Управління фінансів

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про районний бюджет Броварського району 
на 2020 рік 

10306200000 
(код бюджету) 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Броварська районна рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:
   доходи районного бюджету у сумі 447 042 885,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 443 640 945,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 3 401 940,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
   видатки районного бюджету у сумі 447 042 885,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 436 250 945,00 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 10 791 940,00 гривень;
   рофіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі
7 390 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
   дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі
7 390 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
   оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1 000 000,0 гривень, що становить 0,4 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
   резервний фонд районного бюджету у розмірі 2 000 000,00 гривень, що становить 0,79 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, ви-значених цим пунктом.
   Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 берез-ня 2002 року № 415 (із змінами).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
   Відповідно до п. 20 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України затвердити формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5-1 до цього рішення.
   При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів на утримання зазначених установ, передбачених в бюджеті на попередній рік.
   Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:
- у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 64553922,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:
   1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 103², 1034,104, 105 Бюджетного кодексу України;
   2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 статті 14, статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
   1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»;
   2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);
поточні трансферти населенню (код 2700) ;
підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації (код 2282);
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (код 2282);
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки (код 2281);
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури (код 2240);
оплату енергосервісу (код 2276).

9. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:
- в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
- в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
- погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;
- здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства;
- затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
- затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
- здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
- забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
- взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
- забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо;
- виділені бюджетні кошти на поповнення статутних фондів перераховувати на розрахункові рахунки підприємств, відкриті в установах банків.

12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

13. Відповідно до пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

15. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

16. Додатки № 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення.

17. Це рішення вступає в дію з 01 січня 2020 року.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття. 

Голова ради                                                                                                                                                                         С. ГРИШКО


м.Бровари
19 грудня 2019 року
№ 879-66 позач-VII


Аналіз надходжень акцизного податку станом на 01.08.2020

опубліковано 1 вер. 2020 р., 04:03 Інформаційно-довідковий центр

Аналіз виконання плану по доходам станом на 01.08.2020 року

опубліковано 3 серп. 2020 р., 04:52 Інформаційно-довідковий центр

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jG0uxs237qI9etRNdPEwMl-Vt6zTuoVmHUNx8yBlSBc/edit?usp=sharing

НАКАЗ "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів"

опубліковано 8 лист. 2019 р., 05:48 Інформаційно-довідковий центр   [ оновлено 8 лист. 2019 р., 05:51 ]

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника управління фінансів 
Броварської районної державної адміністрації 

25.10.2019 № 05 


ІНСТРУКЦІЯ 
з підготовки бюджетних запитів 
   I. Загальні положення

   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та згідно статей 34, 75 та 78 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами) і визначає механізм розрахунку показників проекту місцевого бюджету на плановий бюджетний період та прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди; встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів. 

   1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів за програмно-цільовим методом і подає їх до управління фінансів Броварської районної державної адміністрації (далі – управління фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами: 

   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__−20__ РОКИ загальний, Форма 20__− 1 (далі – Форма – 1) (додаток 1);

   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__–20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20_− 2 (далі – Форма – 2) (додаток 2);

   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__–20__ РОКИ додатковий, Форма 20__− 3 (далі – Форма – 3) (додаток 3).

   1.3. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня розробляють запити за формами 20__− 2 і 20__− 3 та подають їх для зведення головному розпоряднику. Головний розпорядник коштів:
розробляє запити за формами 20__− 2 та 20__− 3 по бюджетних програмах, які реалізує самостійно;
заповнює форму 20__− 1 та зведені форми 20__− 2 і 20__− 3 за своєю мережею і подає їх до управління фінансів.

   1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях з округленням до цілої.

   1.5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення управлінням фінансів аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо). 

   1.6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників.

   1.7. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються управлінням фінансів на основі:

   прогнозу економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за плановим два бюджетні періоди;
   прогнозу Державного бюджету України на відповідні бюджетні періоди, схваленого Кабінетом Міністрів України;
   основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
   1.8. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:
   прогнозних обсягів доходів;
   граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) місцевого бюджету;
   розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
   розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) (далі − Єдина тарифна сітка);
   прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
   необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
   необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

   1.9. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться управлінням фінансів до головного розпорядника загальними сумами за роками, що дає можливість здійснити їх розподіл за функціями та бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямків своєї діяльності.

   1.10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної та регіональної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
   1.11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, функціональної та економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

   1.12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

    У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

   показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;
   показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена − зазначаються окремим рядком.

   1.13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:
   дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

   показники, які затверджені розписом місцевого бюджету на поточний рік з урахування капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов'язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та змін у структурі бюджетних програм) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

   показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

   1.14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до управління фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету та прогнозу місцевого бюджету.

   1.15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених управлінням фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду місцевого бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

   1.16. Структурні підрозділи управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами управління фінансів) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.

   1.17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту місцевого бюджету та прогнозу місцевого бюджету управління фінансів проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

   За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами управління фінансів) подають до бюджетного відділу управління фінансів, який формує проект місцевого бюджету та прогноз місцевого бюджету, інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за напрямками використання коштів та бюджетними періодами для узагальнення та подання начальнику управління фінансів.

   1.18. На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад начальник управління фінансів відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту місцевого бюджету.

   1.19. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, управління фінансів може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

   1.20. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

   II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

   2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

   пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

   жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

   обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.
   До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.
   До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.
   Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам управлінням фінансів, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

   2.2. Граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.

   2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг);
   зобов'язань, передбачених договорами (контрактами);
   норм і нормативів;
   періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;
   результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
   необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
   цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

   2.4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.
   Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

   2.5. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій, договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

   2.6. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

   2.7. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

   2.8. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.
   У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму − 3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

   2.9. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

   2.10. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

   Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

   III. Порядок заповнення Форми − 1

   3.1. Форма − 1 призначена для наведення узагальненого бюджетного запиту головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

   3.2. У Формі − 1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної та регіональної політики, у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.
   Інформація, що наводиться у Формі − 1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної та регіональної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

   3.3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) (далі – Типова відомча класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету), код за ЄДРПОУ, код бюджету згідно Довідника місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 28 грудня 2009 року № 1539 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 25 березня 2019 року № 118).

   3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

   чітке формулювання та лаконічне викладення;
   спрямованість на досягнення певного результату;
   охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника. 

   3.5. У пункті 3 зазначаються перелік державних цілей у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.
   У графах 1 - 2 зазначаються найменування показника результату та одиниця виміру.
   Показники результату − це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником цілей державної політики, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

    3.6 Пункт 4 Форми – 1 містить інформацію про розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20_ – 20_ роки за бюджетними програмами зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів:

   у графах 1 – 4 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;
   у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
   у графах 7 – 9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників;
   у графі 10 – номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми − 1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

   3.7. Пункт 5 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу витрат/надання кредитів спеціального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників витрат/надання кредитів спеціального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами:
   У графах 1 – 4 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця, бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;
   у графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
   у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний рік,
   у графах 7 − 9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів витрат/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами;
   у графі 10 – номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми − 1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми. 

   IV. Порядок заповнення Форми − 2

   4.1. Форма − 2 є логічним продовженням Форми − 1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожною бюджетною програмою.
   При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.
   Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту місцевого бюджету на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також прогноз надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для виконання бюджетної програми.
   При заповненні Форми − 2:
   доходи та фінансування спеціального фонду наводиться відповідно за класифікацією доходів;
   видатки − за кодами Економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;
   надання кредитів з бюджету – за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210. 

   4.2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та код за ЄДРПОУ.

   4.3. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

   4.4. У пункті 3 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) (далі – Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету), код бюджету згідно Довідника місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 28 грудня 2009 року № 1539 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 25 березня 2019 року № 118).

   4.5. Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми − 2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми − 1.
   У підпункті 4.1 пункту 4 визначається мета бюджетної програми та строки її реалізації на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
   Мета бюджетної програми – кінцевий результат, який досягається при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді та відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічних цілей головного розпорядника. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.
   Мета бюджетної програми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.
   У підпункті 4.2 вказуються завдання бюджетної програми.
   Завдання бюджетної програми − конкретні цілі або результати, яких необхідно досягти при виконанні бюджетної програми протягом відповідного бюджетного періоду і оцінити які можна за допомогою результативних показників.
   У підпункті 4.3 вказуються підстави реалізації бюджетної програми, наводиться перелік нормативно-правових та інструктивних актів, на підставі яких бюджетна програма буде включена до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період.
   Назва, мета, завдання, результативні показники бюджетної програми, що зазначаються у бюджетному запиті повинні відповідати наказам Мінфіну, галузевих міністерств (спільним наказам) про затвердження типових переліків бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів.
   Інформація, наведена у пункті 4, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми. 

   4.6. У пункті 5 приводяться усі надходження для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за кодами доходів, кодами фінансування та кодами кредитування (стосовно повернення кредитів).
   Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 та графах 3, 7 підпункту  

   5.2 показники повинні співпадати з показниками, наведеними у пункті 4 Форми – 1 у рядку відповідної бюджетної програми у графах 5, 6, 7, 8, 9.
   Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:
   1) власні надходження бюджетних установ:
   плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код Класифікації доходів бюджету 25010100);
   надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код Класифікації доходів бюджету 25010200);
   плата за оренду майна бюджетних установ (код Класифікації доходів бюджету 25010300);
   надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код Класифікації доходів бюджету 25010400);
   благодійні внески, гранти та дарунки (код Класифікації доходів
бюджету 25020100);
   благодійні внески, гранти та дарунки (код Класифікації доходів бюджету 25020100);
   кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код Класифікації доходів бюджету 25020200);
   Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстав. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;
   2) інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (зокрема, надходження коштів з бюджету розвитку – за рахунок доходів бюджету розвитку та субвенцій з інших бюджетів);
   3) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі Класифікації кредитування бюджету);
   4) кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.
   Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код Класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код Класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).
    У графі 4 та 5 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм відповідно до звіту за попередній бюджетний період.
    У графі 8 та 9 підпункту 5.1 (затверджено) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетних програм на поточний бюджетний період.
    У графі 12 та 13 підпункту 5.1 (проект) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетних програм на плановий бюджетний період.
    У графах 4, 5 та 8, 9 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на наступні за плановим два бюджетні періоди.

   4.7. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:
   у графах 1−2 зазначаються коди Економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування;
   у графі 3 підпункту 6.1 та графі 3 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 7 підпункту 6.1 та графі 7 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
   у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
   у графі 11 підпункту 6.1 та графі 11 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
   у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
   у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та у графах 3 і 7 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
   у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.
     Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6,7 пункту 4 Форми − 1 для відповідної бюджетної програми.
    Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми − 1 для відповідної бюджетної програми.
    Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми − 1 для відповідної бюджетної програми.
    Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та рядку «УСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 5 Форми − 1 для відповідної бюджетної програми.

   4.8. У підпункті 7.1 пункту 7 визначається перелік витрат за напрямами використання бюджетних коштів, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми. Ця інформація буде використовуватись при підготовці паспорту бюджетної програми.
   У підпункті 7.2 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами у наступних за плановим двох бюджетних періодах.
   Стосовно видатків/надання кредитів загального фонду бюджету:
   видатки/надання кредитів у рядку «УСЬОГО» по графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми − 1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку «УСЬОГО» по графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 пункту 5 Форми − 2;
   у графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у порівняні умови із програмною класифікацією на плановий рік;
   у графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний рік;
   у графі 11 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік;
   Стосовно видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету:
   у графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
   у графі 8 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний рік;
   у графі 12 (проект) – видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.
   У підпункті 7.2 виклад запиту видатків у наступних за плановим двох бюджетних періодах за напрямами використання бюджетних коштів наводиться за загальним та спеціальним фондами.
   Видатки по загальному фонду у рядку «УСЬОГО» по графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8, 9 пункту 4 Форми – 1 для відповідної бюджетної програми; та графам 3, 7 підпункту 5.2 пункту 5 Форми − 2.
   Видатки по спеціальному фонду у рядку «УСЬОГО» по графах 4, 8 підпункту 7.2 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8, 9 пункту 4 Форми – 1 для відповідної бюджетної програми; та графам 4, 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми – 2.
   Головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, з’їзди, симпозіуми, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям тощо, разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

   4.9 У пункті 8 наводяться результативні показники – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми.
   У підпункті 8.1 визначаються результативні показники по загальному та спеціальному фондах бюджету за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році і на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми.
   У підпункті 8.2 визначаються результативні показники по загальному та спеціальному фондах бюджету за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах.
   Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;
показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;
показники ефективності − залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:
витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);
відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);
досягнення визначеного результату (результативність);
показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.
   Результативні показники, які наведені у підпунктах 8.1 та 8.2, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
   Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.
   Примірний перелік результативних показників побудовано в розрізі функцій відповідно до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та згруповано за показниками затрат, показниками продукту, показниками ефективності та показниками якості.
   Перелік результативних показників за бюджетною програмою відповідно до особливостей її реалізації у плановому бюджетному періоді може включати інші показники.
   Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648 (із змінами), з урахуванням примірного переліку результативних показників бюджетних програм, визначеного Мінфіном.
   У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.
   Результативні показники, включені у пункти 8.1 та 8.2, будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми.

   4.10. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці в розрізі підпрограм за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
   В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

   4.11. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:
   у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;
   у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 жовтня поточного бюджетного періоду;
   у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
   Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.
   Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

   4.12. У підпунктах 11.1 та 11.2 пункту 11 наводиться перелік державних цільових програм, регіональних та місцевих програм, які передбачається виконувати з використанням коштів Державного бюджету України, місцевого бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету.
   У підпунктах 11.1 та 11.2:
   у графі 2 наводиться назва державної/регіональної/місцевої програми;
   у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата – заповнюється автоматично;
   У підпункті 11.1 показники у графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 по рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4, 7, 8, 11, 12 підпунктів 6.1 та 6.2.
   У підпункті 11.2 показники у графах 4, 5, 7, 8 по рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4, 7, 8 підпунктів 6.3 та 6.4.

    4.13. У пункті 12 наводиться дані про інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету.
   у графі 1 наводиться найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації;
   у графі 2 вказується строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення);
   Показники у графах 4, 6, 8, 10, 12 по рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 4, 8, 12 підпунктів 6.1 та 6.2.

   4.14. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у звітному році, очікувані результати у поточному році, обґрунтування необхідності передбачення видатків /надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах.

   4.15. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.
   У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду.
   Підпункт 14.1:
   у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом місцевого бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
   у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним, в графі 3 підпункту 6.1;
   у графах 5–6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
   у графах 8−9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;
   у графі 10 – бюджетні зобов’язання по видатках, у т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).
   Підпункт 14.2:
   графи в таблиці 14.2 повинні відповідати:
   графа 3 підпункту 14.2 – графі 7 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);
   графа 4 підпункту 14.2 – графі 6 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);
   графа 8 підпункту 14.2 – графі 11 підпункту 6.1 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).
   У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.
   У графах 7 і 12 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).
   Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.
   У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду:
   у графі 3 підпункту 14.3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
   у графі 4 підпункту 14.3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графах 5 і 6 підпункту 14.3 – дебіторська заборгованість на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 7 підпункту 14.3 – очікувана дебіторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду;
   у графах 8 і 9 підпункту 14.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.
   У підпункті 14.4 наводяться аналіз управління бюджетним зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

   4.16. У пункті 15 наводяться:
   остовні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
   основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;
   нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;
   пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
   аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;
   показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

   4.17. Інформація, наведена у Формі – 2, використовується для формування паспорта бюджетної програми. 

   V. Порядок заповнення Форми – 3

   5.1. Форма – 3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні і заповнюється лише після заповнення Форми – 1 і Форми – 2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.
   Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються управлінням фінансів межах балансу бюджету.
   Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

   5.2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та код за ЄДРПОУ.

   5.3. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

   5.4 У пункті 3 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету згідно Довідника місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 28 грудня 2009 року № 1539 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 25 березня 2019 року № 118).

   5.5. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та спеціального фонду (бюджет розвитку) в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету/ класифікації кредитування бюджету та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
   У першій таблиці підпункту 4.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).
   У графі 7 першої таблиці підпункту 4.1 зазначається сума наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових коштів на плановий бюджетний період, з обов'язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.
   У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми – 2.
   У графі 5 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.
   У графі 6 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.
   У першій таблиці підпункту 4.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів програмної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету).
   У графах 3 і 5 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.
   У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.
   У графі 7 першої таблиці підпункту 4.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку) на наступні за плановим два бюджетні періоди.
   У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми − 2.
   У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.
   У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.
   В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 4.1 та 4.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.
   Видатки, які включаються у форми, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі).
   До Форми – 1 та Форми – 2, головні розпорядники коштів місцевого бюджету подають пояснювальну записку, в якій дається обґрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників.

Начальник управління О. МИРГОРОДСЬКА
Бюджетний запит (загальний)

1-10 of 25