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код Класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).
   У графі 4 та 5 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм відповідно до звіту за попередній бюджетний період.
   У графі 8 та 9 підпункту 5.1 (затверджено) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетних програм на поточний бюджетний період.
   У графі 12 та 13 підпункту 5.1 (проект) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетних програм на плановий бюджетний період.
   У графах 4, 5 та 8, 9 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на наступні за плановим два бюджетні періоди.

   4.4. У пункті 6 зазначаються видатки за кодами Економічної класифікації видатків (підпункт 6.1) або надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за Економічною класифікацією видатків бюджету або Класифікацією кредитування бюджету:
   у графах 1−2 зазначаються коди Економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування;
   у графі 3 підпункту 6.1 та графі 3 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 7 підпункту 6.1 та графі 7 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
   у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
   у графі 11 підпункту 6.1 та графі 11 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
   у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
   у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та у графах 3 і 7 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
   у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.
   Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми.
   Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми.
   Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми−1 для відповідної бюджетної програми.
   Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та рядку «УСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми−1 для відповідної бюджетної програми.

   4.5. У підпункті 7.1 пункту 7 визначається перелік витрат за напрямами використання бюджетних коштів, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми. Ця інформація буде використовуватись при підготовці паспорту бюджетної програми.
   У підпункті 7.2 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами у наступних за плановим двох бюджетних періодах.
   Стосовно витрат загального фонду бюджету:
   витрати у рядку «УСЬОГО» по графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку «УСЬОГО» по графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 пункту 5 Форми−2;
   у графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у порівняні умови із програмною класифікацією на плановий рік;
   у графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік;
   у графі 11 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік.
   Стосовно витрат спеціального фонду бюджету:
   у графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
   у графі 8 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік;
   у графі 12 (проект) – видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.
   У підпункті 7.2 виклад запиту витрат у наступних за плановим двох бюджетних періодах за напрямами використання бюджетних коштів наводиться за загальним та спеціальним фондами.
   Витрати по загальному фонду у рядку «УСЬОГО» по графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8, 9 пункту 4 Форми–1 для відповідної бюджетної програми; та графам 3, 7 підпункту 5.2 пункту 5 Форми−2.
   Витрати по спеціальному фонду у рядку «УСЬОГО» по графах 4, 8 підпункту 7.2 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8, 9 пункту 3 Форми–1 для відповідної бюджетної програми; та графам 4, 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми–2.
   Головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, з’їзди, симпозіуми, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям тощо, разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

   4.6. У пункті 8 наводяться результативні показники програми – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми.
   У підпункті 8.1 визначаються результативні показники по загальному та спеціальному фондах бюджету за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році і на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми.
   У підпункті 8.2 визначаються результативні показники по загальному та спеціальному фондах бюджету за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах.
   Результативні показники поділяються на такі групи: 
   показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;
   показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;
   показники ефективності − залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:
витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);
   відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);
   досягнення визначеного результату (результативність);
   показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що    задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.
   Результативні показники, які наведені у підпунктах 8.1 та 8.2 використовуються для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
   Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.
   Примірний перелік результативних показників побудовано в розрізі функцій відповідно до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та згруповано за показниками затрат, показниками продукту, показниками ефективності та показниками якості.
   Перелік результативних показників за бюджетною програмою відповідно до особливостей її реалізації у плановому бюджетному періоді може включати інші показники.
   Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі–1.
   У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.
   Результативні показники, включені у пункти 8.1 та 8.2, будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми.

   4.7. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
   В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

   4.8. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:
   у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;
   у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 жовтня поточного бюджетного періоду;
   у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
   Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.
   Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

   4.9. У підпунктах 11.1 та 11.2 пункту 11 наводиться перелік державних цільових програм, регіональних та місцевих програм, які передбачається виконувати з використанням коштів Державного бюджету України, районного бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету.
   У підпунктах 11.1 та 11.2:
   у графі 2 наводиться назва державної/регіональної/місцевої програми;
   у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата – заповнюється автоматично.
   У підпункті 11.1 показники у графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 по рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4, 7, 8, 11, 12 підпунктів 6.1 та 6.2.
   У підпункті 11.2 показники у графах 4, 5, 7, 8 по рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4, 7, 8 підпунктів 6.3 та 6.4.

   4.10. У пункті 12 наводиться дані про інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету.
   у графі 1 наводиться найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації;
   у графі 2 вказується строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення).
   Показники у графах 4, 6, 8, 10, 12 по рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 4, 8, 12 підпунктів 6.1 та 6.3.

   4.11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у звітному році, очікувані результати у поточному році, обґрунтування необхідності передбачення видатків /надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах.

   4.12. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.
   У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду.
   У графі 3 пункту 14.1 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
   у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним, в графі 3 підпункту 6.1;
   у графах 5–6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
   у графах 8−9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;
   у графі 10 – бюджетні зобов’язання по видатках, у т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).
   Графи в таблиці 14.2 повинні відповідати:
   графа 3 підпункту 14.2 – графі 7 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);
   графа 4 підпункту 14.2 – графі 6 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);
   графа 8 підпункту 14.2 – графі 14 підпункту 6.1 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).
   У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.
   У графах 7 і 12 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).
   Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.
   У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду:
   у графі 3 підпункту 14.3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
   у графі 4 підпункту 14.3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графах 5 і 6 підпункту 14.3 – дебіторська заборгованість на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 7 підпункту 14.3 – очікувана дебіторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду;
   у графах 8 і 9 підпункту 14.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.
   У підпункті 14.4 наводяться аналіз управління бюджетним зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

   4.13. У пункті 15 наводяться:
   основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
   основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;
   нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;
  пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
  аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;
   показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

   4.14. Інформація, наведена у Формі–2, використовується для формування паспорта бюджетної програми.

   V. Порядок заповнення Форми–3
   5.1. Форма–3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні і заповнюється лише після заповнення Форми–1 і Форми–2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.
   Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються управлінням фінансів межах балансу бюджету.
   Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

   5.2. У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, код та найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

   5.3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні витрати загального фонду та спеціального фондів (бюджет розвитку) в розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
   У першій таблиці підпункту 4.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету).
   У графі 7 першої таблиці підпункту 4.1 зазначається сума наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових коштів на плановий бюджетний період, з обов'язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.
   У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми–2.
   У графі 5 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.
   У графі 6 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.
   У першій таблиці підпункту 4.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів програмної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету).
   У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 4.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.
   У графі 7 першої таблиці підпункту 4.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку) на наступні за плановим два бюджетні періоди.
   У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми−2.
   У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.
   У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.
   В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 4.1 та 4.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.
   Видатки, які включаються у форми, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі).
   До Форми–1 та Форми–2, головні розпорядники коштів районного бюджету подають пояснювальну записку, в якій дається обґрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників.

Начальник управління фінансів                                                                                                                          О. МИРГОРОДСЬКА

Інформація щодо результатів проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

опубліковано 24 вер. 2018 р., 05:56 Інформаційно-довідковий центр

   На виконання Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 ( зі змінами), управління фінансів Броварської районної державної адміністрації Київської області надає інформацію щодо результатів проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу планування доходів:

Посада Прізвище, ім'я, по батькові Дата, номер розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Нацагентства з питань держслужби Загальна кількість балів Примітка
Головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів Броварської райдержадміністрації Висоцька Ірина Валеріївна № 96109 від
06 серпня 2018 року
8,8 Єдиний кандидат на посаду

Звіт про виконання зведеного бюджету Броварського району за 1 квартал 2018 року

опубліковано 16 трав. 2018 р., 00:05 Інформаційно-довідковий центр

   Станом на 01.04.2018 року по загальному фонду обсяг надходжень до зведеного бюджету району становить 279523,4 тис. грн., що більше на 36,4 % або 74609,1 тис.грн. в порівняні з минулим роком (143994,9 тис.грн.). З них, міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції тощо) становлять 75,7 % або 211621,3 тис.грн.. На 01.04.2018 року виконання складає 106,1% до плану затвердженого на відповідний період.

   За 1 квартал 2018 року фактично надійшло доходів без урахування трансфертів до зведеного бюджету району на суму 67902,1 тис. грн. або 132,4 % до затвердженого плану. Зростання до минулого року без населених пунктів, які увійшли до Великодимерської громади склало 55,3 %, тобто 24188,7 тис. грн..

   Податку з доходів фізичних осіб за звітний період надійшло 37342,5 тис. грн., що становить 116,0 % до плану, фактично до надходжень відповідного періоду минулого року показники збільшились на 13448,6 тис.грн. або на 56,3 %. Плати за землю надійшло 9629,5 тис. грн., більше плану на 43,6 % або 2922,7 тис. грн., відносно 1 кварталу 2017 року надходження збільшились на 2510,8 тис.грн. або 35,3 %.

Доходи зведеного бюджету Броварського району за 1 квартал 2018 року та
1 квартал 2017 року (без урахування даних ОТГ)

 

2018

% до затвердженого плану на 01.04.2018 р.

відхилення до затвердженого плану на 01.04.2018 р

2017

 

Затверджений план на 2018 рік

План на січень-березень2018 року

фактично надійшло на 01.04.2018

фактично надійшло за 1 квартал 2017 року без ОТГ

 + - до 1 кварталу 2018 року

%

Податок з доходів фіз.осіб

125 986,1

32 200,0

37 342,5

116,0

5 142,5

23 893,9

13 448,6

156,3

Податок на приб ком.власн.

11,4

10,9

15,2

0,0

4,3

50,2

-35,0

30,2

Збір за спец,вик. ліс.ресурсів

250,9

52,6

182,2

346,3

129,6

114,5

67,7

159,1

Збір за корист. надрами.

1 403,3

1 313,2

3 240,0

246,7

1 926,8

909,2

2 330,8

356,4

Акцизний податок з реалізації

5 315,6

1 066,8

1 227,2

115,0

160,4

1 905,1

-677,9

64,4

Акцизний податок пальне

16 886,3

3 212,5

5 382,2

167,5

2 169,7

3 023,6

2 358,6

178,0

Податок на нерухоме майно

6 478,2

795,9

1 706,8

214,5

910,9

841,2

865,6

202,9

Плата за землю

32 207,8

6 706,9

9 629,5

143,6

2 922,7

7 118,8

2 510,8

135,3

Транспортний податок

41,0

9,5

56,6

595,8

47,1

43,8

12,9

129,4

Туристичний збір

9,8

0,7

0,9

128,6

0,2

2,0

-1,1

45,5

Єдиний податок

24 900,5

5 619,0

8 277,1

147,3

2 658,1

5 332,8

2 944,3

155,2

Адмінштраф

62,1

14,3

32,9

230,1

18,6

39,3

-6,5

83,6

Інші адміністративні послуги

1 026,3

208,1

333,7

160,3

125,6

281,2

52,5

118,7

Орендна плата за користування цілісних майнових комплексів

53,8

5,9

16,3

276,3

10,4

8,9

7,4

184,0

Державне мито

300,8

64,8

56,2

86,7

-8,6

86,1

-29,9

65,3

Інші надходження

17,6

7,9

402,9

5 100,0

395,0

62,9

340,0

640,2

Разом доходів

214 951,4

51 288,9

67 902,1

132,4

16 613,1

43 713,4

24 188,7

155,3


   Станом на 1 квітня 2018 року надійшло акцизного податку 6609,4 тис.грн., що більше плану на відповідний період на 2330,1 тис.грн. або 154,4 %. Надходження збільшились в порівняні з 1 кварталом 2017 року на 1680,7 тис.грн.

   Єдиного податку надійшло за 1 квартал 2018 року 8277,1 тис.грн., що більше на 47,3 % від плану або 2658,1 тис.грн. Якщо порівнювати з минулим роком, то надходження збільшились на 2944,3 тис.грн. або 55,2 %.

   За 1 квартал 2018 року виконання плану надходжень до бюджету забезпечено майже по всіх сільських, селищних радах, окрім Плосківської сільської ради.


№ п/п

Адміністративно-територіальні одиниці

З початку поточного року

Факт минулого року

Темпи росту /зменшення/ до фактичних надходжень поточн. року, %

Уточнений річний план

План затверд. місц. радами на січень-березень

Фактично надійшло   

% виконання до плану

відхил. в абсол. сумі

З 01.01.2018 по 31.03.2018

 З початку року

відхил. в абсол. сумі

 % темпи росту 2018 до 2017

1

Бюджет селища Калинівка

17 536,90

4 051,30

6 087,80

150,27

2 036,50

3 712,64

2 375,15

163,97

2

Бюджет с. Богданівка

7 500,00

1 639,95

2 023,49

123,39

383,54

1 722,83

300,66

117,45

3

Бюджет с. Гоголів

6 200,00

1 570,74

1 699,02

108,17

128,28

1 558,07

140,96

109,05

4

Бюджет с. Зазим`я

5 540,00

797,20

2 106,47

264,23

1 309,27

1 601,61

504,87

131,52

5

Бюджет с. Княжичі

11 620,00

2 781,00

3 281,46

118,00

500,46

2 577,13

704,32

127,33

6

Бюджет с. Красилівка

3 681,40

852,80

983,73

115,35

130,93

915,56

68,18

107,45

7

Бюджет с. Кулижінци

118,50

17,20

34,82

202,44

17,62

21,79

13,03

159,82

8

Бюджет с. Леткі

1 243,90

253,50

527,21

207,97

273,71

268,67

258,54

196,23

9

Бюджет с. Леточкі

422,60

94,00

117,34

124,83

23,34

108,32

9,03

108,33

10

Бюджет с. Плоске

1 032,00

249,87

233,18

93,32

-16,69

242,08

-8,90

96,32

11

Бюджет с. Погреби

7 645,00

1 739,40

4 328,56

248,85

2 589,16

1 471,31

2 857,25

294,20

12

Бюджет с. Пухівка

5 223,80

1 566,90

2 490,76

158,96

923,86

1 105,09

1 385,67

225,39

13

Бюджет с. Рожівка

1 771,70

361,10

518,88

143,70

157,78

287,13

231,75

180,71

14

Бюджет с. Рожни

3 040,00

498,60

1 281,28

256,97

782,68

949,53

331,75

134,94

15

Бюджет с. Русанів

2 725,70

508,40

642,63

126,40

134,23

540,74

101,89

118,84

16

Бюджет с. Світильня

1 127,00

177,99

283,08

159,04

105,09

186,01

97,07

152,18

17

Бюджет с. Требухів

12 000,31

1 818,40

3 373,77

185,54

1 555,37

2 383,16

990,61

141,57

18

Район

126 522,60

32 310,60

37 888,62

117,26

5 578,02

24 061,67

13 826,95

157,46

Всього по району

214 951,41

51 288,95

67 902,09

132,39

16 613,14

43 713,32

24 188,77

155,34


   Станом на 01.04.18 за оперативними даними сума податкового боргу до місцевого бюджету по Броварському району становить 11054,4 тис. грн., в т.ч. по податкам:
   - земельний податок та орендна плата за землю – 7 099,7 тис.грн.,
   - єдиний податок – 980,5 тис.грн.,
   - інші податки і збори – 2 974,2 тис.грн..

   По спеціальному фонду до зведеного бюджету Броварського району надійшло 8198,6 тис.грн., з них власних надходжень 4543,0 тис.грн., офіційних трансфертів 1793,8 тис.грн., екологічного податку 131,3 тис.грн., надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 1501,1 тис.грн., надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 91,7 тис.грн., коштів від продажу земельних ділянок - 133,0 тис.грн., інших надходжень – 4,7 тис.грн.

   Видатки зведеного бюджету району за 1 квартал 2018 року складають 261001,1 тис. грн. та зросли на 38,3 % відносно минулого року ( 188664,6 тис.грн різниця становить – 72336,5 тис. грн.), в т.ч. по загальному фонду 252477,2 тис.грн. та по спеціальному 8523,9 тис.грн.Видатки зведеного бюджету (по загальному фонду) 
Броварського району за 1 квартал 2018 року
Показники

 

1 квартал 2017

1 квартал 2018 

2018 рік 
до 2017 року
+ / - %
1 2 3 4 5
Разом видатки по галузях, в т. ч.: 176 231,9 252 477,2 76 245,3 143,3
Державне управління 6 484,3 7 835,7 1 351,4 120,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 63 285,3 129 369,8 66 084,5 204,4
Охорона здоров'я 39 903,2 50 308,0 10 404,8 126,1
Освіта 42 962,7 41 886,8 -1 075,9 97,5
Культура 4 765,3 3 679,4 -1 085,9 77,2
Фізична культура 894,5 877,7 -16,8 98,1
Житлово-комунальне господарство 3 123,2 3 891,4 768,2 124,6
Правоохорона діяльність 1 341,0 1 443,1 102,1 107,6
Реверсна дотація 2 214,0 2 202,9 -11,1 99,5
Інші видатки 11 258,4 10 982,4 -276,0 97,5

   Видатки зведеного бюджету району за 1 квартал 2018 року збільшились в порівняні з аналогічним періодом минулого року на 76245,3 тис.грн або 43,3 %.

   Збільшення обсягу видатків відбулось за всіма напрямками, але в 2017 році видатки здійснювались по установам, які знаходились на території Великодимерської селищної об’єднаної територіальної громади.

   Збільшились видатки по соціальному захисту населення на 104,6 % або 65843,7 тис. грн. до відповідного періоду минулого року. Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів збільшились на 92 % або 2057,8 тис.грн


Аналіз видатків зведеного бюджету Броварського району 
за 1 квартал 2018 року 

КЕКВ

Назва видатків

1 квартал 2017 року

 

1 квартал 2018 року

 

2018 рік до 2017 року

 

касові видатки

питома вага в структурі видатків

касові видатки

питома вага в структурі видатків

+; -

%

2111

Заробітна плата

60 243 273

31,9

64 635 512

25,6

4 392 239

107,3

2120

Нарахування на оплату праці

12 934 200

6,9

14 244 965

5,6

1 310 765

110,1

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1 765 992

0,9

2 192 219

0,9

426 227

124,1

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2 229 898

1,2

4 287 675

1,7

2 057 777

192,3

2230

Продукти харчування

3 856 239

2

3 335 971

1,3

-520 268

86,5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3 189 660

1,7

4 699 464

1,9

1 509 804

147,3

2250

Видатки на відрядження

71 002

0

100 695

0,0

29 693

141,8

2271

Оплата теплопостачання

6 583 952

3,5

8 975 469

3,6

2 391 518

136,3

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

371 803

0,2

447 715

0,2

75 912

120,4

2273

Оплата електроенергія

4 282 909

2,3

3 893 301

1,5

-389 608

90,9

2274

Оплата природного газу

5 318 645

2,8

2 909 976

1,2

-2 408 669

54,7

2275

Оплата інших енергоносієв

19 320

0

0

0,0

-19 320

0,0

2282

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм,

181 407

1,9

442 971

0,2

261 564

244,2

2610

Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

983 362

0,5

708 423

0,3

-274 939

72,0

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

11 096 932

6,4

12 680 644

5,0

1 583 712

114,3

2710

Виплата пенсій і допомоги

105 123

0,1

115 868

0,0

10 745

110,2

2730

інші виплати населенню

62 946 650

33,4

128 790 399

51,0

65 843 749

204,6

2800

інші поточні видатки

51 548

0

15 937

0,0

-35 611

30,9

 

 

176 231 913

100

252 477 204

100,0

76 245 291

143,3


   Захищені видатки за 1 квартал 2018 року становлять 240713,0 тис.грн або 95,3% від загального обсягу видатків загального фонду.

   Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 квітня 2018 року становить 29570372,88 грн. Заборгованість виникла по виплатам пільг та субсидій населенню за житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету. Рахується прострочена кредиторська заборгованість за пільговий проїзд 2015 року 120 339,60 грн.

   В порівняні з 01 січня 2018 року кредиторська заборгованість зменшилась на 22760497,03 грн. 

Звіт про виконання районного бюджету Броварського району за 2017 рік

опубліковано 4 квіт. 2018 р., 06:01 Інформаційно-довідковий центр


Доходи 

   Доходна частина бюджету Броварського району за 2017 рік по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 108,9 %, при плані в 158 млн. 303,7 тис. грн., фактично надійшло 172 млн. 462,8 тис. грн.. Понад план отримано 14 млн. 159,1 тис. грн.

   В структурі доходів податок на доходи фізичних осіб складає найбільшу питому вагу 99,6 %.

      Податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до районного бюджету (60%) надійшло 171 млн. 836,6 тис.грн., при плані 157 млн. 803,7 тис.грн., виконання плану складає 108,8 %. В порівнянні з минулим 2016 роком надходження збільшились на 48 млн. 183,7 тис. грн. (123 млн. 652,9 тис.грн. ) або на 39,0 %.


Аналіз надходжень по податку з доходів 
до районного бюджету за 2017 рік

Назва бюджету Перераховано всього Перераховано до бюджету района Питома вага %
Бюджет селища Велика Димерка 80 535 437,96 48 321 262,78 28,12
Бюджет селища Калинівка 59 031 943,36 35 419 166,02 20,61
Бюджет с. Бобрик 1 326 571,47 795 942,88 0,46
Бюджет с. Богданівка 4 805 938,92 2 883 563,35 1,68
Бюджет с. Гоголів 10 587 114,11 6 352 268,47 3,70
Бюджет с. Жердова 3 738 252,32 2 242 951,39 1,31
0,00 0,00
Бюджет с. Зазим`я 6 750 145,70 4 050 087,42 2,36
Бюджет с. Княжичі 12 331 701,71 7 399 021,03 4,31
Бюджет с. Красилівка 25 062 445,91 15 037 467,55 8,75
Бюджет с. Кулажинці 123 175,78 73 905,47 0,04
Бюджет с. Літки 3 158 183,71 1 894 910,23 1,10
Бюджет с. Літочки 208 054,47 124 832,68 0,07
Бюджет с. Плоске 1 160 754,44 696 452,66 0,41
Бюджет с. Погреби 3 173 200,79 1 903 920,47 1,11
Бюджет с. Пухівка 4 080 680,61 2 448 408,37 1,42
Бюджет с. Рожівка 7 226 848,55 4 336 109,13 2,52
Бюджет с. Рожни 2 654 070,48 1 592 442,29 0,93
Бюджет с. Рудня 2 523 493,73 1 514 096,24 0,88
Бюджет с. Русанів 2 990 961,95 1 794 577,17 1,04
Бюджет с. Світильня 1 802 878,99 1 081 727,39 0,63
Бюджет с. Требухів 48 268 426,92 28 961 056,15 16,85
Бюджет с. Шевченкове 4 854 833,79 2 912 900,27 1,70
Всього: 286 395 115,67 171 836 604,52 100,00

   Доходна частина бюджету Броварського району за 2017 рік по загальному фонду з урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 101,3 %, при плані в 689 млн. 560,6 тис. грн., фактично надійшло 698 млн. 274,7 тис. грн.. Понад план отримано 8 млн. 714,1 тис. грн.

   В структурі надходжень загального фонду бюджету міжбюджетні трансферти складають 75,3 % від загального обсягу надходжень і складають 525 млн. 811,8 тис.грн. За 2017 рік з державного бюджету до бюджету району надійшли:
   - освітня субвенція в сумі 77 млн. 683,5 тис. грн.,
   - медична субвенція в сумі 115 млн. 326,2 тис.грн. (з них з Броварського району – 43 млн. 820,1 тис.грн, Калитянської ОТГ – 7 млн. 855,2 тис.грн., м.Бровари - 58 млн. 541,9 тис.грн., кошти на придбання інсулінів – 2 млн. 300,0 тис.грн., кошти медичної субвенції з обласного бюджету -2 млн. 809,0 тис.грн.),
   - субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціальний захист населення – 231 млн. 448,5 тис. гривень,
   - субвенція з обласного бюджету на пільги громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1431,1 тис. грн. по району, по Калитянській ОТГ – 35,50 тис.грн.,
   - субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів – 5 млн. 257,2 тис.грн.,
   - субвенції на придбання житла – 1 млн. 165,2 тис.грн.,
   - субвенції на відшкодування вартості ліків для лікування окремих захворювань – 886,8 тис.грн.,
   - субвенції на фінансування об’єктів спільного користування з м. Бровари – 45 млн. 402,1 тис. гривень,
   - субвенція на підтримку осіб з особливими потребами -213,0 тис.грн,
   - субвенція на проведення виборів – 2,4 тис.грн,
   - додаткова дотація – 41 млн. 740,3 тис.грн,
   - стабілізаційна дотація – 286,3 тис.грн,
  - інші субвенції з сіл, селищ району 4 млн. 933,7 тис.грн. 

   За 2017 рік до спеціального фонду бюджету Броварського району надійшло доходів на суму 37 млн. 217,7 тис. гривень, в тому числі:
   - власних надходжень бюджетних установ – 18 млн. 420,0 тис. грн.,
   - від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 90,4 тис.грн.,
   - міжбюджетних трансфертів до спеціального фонду районного бюджету надійшло 16 млн. 489,6 тис. грн.,   
   - надходжень коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури – 2 млн.217,4 тис.грн.

   Видатки 

   Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2017 рік виконана на 98,5% (при плані 675 млн. 783,4 тис. гривень, касові видатки становлять 666 млн. 473,2 тис. гривень).

   Порівняно відповідним періодом минулого року видатки зросли на 49,5 %, або на 221 млн. 112,0 тис. грн.. (2016 рік – 445 млн. 361,2 тис. грн.).

   На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення по загальному фонду направлено 386 млн. 941,2 тис. грн., в тому числі:
   - заклади освіти профінансовані в сумі 148 млн. 041,7 тис. грн. або на 99,0 % від планових призначень,
   - галузь охорони здоров’я профінансовані в сумі 208 млн. 569,5 тис. грн., або на 98,4 % від планових призначень,
   - заклади соціального значення та соціального забезпечення населення профінансовані в сумі 5 млн. 536,9 тис. грн. або на 100,0 %,
   - заклади культури і мистецтва - на 99,0 %, в сумі 21 млн. 760,9 тис. грн.,
   - фізична культура і спорт профінансована на 100,0 %, в сумі 3 млн. 032,2 тис. грн. 

Видатки районного бюджету (по загальному фонду)
Броварського району за 2017 району
тис.грн.

Показники

2016 року

2017 року

2017 рік
 до 2016 року

 

+ / -

%

1

4

5

6

7

Разом видатки по галузях, в т. ч.:

445361,2

666473,2

221112,0

149,6

Державне управління

1197,0

2089,7

892,7

174,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення

159087,4

239074,2

79986,8

150,3

Охорона здоров'я

137133,7

208569,5

71435,8

152,1

Освіта

99209,1

148041,7

48832,6

149,2

Культура

15086,2

21429,9

6343,7

142,0

Фізична культура

1901,7

3032,2

1130,5

159,4

Засоби масової інформації

240,0

331,0

91,0

137,9

Реверсна дотація (вилучається з бюджету)

2524,2

8856,0

6331,8

350,8

Інші субвенції

27905,9

29875,9

1970,0

107,1

Інші видатки

1076,0

5173,1

4097,1

480,7


   За рахунок субвенцій з державного бюджету проведено видатків на оплату допомог, пільг, субсидій та інших виплат соціального характеру на суму 231 млн. 448,5 тис.грн., перерахування коштів здійснювалось згідно до обсягів зареєстрованих зобов’язань.

   На фінансування захищених статей видатків використано 528 млн. 343,6 тис. грн. (79,3 % від загального обсягу видатків), у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 273 млн. 365,3 тис. грн., медикаменти та продукти харчування – 47 млн. 593,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 25 млн. 907,2 тис. грн., соціальне забезпечення – 241 млн. 463,7 тис.грн.


В порівняні з минулим роком видатки на заробітну плату зросли на 80 млн. 146,7 тис.грн. або 55,6 % ( 144 067,2 тис.грн.), на це вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати до 3200,00 грн з 1 січня 2017 року та підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам.

 

КЕКВ

Назва видатків

2016 рік

2017 рік

2017 рік до 2016 року

+ ; -

%

2111

Заробітна плата

144 067,2

224 213,9

80 146,7

155,6

2120

Нарахування на оплату праці

31 803,6

49 151,4

17 347,8

154,5

2220

Медикаменти та перев`язувальні матеріали

11 865,1

31 547,3

19 682,2

265,9

2230

Продукти харчування

11 444,4

16 046,4

4 602,0

140,2

2271

Оплата теплопостачання

17 868,5

15 700,6

-2 167,9

87,9

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1 296,0

1 620,0

324,0

125,0

2273

Оплата електроенергії

6 076,9

6 805,0

728,1

112,0

2274

Оплата природного газу

9 389,2

9 966,3

577,1

106,1

2275

Оплата інших енергоносіїв

54,8

32,0

-22,8

58,4

2710

Виплата пенсій і допомоги

354,5

393,0

38,5

110,9

2730

Інші виплати населенню

158 526,1

241 070,7

82 544,6

152,1

 

Усього

392 746,3

596 546,6

203 800,3

151,9


   В 2017 році на виконання цільових та комплексних програм з районного бюджету при плані 21 607,0 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду -19 873,6 тис.грн та по спеціальному фонду 1733,4 тис.грн, виділено кошти в сумі 20 155,1 тис.грн, по загальному 19821,7 тис.грн, по спеціальному фонду – 333,4 тис.грн. Необхідно зазначити, що в 2016 році на виконання районних програм було заплановано по загальному та спеціальному фондах 5 063,2 тис.грн.

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

План на 2017 рік

Виконано за 2017 рік

План на 2017 рік

Виконано за 2017 рік

План на 2017 рік

Виконано за 2017 рік

2

4

5

6

7

9

10

12

13

01

Районна рада

122 000,00

122 000,00

 

 

122 000,00

122 000,00

8600

Інші видатки

"Програма відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2017-2018 роки"

122 000,00

122 000,00

 

 

122 000,00

122 000,00

03

Броварська районна Державна адміністрація

5 188 731,52

5 185 715,04

1 458 100,00

58 100,00

6 646 831,52

5 243 815,04

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

"Програма підтримки служби переливання крові Броварської ЦРЛ та розвитку донорства в Броварському районі на 2017 рік" 

249 500,00

249 500,00

 

 

249 500,00

249 500,00

2220

Інші заходи в галузі охорони здоров`я

"Районна програма забезпечення безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих жителів Броварського району на 2017 рік"

600 000,00

600 000,00

 

 

600 000,00

600 000,00

3132

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

"Щодо вдосконалення соціальної роботи із сім"ями, дітьми та молодю у Броварському районіна 2016-2018 роки"

40 000,00

40 000,00

 

 

40 000,00

40 000,00

3141

Соціальні програми та заходи державних органів у справах молоді

"Програма подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей "Назустріч дітям" на 2017 рік"

137 000,00

137 000,00

 

 

137 000,00

137 000,00

3160

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

"Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2017 рік"

767 700,00

767 700,00

 

 

767 700,00

767 700,00

4200

Інші культурно-освітні заклади та заходи

"Програма відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2017-2018 роки"

129 600,00

129 600,00

 

 

129 600,00

129 600,00

5011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

"Програма розвитку фізичної культури та спорту "Броварщина спортивна" на 2017-2020 роки"

90 000,00

90 000,00

 

 

90 000,00

90 000,00

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

"Програма розвитку фізичної культури та спорту "Броварщина спортивна" на 2017-2020 роки"

450 000,00

450 000,00

 

 

450 000,00

450 000,00

7310

Проведення заходів із землеустрою

"Програма проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2017-2018 роки "

 

 

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

0,00

8370

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Програма "Комплексна програма фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою на 2016 - 2017 роки"

2 273 431,52

2 273 431,52

 

 

2 273 431,52

2 273 431,52

8600

Інші видатки

"Програма забезпечення надання якісних адміністративних послуг населенню Броварського району на 2017-2018 роки"

71 569,18

71 569,18

 

 

71 569,18

71 569,18

8600

Інші видатки

"Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2015 – 2017 роки"

50 000,00

50 000,00

58 100,00

58 100,00

108 100,00

108 100,00

8600

Інші видатки

"Підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу в Броварському районі на 2017 рік"

23 446,82

23 446,82

 

 

23 446,82

23 446,82

8600

Інші видатки

"Комплексна програма профілактики: злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Броварського району Київської області на 2016 - 2018 роки"

40 000,00

40 000,00

 

 

40 000,00

40 000,00

8600

Інші видатки

"Збереження архівних фондів  Броварського району на 2017 рік"

74 984,00

74 984,00

 

 

74 984,00

74 984,00

8600

Інші видатки

"Збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2017 рік"

191 500,00

188 483,52

 

 

191 500,00

188 483,52

10

Відділ освіти Броварської районної державної адміністрації

11 381 832,41

11 332 989,60

0,00

0,00

11 381 832,41

11 332 989,60

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

"Програма організації харчування учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів Броварського району на 2017 рік"

10 405 462,41

10 357 779,60

 

 

10 405 462,41

10 357 779,60

3160

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

"Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2017 рік"

976 370,00

975 210,00

 

 

976 370,00

975 210,00

15

Управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації

2 238 444,03

2 238 400,38

205 335,00

205 335,00

2 443 779,03

2 443 735,38

3202

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

"Програма забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил, правоохоронних органів на 2016-2020 роки"

93 732,00

93 731,55

 

 

93 732,00

93 731,55

3202

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

"Програми діяльності Броварської районної громадської організації «Чорнобильський Спас» на 2016-2017 роки"

71 200,00

71 175,75

 

 

71 200,00

71 175,75

3202

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

"Програма діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій на 2016-2020 роки"

82 463,00

82 444,05

 

 

82 463,00

82 444,05

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

 Програма "Турбота на 2016-2020 роки"

1 725 049,03

1 725 049,03

 

 

1 725 049,03

1 725 049,03

8600

Інші видатки

Програма "Програма забезпечення проведення роз`яснювальної роботи та оформлення субсидій серед населення  Броварського району в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги у 2017 році"

90 000,00

90 000,00

137 335,00

137 335,00

227 335,00

227 335,00

8600

Інші видатки

"Програма розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки"

176 000,00

176 000,00

68 000,00

68 000,00

244 000,00

244 000,00

24

Відділ культури Броварської районної державної адміністрації

695 599,00

695 599,00

70 000,00

70 000,00

765 599,00

765 599,00

4060

Бібліотеки

"Програми розвитку культури Броварського району на 2017 – 2020 роки"

86 599,00

86 599,00

70 000,00

70 000,00

156 599,00

156 599,00

4090

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

"Програми розвитку культури Броварського району на 2017 – 2020 роки"

278 000,00

278 000,00

 

 

278 000,00

278 000,00

7212

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

"Програма діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства  редакції  газети "Нове життя" на 2017рік."

331 000,00

331 000,00

 

 

331 000,00

331 000,00

76

Управління фінансів Броварської районної державної адміністрації

247 000,00

247 000,00

0,00

0,00

247 000,00

247 000,00

8290

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

"Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської  редакції міськрайонного радіомовлення на 2017 рік"

247 000,00

247 000,00

 

 

247 000,00

247 000,00

 

Всього

 

19 873 606,96

19 821 704,02

1 733 435,00

333 435,00

21 607 041,96

20 155 139,02


   Видатки спеціального фонду Броварського району здійснені в обсязі 67 млн. 607,2 тис. гривень. Із загальної суми видатків спеціального фонду (крім власних надходжень) на капітальні видатки по закладах та установах бюджетної сфери спрямовано 51 млн. 432,9 тис. грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіону – 4 млн. 939,2 тис.грн, субвенція з м.Бровари на об’єкт спільного користування Броварську ЦРЛ - 13734,6 тис.грн, субвенція з сіл та селищ – 1 млн.764,2 тис.грн, субвенція з державного бюджету на придбання житла військовослужбовцям та складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку – 1 млн. 165,2тис.грн, кошти залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2017 року - 1 млн. 320,7 тис.грн, кошти районного бюджету – 28 млн. 509,0 тис.грн ( з них субвенція на села селища -16 млн. 284,8 тис.грн.)

 

Аналіз касових видатків установ районного бюджету по спеціальному фонду ( інші кошти спеціального фонду) за 2016 – 2017 роки (грн.).

Напрямок витрачання коштів

2016 рік

2017 рік

"+; -"

% 2017 до 2016

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

5 637 812

13 779 997

8 142 185

244,4

Вечірні (змінні) школи

100 000

 

-100 000

0,0

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

68 000

119 438

51 438

175,6

Придбання підручників

235 712

73 694

-162 018

31,3

Територіальний центр

 

30 896

 

 

Групи централізованого господарського обслуговування

8 960

 

-8 960

0,0

Лікарні

14 850 838

16 680 907

1 830 069

112,3

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

248 900

1 643 859

1 394 959

660,4

Бібліотеки

13 000

103 798

90 798

798,4

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

83 900

520 145

436 245

620,0

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

171 600

35 000

-136 600

20,4

Капітальні вкладення

1 675 860

 

-1 675 860

0,0

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за м

1 282 130

1 165 233

-116 897

90,9

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

30 000

 

-30 000

0,0

Поповнення статних фондів

3 078 000

635 900

-2 442 100

20,7

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів

431 486

4 868 829

4 437 343

1128,4

Інші субвенції

13 227 427

16 284 832

3 057 405

123,1

Інші видатки

39 843

359 266

319 423

901,7

Усього

41 183 468

56 301 794

15 118 326

136,7


Заборгованість 

  Кредиторська заборгованість по районному бюджету загальному фонду станом на 01 січня 2018 року становить 52 330 869,91 грн. Заборгованість виникла по виплатам пільг та субсидій населенню за житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету. Рахується прострочена кредиторська заборгованість за пільговий проїзд 2015 року 120 339,60 грн.

   В порівняні з 01 січня 2017 року кредиторська заборгованість зменшилась на 7 294 756,84 грн.

   Дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 160585,9 грн – підписка періодичних видань на 2018 рік.

   Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 1 січня 2018 року становить 369,56 грн по територіальному центру – підписка періодичних видань на 2018 рік.

Начальник управління фінансів                                                                                                                                                     О.Ж.Миргородська

Порядок про складання і виконання розпису районного бюджету Броварського району

опубліковано 21 груд. 2017 р., 05:00 Інформаційно-довідковий центр

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ начальника управління фінансів Броварської районної державної адміністрації 
20 листопада 2017 року № 14 


Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції 
у Київській області 
12 грудня 2017 року № 111/1017 
Порядок 
про складання і виконання розпису 
районного бюджету Броварського району 

   І. Загальні положення 
   1.1. Порядок про складання і виконання розпису районного бюджету Броварського району (далі – Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису районного бюджету Броварського району (далі – районний бюджет).

   1.2. Розпис районного бюджету на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:
   - розпис доходів районного бюджету (далі – розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету;
   - розпис фінансування районного бюджету (далі – розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис фінансування загального та спеціального фондів районного бюджету;
   - розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) загального і спеціального фондів та помісячний розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету);
   - розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету (далі – розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального і спеціального фондів та надання кредитів із загального і спеціального фондів районного бюджету;
   - річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

   1.3. Річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) – це розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів (далі – головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною та скороченою економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

   1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) – це розпис асигнувань загального фонду районного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною та скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

   Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 «Інші видатки».

   1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).
 
   Помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) – це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами повної та скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).

   Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

   1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні про районний бюджет та затверджується начальником управління фінансів Броварської районної державної дміністрації в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

   Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про районний бюджет, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис на відповідний період, згідно статті 79 Бюджетного кодексу України.

   Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог розділу 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

   1.7. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі – розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів на заробітну плату з нарахуваннями, для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статтей 51, 77 Бюджетного кодексу України, рішення про районний бюджет. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

ІІ. Складання розпису 
   2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до районного бюджету.

   2.2. Розпис доходів складається відділом планування доходів управління фінансів Броварської районної державної адміністрації (далі – управління фінансів) та подається до бюджетного відділу управління фінансів.

   2.3. Розпис фінансування складається бюджетним відділом управління фінансів з урахуванням необхідності покриття помісячних касових розривів загального фонду районного бюджету.

   2.4. Розпис повернення кредитів до районного бюджету складається бюджетним відділом управління фінансів.

   2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до районного бюджету бюджетний відділ розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду районного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів.

   Бюджетний відділ управління фінансів визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі кодів програмної класифікації видатків або в цілому головному розпоряднику та доводить лімітні довідки до кожного головного розпорядника.

   Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів та подають бюджетному відділу управління фінансів зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.

   Спеціалісти бюджетного відділу управління фінансів, згідно з розподілом функціональних обов’язків, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають їх начальнику бюджетного відділу.

   Начальник бюджетного відділу зводить отримані від спеціалістів матеріали, вносить при необхідності корективи і подає на затвердження начальнику управління фінансів у двох примірниках.

   2.6 Один примірник оригіналу затвердженого розпису на паперових носіях та в електронному вигляді передається Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області.

   Другий примірник оригіналу залишається у бюджетному відділі управління фінансів.

   2.7 Бюджетний відділ управління фінансів протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

ІІІ. Внесення змін до розпису 
   3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:
   - необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника;
   - прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;
   - прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену у рішенні Броварської районної ради про районний бюджет мету між головними розпорядниками;
   - прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;
   - прийняття рішення щодо перерозподілу видатків районного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;
   - необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду районного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цього Порядку;
   - необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;
   - внесення змін до рішення про районний бюджет.

   3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондами районного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно додатків 11, 12, 13, 14 до Інструкції про складаня і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (далі – Інструкція) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

   3.3. Спеціалісти бюджетного відділу управління фінансів за обґрунтованим поданням та відповідними розрахунками головних розпорядників або на підставі нормативних актів за дві години до кінця робочого дня не пізніше 29-го числа поточного місяця (за винятком міжбюджетних трансфертів), з урахуванням положень пункту 3.6 цього Порядку, подають начальнику бюджетного відділу пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 15 до Інструкції та проект нормативного акту про внесення змін до розпису районного бюджету. При цьому до довідки необхідно додати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені асигнування за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Броварського управління Державної казначейської служби України у Київській області.

   3.4. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України у період між сесіями районної ради за умови делегування таких повноважень, Броварська районна державна адміністрація має право збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету та обласного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету з подальшим внесенням змін до рішення про районний бюджет.

   У разі прийняття розпорядження Броварською районною державною адміністрацією структурні підрозділи управління фінансів готують довідки про внесення змін до розпису в загальному порядку.

   3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
   - бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
   - не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет;
   - враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);
   - проводитися переважно за відсутності зареєстрованої у Броварському управлінні Державної казначейської служби України Київської області, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;
   - відповідати вимогам рішення про районний бюджет та інших нормативно-правових актів.

   3.6. На підставі рішення сесії районної ради, розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації та наказу управління фінансів вносяться зміни до розпису районного бюджету. Після затвердження довідок про внесення змін до розпису районного бюджету в трьох екземплярах, два оригінали довідок передаються Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області на паперових і електронних носіях один з яких, після реєстрації у Броварському управлінні Державної казначейської служби, повертається до управління фінансів. Третій примірник довідок надається головному розпоряднику коштів.

   3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:
   - підписуються керівником відповідного структурного підрозділу управління фінансів або особою, що виконує його обов’язки;
   - затверджуються начальником управління фінансів Броварської районної державної адміністрації або особою, що виконує його обов’язки;
   - реєструються за номером та датою;
   - доводяться до Броварського управління Державної казначейської служби України у Київській області.

   Якщо з об`єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відділ планування доходів або бюджетний відділ управління фінансів у дводенний термін після отримання оригіналу довідки готує доповідну записку на ім’я начальника управління фінансів або заступника начальника управління – начальника відділу планування доходів, який підписував довідку. Після погодження із начальником управління фінансів або заступником начальника управління – начальником відділу планування доходів доповідна записка передається до відповідного структурного підрозділу управління фінансів для анулювання довідки, а її копія – Броварському управлінню Державної казначейської служби України.

   У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік Броварським управлінням Державної казначейської служби України у Київській області довідок у зв`язку з допущеними технічними помилками, затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

   3.8. Бюджетний відділ управління фінансів здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головним розпорядникам коштів, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

   Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають Броварському управлінню Державної казначейської служби України Київської області реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів.

   Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджетів, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до Інструкції.

   3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду районного бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюжетного кодексу) якщо цим Кодексом та/або рішенням про районний бюджет не встановлено інше.

   Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті у Броварському управлінні Державної казначейської служби України у Київській області (додаток 7 до Інструкції), та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису за погодженням із спеціалістами бюджетного відділу управління фінансів, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом районного бюджету.

   Розпорядники нижчого рівня протягом року подають головним розпорядникам завірені Броварським управлінням Державної казначейської служби України у Київській області копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у Броварському управлінні Державної казначейської служби України у Київській області за власними надходженнями.

   Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису в частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням.

   У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.

   3.10. Внесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року, перевищує передбачену розписом на відповідний бюджетний період, відділ планування доходів та бюджетний відділ управління фінансів за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису.

   Для цього головний розпорядник повинен надати управлінню фінансів детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в Броварському управлінні Державної казначейської служби України у Київській області (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.

   За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

   У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

   ІV. Скорочення видатків і кредитування загального фонду районного бюджету 

   4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання районного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого рішенням про районний бюджет, начальник управління фінансів може вносити зміни до розпису районного бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат районного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) районного бюджету.

  4.2. Відділ планування доходів управління фінансів розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду районного бюджету, повернення кредитів на фінансування загального фонду районного бюджету і подає його бюджетному відділу управління фінансів не пізніше 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.

   4.3. Бюджетний відділ управління фінансів на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету та подає на розгляд начальнику управління фінансів.

   4.4. На підставі наданої інформації начальник управління фінансів приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

   4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов’язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

V. Виконання та звітність

   5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

   5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання районного бюджету здійснюється Броварським управлінням Державної казначейської служби України у Київській області:
   - щодо доходів – враховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком з початку року;
   - щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;
   - щодо видатків – враховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;
   - щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів – враховуючи розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів із районного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

   5.3. До 5-го числа місяця, що настає за звітним, Броварське управління Державної казначейської служби України у Київській області проводить з відповідними відділами управління фінансів звірку розпису за загальним фондом районного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням внесених змін.

   5.4. У звіті про виконання районного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про районний бюджет, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

   Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом районного бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, враховуючи розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень.


Начальник управління                                                                                                                                                                   О.Ж. Миргородська

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів на 2018 рік та проекту прогнозу на 2019−2020 роки

опубліковано 6 груд. 2017 р., 22:07 Інформаційно-довідковий центр

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління фінансів 
Броварської районної державної адміністрації 
23 жовтня 2017 року № 09

 

Зареєстровано в Головному 
територіальному управлінні 
юстиції у Київській області 
14 листопада 2017 № 94/1000

 ІНСТРУКЦІЯ 
з підготовки бюджетних запитів 
на 2018 рік та проекту прогнозу на 2019−2020 роки

   I. Загальні положення 
   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та згідно статей 34, 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами) і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів. 

   1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів за програмно-цільовим методом і подає їх до управління фінансів Броварської районної державної адміністрації (далі – управління фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами: 
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018−2020 роки загальний, Форма 2018−1 (далі – Форма–1) (додаток 1); 
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018–2020 роки індивідуальний, Форма 2018−2 (далі – Форма–2) (додаток 2); 
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018–2020 роки додатковий, Форма 2018−3 (далі – Форма–3) (додаток 3). 

   1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма–2 заповнюється на підставі показників Форми–1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма–3. 

    1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень з округленням до десятої. 

    1.5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення управлінням фінансів аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо). 

   1.6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших обмежень, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників. 

   1.7. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються управлінням фінансів на основі: 
   - постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018−2020 роки»; 
   - основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період; 
   - листа Міністерства фінансів України від 01 серпня 2017 року № 05110−14−21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»; 

   1.8. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням: 
   - прогнозних обсягів доходів; 
   - граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) районного бюджету; 
   - розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення; 
   - розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) (далі − Єдина тарифна сітка); 
   - прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг; 
   - необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер; 
   - необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо. 

   1.9. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться управлінням фінансів до головного розпорядника загальними сумами за роками. В межах граничного обсягу доводяться граничні обсяги на утримання апаратів органів місцевого самоврядування та інші фінансові обмеження. 

   1.10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної та регіональної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   1.11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, функціональної та економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації. 

   1.12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   У разі, якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період: 
   - показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком; 
   - показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена − зазначаються окремим рядком. 

   1.13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються: 
   - дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період; 
   - показники, які затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов'язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та змін у структурі бюджетних програм) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період; 
   - показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   1.14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до управління фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету. 

   1.15. У разі, якщо головний розпорядник у межах доведених управлінням фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах. 
 
   1.16. Структурні підрозділи управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами управління фінансів) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції. 

   1.17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету управління фінансів проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками. 
   За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами управління фінансів) подають до бюджетного відділу управління фінансів, який формує проект районного бюджету та прогноз районного бюджету, інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за напрямками використання коштів та бюджетними періодами для узагальнення та подання начальнику управління фінансів. 

   1.18. На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад начальник управління фінансів відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету. 

   1.19. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, управління фінансів може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог. 

   1.20. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України. 


II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий 
та наступні за плановим два бюджетні періоди 

   2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів: 
   - пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету; 
   - жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми; 
   - обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах. 

   До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо. 

   До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо. 

   Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам управлінням фінансів, решта − визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками. 

   2.2. Граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати. 

   2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема: 
   - нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг); 
   - зобов'язань, передбачених договорами (контрактами); 
   - норм і нормативів; 
   - періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм; 
   - результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Міністерством фінансів, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства; 
   - необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах; 
   - цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми. 

   2.4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. 
   Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. 

  2.5. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій, договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами). 

   2.6. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди. 

   2.7. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів. 

   2.8. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками. 
   У разі, якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму−3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними. 

   2.9. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду. 

   2.10. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами). 

   Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах. 

III. Порядок заповнення Форми−1 

   3.1. Форма−1 призначена для наведення узагальненого бюджетного запиту головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами. 

   3.2. У Формі−1 зазначаються мета діяльності (місія) головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної та регіональної політики, у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм. 

   Інформація, що наводиться у Формі−1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної та регіональної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником. 

   3.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника. 

   3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв: 
   - чітке формулювання та лаконічне викладення; 
   - спрямованість на досягнення певного результату; 
   - охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника. 

   3.5. У пункті 3 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм: 
   - у графах 1–3 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми та код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету; 
   - у графі 4 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; 
   - у графі 5 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; 
   - у графах 6–8 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників. 

   3.6. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами та підпрограмами: 
   - у графі 4 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі; 
   - у графі 5 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік; 
   - у графах 6, 7, 8 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами. 

IV. Порядок заповнення Форми−2 

   4.1. Форма−2 є логічним продовженням Форми−1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожною бюджетною програмою.
  
   При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету. 

   Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також прогноз надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для виконання бюджетної програми. 

   4.2. Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми−2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми−1. 

   У підпункті 4.1 пункту 4 визначається мета бюджетної програми та строки її реалізації на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   Мета бюджетної програми – кінцевий результат, який досягається при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді та відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічних цілей головного розпорядника. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною. 

   У підпункті 4.2 вказуються нормативно-правові акти, які є підставою виконання бюджетної програми. 

   Інформація, наведена у пункті 4, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми. 

   4.3. У пункті 5 приводяться усі надходження для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за кодами доходів, кодами фінансування та кодами кредитування (стосовно повернення кредитів). 

   Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 та графах 4, 8 підпункту 5.2 показники повинні співпадати з показниками, наведеними у пункті 3 Форми–1 у рядку відповідної бюджетної програми у графах 4, 5, 6, 7, 8. 

   Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень: 
   1) власні надходження бюджетних установ: 
   - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100); 
   - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200); 
   - плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300); 
   - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400); 
   - благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100); 
   - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200); 
   - кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код класифікації доходів бюджету 25020300). 
   Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстав. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України; 
   2) інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (зокрема, надходження коштів з бюджету розвитку – за рахунок доходів бюджету розвитку та субвенцій з інших бюджетів); 
   3) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі класифікації кредитування бюджету); 
   4) кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. 

   Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200). 

   У графі 5 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм відповідно до звіту за попередній бюджетний період. 

   У графі 9 підпункту 5.1 (затверджено) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на поточний бюджетний період. 

   У графі 13 підпункту 5.1 (проект) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на плановий бюджетний період. 

   У графах 5, 9 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   4.4. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету: 
   - у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; 
   - у графі 5 підпункту 6.1 та графі 5 підпункту 6.2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; 
   - у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; 
   - у графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; 
   - у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції; 
  - у графі 13 підпункту 6.1 та графі 13 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції; 
   - у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції; 
   - у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та у графах 5 і 9 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції. 

   Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми. 

   Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми. 

   Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 5, 9, 13 підпункту 6.1 та рядку «ВСЬОГО» у графах 5, 9, 13 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 4 Форми−1 для відповідної бюджетної програми. 

   Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та рядку «ВСЬОГО» у графах 5 і 9 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 4 Форми−1 для відповідної бюджетної програми. 

   4.5. У підпункті 7.1 пункту 7 визначається перелік підпрограм та завдань бюджетної програми, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми. Ця інформація буде використовуватись при підготовці паспорту бюджетної програми. 

   Стосовно видатків/надання кредитів загального фонду бюджету: 
   - видатки/надання кредитів у рядку «ВСЬОГО» по графах 3, 7, 11 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку «ВСЬОГО» по графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 пункту 5 Форми−2; 
   - у графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у порівняні умови із програмною класифікацією на плановий рік; 
   - у графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та структурних змін у системі головного розпорядника (наприклад: виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником; передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому); 
   - у графі 11 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік. 

   Стосовно видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету: 
   - у графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі; 
   - у графі 8 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та структурних змін у системі головного розпорядника (наприклад: виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником; передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому)); 
   - у графі 12 (проект) – видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік. 

   У підпункті 7.2 виклад запиту видатків/надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі підпрограм та завдань наводиться за загальним та спеціальним фондами. 

   Видатки/надання кредитів по загальному фонду у рядку «ВСЬОГО» по графах 3, 7 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 7, 8 пункту 3 Форми–1 для відповідної бюджетної програми; та графам 4, 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми–2. 

   Головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, з’їзди, симпозіуми, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям тощо, разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями. 

   4.6. У пункті 8 наводяться результативні показники – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми. 

   У підпункті 8.1 визначаються результативні показники по загальному та спеціальному фондах бюджету за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році і на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми. 

   У підпункті 8.2 визначаються результативні показники по загальному та спеціальному фондах бюджету за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах. 

   Результативні показники поділяються на такі групи: 
   - показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;    
   - показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;
   - показники ефективності − залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:
   * витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);
   * відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);
   * досягнення визначеного результату (результативність);
   * показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.

   Результативні показники, які наведені у підпунктах 8.1 та 8.2, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньо-господарського (управлінського) обліку. 

   Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств. 

   Примірний перелік результативних показників побудовано в розрізі функцій відповідно до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та згруповано за показниками затрат, показниками продукту, показниками ефективності та показниками якості. 

   Перелік результативних показників за бюджетною програмою відповідно до особливостей її реалізації у плановому бюджетному періоді може включати інші показники.   

   Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі–1. 

   У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм. 

   Результативні показники, включені у пункти 8.1 та 8.2, будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми. 

   4.7. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці в розрізі підпрограм за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

  В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді. 

   4.8. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами: 
   - у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах; 
   - у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 жовтня поточного бюджетного періоду; 
   - у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16. 

   Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9. 

   4.9. У підпунктах 11.1 та 11.2 пункту 11 наводиться перелік державних цільових програм, регіональних та місцевих програм, які передбачається виконувати з використанням коштів Державного бюджету України, районного бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету. 

   У підпунктах 11.1 та 11.2: 
   - у графі 2 наводиться назва державної/регіональної/місцевої програми; 
   - у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата – заповнюється автоматично; 
   - у графі 4 – короткий зміст заходів державної/регіональної/місцевої програми відповідно до нормативного документа, які здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми головного розпорядника. 

   У підпункті 11.1 показники у графах 5−10 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9, 12, 13 підпунктів 6.1 та 6.2. 

   У підпункті 11.2 показники у графах 5−8 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9 підпунктів 6.3 та 6.4. 

   4.10. У підпунктах 12.1 та 12.2 пункту 12 наводиться дані про інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету. 

   У підпунктах 12.1 та 12.2: 
   - у графі 2 наводиться назва інвестиційного проекту (об’єкта) та всі джерела його фінансування; 
   - у підпункті 12.1 показники у графах 3, 4, 6, 7, 9, 10 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9, 12, 13 підпунктів 6.1 та 6.2. 

   У підпункті 12.2 показники у графах 3, 4, 6, 7 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9 підпунктів 6.3 та 6.4. У графах 9, 10 і так далі необхідно проставити джерела фінансування до кінця реалізації інвестиційного проекту в розрізі років. 

   У графі 12 підпунктів 12.1 та 12.2 необхідно надати пояснення, що характеризують джерела фінансування. 

   4.11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році (звітному), очікувані результати у 2017 році (поточному), обґрунтування необхідності передбачення видатків /надання кредитів на 2018–2020 роки. 

   4.12. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період. 

   У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду: 
   - у графі 4 підпункту 14.1 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису; 
   - у графі 5 підпункту 14.1 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним, в графі 3 підпункту 5.1; 
   - у графах 6–7 підпункту 14.1 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»; 
   - у графах 9–10 підпункту 14.1 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів; 
   - у графі 11 підпункту 14.1 – бюджетні зобов’язання по видатках, у т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року). 

   Графи в таблиці 14.2 повинні відповідати: 
   - графа 4 підпункту 14.2 – графі 8 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період); 
   - графа 5 підпункту 14.2 – графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період); 
   - графа 9 підпункту 14.2 – графі 12 підпункту 6.1 (видатки бюджету на плановий бюджетний період). 

   У графах 6, 7, 11, 12 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно. 

  У графах 8 і 13 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду). 

   Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період. 

   У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду: 
   - у графі 4 підпункту 14.3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису; 
   - у графі 5 підпункту 14.3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період; 
   - у графах 6 і 7 підпункту 14.3 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; 
   - у графі 8 підпункту 14.3 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду; 
   - у графах 9 і 10 підпункту 14.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно. 

   У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом: 
   - у графі 2 підпункту 14.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта; 
   - у графі 3 підпункту 14.4 – відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта; 
   - у графі 4 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта; 
   - у графі 5 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсягу; 
   - у графі 6 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом; 
   - у графі 7 підпункту 14.4 – заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу. 

   У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов'язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах. 

   4.13. У пункті 15 наводяться: 
   - основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; 
   - основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету; 
   - нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання; 
   - пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання; 
   - аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді; 
   - показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, − порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період). 

   4.14. Інформація, наведена у Формі–2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368(із змінами). 

V. Порядок заповнення Форми–3 

   5.1. Форма–3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми–1 і Форми–2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники. 

   Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються фінансовим управлінням в межах балансу бюджету. 

   Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами. 

   5.2. У пункті 1 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та найменування головного розпорядника. 

   5.3. У пункті 2 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 

   Підпункти 2.1 та 2.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою. 

   У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету). 

   У графі 6 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку «ВСЬОГО» у графі 6 підпункту 14.4 пункту 14 Форми–2, за відповідними бюджетними програмами. 

   У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів. 

   У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми–2. 

   У графі 5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу. 

  У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді. 

   У першій таблиці підпункту 2.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету). 

   У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників. 

   У графі 7 першої таблиці підпункту 2.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди. 

   У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми−2. 

   У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період. 

   У графах 7 і 9 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах. 

   В останньому рядку «ВСЬОГО» підпунктів 2.1 та 2.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами. 

  Видатки, які включаються у форми, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі). 

   До Форми–1 та Форми–2, головні розпорядники коштів районного бюджету подають пояснювальну записку, в якій дається обґрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників. 


Начальник управління                                                                                                                                                                                         О.Ж. Миргородська

1-10 of 10