Проект Бюджету Броварського району на 2018 рік
Р І Ш Е Н Н Я
Про районний бюджет Броварського району на 2018 рік
Броварська районна рада вирішила:


   1. Визначити на 2018 рік:
   - доходи районного бюджету у сумі 622 814,727 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 605 354,624 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету у сумі 17 460,103 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення;
   - видатки районного бюджету у сумі 622 814,727 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 605 354,624 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 17 460,103 тис.грн. згідно з додатком 3 цього рішення.
   - загальний та спеціальний фонди районного бюджету є збалансованими, додаток № 2 до цього рішення.

   2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 605 354,624 тис.грн. та спеціальному фонду 17 460,103 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

   3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200,0 тис.грн.. 

   4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 цього рішення.

   Відповідно до п. 20 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України затвердити розрахунок субвенції на утримання закладів дошкільної освіти на 2018 рік згідно формули:
  
 S = (D(v) *( Hod* І(с) ))*Nv *12 , де:
   - S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2018 рік,
   - Hod – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку в місяць, обчислений у розрахунках відповідно до фактичний видатків за 11 місяців 2017 року, 
    Hod=1676,2
   - D(v) – кількість дітей у віці 0 - 6 років у селах, селищах, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів.,
   - І(с) – прогнозний індекс споживчих цін – 109,0 відсотка,
   - Nv – 101,0 % на незахищені видатки від загального обсягу.

   При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів на утримання зазначених установ, передбачених в бюджеті на попередній рік. 

   5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

   6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

   7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3964,208 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

   8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік: до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;
   - джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

   9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів, фінансування та кредитування є надходження, визначені ст.69-1, 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду районного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

   10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
   - позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

   11. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:
   - укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами,
   - в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України,
   - в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
   - погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;
   - здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

   12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації:
   - у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

   Відповідно до статей 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:
   - у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

   13. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

   14. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

   15. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.

   16. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

   17. Відповідно до статті 18 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод.

   18. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
   - у тижневий термін після затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області та управлінню фінансів райдержадміністрації для здійснення фінансування видатків,
   - затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

   19. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

   20. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на поповнення статутних фондів (0117670), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках.

   21. Додатки № 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення. 

   22. Це рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року.

   23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

Голова ради                                                                                                                                                                             С.М.Гришко
ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА 
ДО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК Головні цілі на 2018 рік 
   Забезпечення наповнюваності бюджету шляхом створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, поліпшення фінансового стану підприємств, за рахунок підвищення конкурентоспроможності виробництва, проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків.

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 
   - планування дохідної частини місцевих бюджетів здійснювати з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р зі змінами, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.
   - посилення роботи із платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету та детінізації виплати заробітної плати суб'єктами підприємницької діяльності;
   - забезпечення дотримання законодавства про працю на підприємствах усіх форм власності, в установах та організаціях щодо оформлення трудових відносин із найманими працівниками, додержання мінімальних гарантій оплати праці, повноти і своєчасності виплати заробітної плати та сплати до районного бюджету податку на доходи з фізичних осіб;
   - проведення інвентаризації договорів оренди земельних ділянок, перевірка на відповідність чинному законодавству розміру орендної плати, проведення та оновлення грошової оцінки земель;
   - залучення до сплати податку з доходів фізичних осіб філій, відокремлених підрозділів які проводять діяльність на території Броварського району;
   - здійснення інвентаризації наданих пільг зі сплати податків і зборів та аналізу доцільності їх надання;
   - здійснення поглибленого аналізу виконання місцевих бюджетів, виявлення додаткових резервів для їх наповнення та забезпечення у повному обсязі бюджетними призначеннями видатків на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв бюджетних установ;
   - налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше підвищення рівня сплати платежів;
   - забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджетів усіх рівнів;
   - проведення цілеспрямованої роботи по скороченню податкового боргу, подоланню збиткової діяльності суб‘єктів господарювання, збільшенню податкового навантаження малоприбуткових підприємств;
   - упередження зловживань у роботі ризикових суб’єктів господарської діяльності в яких незначні податкові зобов’язання при великих обсягах господарських операцій, мала чисельність працюючих, відсутні основні фонди та інші фактори ризику, зазначаючи, при цьому, значні суми податку на додану вартість до відшкодування з бюджету, підприємств-боржників;
   - посилення контролю за правомірністю обчислення та справляння орендної плати за землю до місцевого бюджету;
   - проведення роботи щодо виявлення найманих осіб без належного оформлення трудових угод з роботодавцями та залучення громадян до державної реєстрації;
   - зростання частки заробітної плати у собівартості продукції (послуг), підвищення фонду оплати праці штатних працівників, підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
   - інвентаризація програм, затверджених районною радою та визначення їх пріоритетності щодо фінансування;
   - недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;
   - сприяння зменшенню випадків зловживання монопольним становищем та антиконкурентних дій на внутрішньому ринку;
   - спільно з органами місцевого самоврядування продовження роботи щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету завдяки запровадженню уточненої грошової оцінки земель сільських населених пунктів та земель несільського призначення за межами населених пунктів;
   - забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв, скорочення видатків місцевого бюджету, передбачених на транспортні послуги, зв’язок, представницькі витрати, відрядження тощо.

Доходи районного бюджету 
   Обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2018 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового Кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р зі змінами, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», а також іншими законодавчими актами. 

   В основу розрахунків доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік покладено основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району, основні напрями бюджетної політики, реформи місцевого самоврядування та децентралізація управління бюджетними коштами.

   У цілому ресурс районного бюджету на 2018 рік обрахований та прогнозується на рівні 143982,703 тис.грн. без урахування міжбюджетних трансфертів, в тому числі за:
   - загальним фондом – 126522,6 тис.грн.
   - спеціальним фондом – 17460,103 тис.грн.

   Джерелами формування дохідної частини
спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ. Власні надходження бюджетних установ встановлено на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів районного бюджету.

   Доходи загального фонду районного бюджету у 2018 році формуються, за рахунок:
   - податку на доходи з фізичних осіб;
   - адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
   - адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

   У співставних умовах, проти очікуваних надходжень 2017 року прогнозується зростання надходжень за загальним фондом у цілому на 10,3 відсотка.
 

   Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів визначено у сумі 126 522,6 тис. грн. При прогнозуванні дохідної частини було враховано фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 11 місяців 2017 року та очікуваних надходжень за грудень 2017 року.

   Найбільшу питому вагу в доходах становить податок та збір на доходи фізичних осіб – 99,6%. Прогнозний обсяг податку і збору на доходи фізичних осіб до районного бюджету розраховано на рівні 125 986,1 тис. грн.

   Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:
   · застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;
   · підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
   · легалізація виплати заробітної плати та інше.

   Розрахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб здійснено з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати до 3723 гривні та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу у місячному розмірі: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня — 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня.

   Обсяги міжбюджетних трансфертів, що передбачаються із державного бюджету та обласного бюджету, складають 478832,024 тис. грн., у тому числі:
   · субвенція державного бюджету - 225737,0 тис. грн.,
   · субвенція з обласного бюджету – 2432,7 тис.грн.
   · освітня субвенція – 90591,7 тис. грн.,
   · медична субвенція – 28994,9 тис. грн.,
   · субвенція з м. Бровари на утримання об’єктів спільного користування - 41400,0 тис.грн;
   · медична субвенція з міста Бровари на утримання Броварської центральної районної лікарні - 65119,6 тис.грн
   · медична субвенція Калитянської селищної ради на утримання Броварської центральної районної лікарні на утримання закладів охорони здоров´я - 6309,3 тис.грн;
   · субвенція Калитянської селищної ради на виплату допомог постраждалим внаслідок аварії на ЧАЄС (з обласного бюджету) – 63,3 тис.грн.;
   · медична субвенція Великодимерської селищної ради на утримання закладів охорони здоров»я - 13611,1 тис.грн;
   · субвенція Великодимерської селищної ради на утримання закладів та проведення заходів – 4572,424 тис.грн.

Видатки районного бюджету 
    При формуванні районного бюджету на 2018 рік враховано показники проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та індикативні показники розроблені та доведені Міністерством фінансів України відповідно до вимог чинного законодавства та напрямів бюджетної політики. 

   Основний акцент при розрахунку прогнозної потреби в коштах на фінансування органів місцевого самоврядування та закладів соціально-культурної сфери району на 2018 рік зроблено відповідно до п. 4 статті 77 Бюджетного Кодексу України з урахуванням необхідності забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги, медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, інші захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе нормальне функціонування бюджетних установ.

   Мережу закладів, які будуть фінансуватися з районного бюджету у 2018 році, сформовано на підставі вимог статей 89, 91 Бюджетного кодексу України.

   Враховано створення на території Броварського району згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Великодимерської селищної об’єднаної територіальної громади та передачу закладів культури та освіти у громаду.

   Фонд оплати праці працівників бюджетної сфери установ та організацій районної комунальної власності розраховано з урахуванням рішення Уряду, при доопрацюванні проекту державного бюджету на 2018 рік до другого читання, щодо встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3 723 грн на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1762 гривень.

   В процесі розрахунку потреби в коштах на заробітну плату з нарахуваннями взято за основу терміни запровадження розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – 3723,00 грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери по загальному фонду заплановано в сумі 256707,991 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діють на даний час з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках, особливо у осінньо-зимовий період, а також прогнозний індекс їх росту на 2018 рік. Видатки на оплату комунальних послуг в 2018 році заплановано в сумі 31426,583 тис. грн.

   Всі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені на мінімально необхідному рівні, потребу по них на 2018 рік розраховано, виходячи з режиму економії та ефективного використання коштів.

   Видатки загального фонду районного бюджету Броварського району на 2018 рік в розрізі напрямків фінансування наведені в таблиці 1:

Напрямок фінансування

Передбачено на 2018 рік, тис.грн

Питома вага в загальному обсязі видатків, %

Державне управління

2 066,10

0,35

Охорона здоров´я

179 516,60

30,77

Освіта

130 242,24

22,33

Соціальний захист

7 848,10

1,35

Культура

18 360,65

3,15

Фізична культура і спорт

2 529,89

0,43

Реверсна дотація

8 811,40

1,51

Дошкільна освіта

28 218,32

4,84

Субвенція з державного бюджету

225 737,00

38,70

Інші видатки

2 024,31

0,35

Всього

605 354,62

100,00   Видаткова частина районного бюджету сформована з урахуванням того, що первинна медична допомога згідно проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» винесений на друге читання до Верховної ради України (законопроект № 7000 від 15.09.2017 року) буде утримуватись за рахунок медичної субвенції до 1 липня 2018 року на період реформування та заклади освіти і культури новоствореної Великодимерської громади передані з районного бюджету.


Районна рада 
   Обсяг асигнувань загального фонду по Броварській районний раді на 2018 рік прогнозується в сумі 2066,13 тис.грн. на утримання виконавчого апарату районної ради, в т. числі на заробітну плата та нарахування на заробітну плату 1832,63 тис.грн, енергоносії 103,4 тис.грн.

   На реалізацію «Програми підтримки розвитку засобів масової інформації та інформування населення Броварщини на 2018 рік» передбачено 120,0 тис.грн.


Районна державна адміністрація 
   По головному розпоряднику коштів заплановано видатки по загальному фонду в сумі 198921,717 тис.грн., з них по загальному фонду 183321,717 тис.грн та спеціальному 15600,0 тис.грн, в тому числі:

   1. На утримання закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня, надання медичної допомоги заплановано кошти по загальному фонду в сумі 179516,643 тис.грн, в тому числі:
   - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету району – 28994,9 тис.грн,
   - за рахунок медичної субвенції з м.Бровари – 65119,6 тис.грн, 
   - за рахунок медичної субвенції з Калитянської селищної ради – 6309,3 тис.грн,
   - за рахунок медичної субвенції з Великодимерської селищної ради – 13611,1 тис.грн,
   - за рахунок коштів м.Бровари на утримання об’єктів спільного користування – 41400,0 тис.грн,
   - за рахунок субвенції з обласного бюджету - 2432,7 тис.грн,
   - за рахунок субвенції з обласного бюджету Калитянської селищної ради - 63,3 тис.грн,
   - за рахунок коштів Великодимерської селищної ради – 1528,32 тис.грн,
   - за рахунок доходів районного бюджету – 20057,423 тис.грн, а саме :
   -  на утримання районної лікарні – 166142,622 тис.грн 
   - на утримання центру первинної медико-санітарної допомоги – 13374,021 тис.грн.

   У п.1 статті 103-4 Бюджетного Кодексу України медична субвенція спрямовується на видатки закладів охорони здоров’я, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Зазначені видатки передано на рівень місцевих бюджетів. В проекті районного бюджету на 2018 рік заплановано видатки на комунальні послуги та енергоносії виходячи з цін і тарифів на них, що діють на даний час з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках, особливо у осінньо-зимовий період, а також прогнозний індекс їх росту на 2018 рік за рахунок коштів районного бюджету та бюджету м. Бровари, Великодимерської селищної ради. Розподіл показників здійснено виходячи з наявного населення, проживаючого на території району та міста.

   По спеціальному фонду планується власних надходжень по Броварській центральній районній лікарні в сумі 15600,0 тис.грн.

   2. Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді заплановано спрямувати 615,187 тис.грн.

   3. На реалізацію службою у справах дітей районної комплексної «Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей на 2018 рік» заплановано 30,0 тис.грн.

   4. На виконання районної програми «Збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2018 рік» передбачено видатки в сумі 260,0 тис.грн.

   5. На утримання закладу та проведення заходів фізичної культури і спорту передбачені видатки в сумі 2539,887 тис. грн.

   6. На виконання «Районної програми відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2018 рік» планується спрямувати 300,0 тис.грн.

   7. На реалізацію «Програми підтримки розвитку засобів масової інформації та інформування населення Броварщини на 2018 рік» передбачено 120,0 тис.грн.

Відділ освіти районної державної адміністрації 
   Обсяги асигнувань загального фонду по головному розпоряднику на 2018 рік прогнозуються в сумі 131012,347 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 130242,244 тис.грн, спеціальному – 770,103 тис.грн, а саме: 
   · на утримання закладів освіти 122158,314 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 90591,7 тис.грн., та за рахунок доходів районного бюджету – 31566,614 тис.грн.

   В статтею 103-2 Бюджетного Кодексу України передбачено, що за рахунок освітньої субвенції здійснюються на оплату праці педагогічних працівників по загальноосвітніх закладах. При плануванні районного бюджету на 2018 рік враховано утримання техпрацівників та техперсоналу по загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету. Освітня субвенція направлення виключно на виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату педагогічних працівників.

   На утримання Комунальних закладів Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» та «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» передбачено кошти в сумі 4529,802 тис.грн, з них з районного бюджету – 3994,308 тис.грн та субвенція Великодимерської селищної ради – 535,494 тис.грн.

   На виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповниться 18 років, на підставі розрахунку відділу освіти заплановано кошти в сумі 7,240 тис.грн. На виконання «Районної програми відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2018 рік» планується спрямувати 450,0 тис.грн.

   В 2018 році заплановано отримати 770,103 тис.грн власних надходжень до спеціального фонду по відділу освіти.

   В зв’язку з змінами програмної класифікації видатків відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів» видатки на утримання централізованої бухгалтерії, здійснення централізованого господарського обслуговування, інші заклади освіти заплановано за кодом 0611160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» в сумі 2387,938 тис.грн.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 
   Видатки районного бюджету по загальному фонду на фінансування установ, закладів і заходів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення на 2018 рік заплановані в сумі 233 815,059 тис.грн, з них по загальному фонду – 233 585,059 тис.грн та спеціальному фонду – 230,0 тис.грн, а саме:
   1) На утримання територіального центру планується спрямувати 4525,451 тис.грн, з них районні кошти – 3948,831 тис.грн, Великодимерської селищної ради – 576,620 тис.грн.
   2) На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку в сумі 360,0 тис.грн, з них 60,0 тис.грн Великодимерської селищної ради
   3) На виконання районної програми «Турбота» передбачено кошти в сумі 1648,6 тис.грн.
   4) На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів заплановано 260,608 тис.грн
   5) На виконання «Програми розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста на 2017-2020 роки» передбачено кошти в сумі 278,4 тис.грн.
   6) На виплату субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання допомог, пільг та субсидій – 225737,0 тис.грн.

   В 2018 році заплановано кошти спеціального фонду ККД 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів» по Комунальному закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 230,0 тис.грн..

Відділ культури райдержадміністрації 
   На утримання установ та проведення заходів по галузі «Культура і мистецтво» обраховано видатки в сумі 19220,65 тис.грн, в тому числі: з загального фонду – 18360,65 тис.грн., зі спеціального фонду – 860,0 тис.грн.
   1) На утримання Комунального закладу Броварської районної ради «Школа естетичного виховання (Дитяча школа мистецтв)» плануються кошти в сумі 7531,99 тис.грн, з них за рахунок районного бюджету 6135,0 тис.грн, субвенції з Великодимерської селищної ради – 1396,990 тис.грн.
   2) На утримання Комунального закладу Броварської районної ради «Броварська районна централізована бібліотечна система» передбачено кошти в сумі 3502,172 тис.грн.
   3) На утримання Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури» – 3852,172 тис.грн., з них власних надходжень 350,0 тис.грн.

ТРАНСФЕРТИ З РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ БЮДЖЕТАМ НИЖЧОГО РІВНЯ 
   По Управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації заплановано проведення видатків на суму 37578,824 тис.грн. 

   Резервний фонд районного бюджету на 2018 рік згідно ст. 24 Бюджетного Кодексу заплановано не більше 1% обсягу видатків загального фонду в розмірі 100,0 тис.грн.

   Реверсна дотація згідно ст. 99 Бюджетного Кодексу «Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, районів і об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» в сумі 8811,4 тис.грн.

   Субвенція на утримання об’єктів спільного користування в м. Бровари в сумі 449,1 тис.грн:
   - Центр реабілітації дітей інвалідів передбачено кошті в сумі 252,5 тис.грн.
   -  На «Програму діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2018 рік» передбачено кошти в сумі 196,6 тис.грн.

   Відповідно до пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України в 2018 році з бюджетів сіл, селищ, міста районного значення можуть здійснюватися видатки, визначені підпунктом “а” пункту 2 та пунктом 5 частини першої статті 89 Кодексу в частині утримання дошкільних навчальних.

   Такі видатки здійснюватися за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам сільських та селищних рад за зверненням на підставі формули, яка затверджується районною радою у додатку до рішення про місцевий бюджет та не може бути меншим обсягів таких міжбюджетних трансфертів, передбачених на 2017 рік..

   Розраховано середньо районний норматив утримання 1 дитини в місяць в дошкільних навчальних закладах (1676,2 грн.) на підставі фактичних видатків за 11 місяців 2017 року з урахування прогнозованого в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» індексу інфляції 109,0 %.
Міжбюджетні трансферти сільським, селищним радам відповідно до п. 20 Розділ VI. «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Бюджетного Кодексу України на проведення фінансування закладів дошкільної освіти заплановано в сумі 28218,324 тис. грн.

Начальник управління                                                                                                                                        О.Ж.Миргородська 
Прогноз бюджету Броварського району за доходами і видатками 
на 2019-2020 роки 

   Прогноз доходів районного бюджету на 2019-2020 роки розроблено на основі норм чинного законодавства із врахуванням децентралізації та передбачає соціально-економічний розвиток Броварського району Київської області щодо створення сприятливих умов для надходження інвестицій.

   Обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік по району визначено у розмірі 125986,1 тис. грн., що на 10,3 % більше очікуваних надходжень 2017 року.

   Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України . Враховано підвищення мінімальної заробітної плати до 3723 грн., прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 1762 грн.

   Плата за надання адміністративних послуг, яка становить 550 тис. грн., обраховано з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2016 і 2017 роках. Питома вага податків у прогнозному обсязі загального фонду районного бюджету становить 0,3 %Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019-2020 роки за основними видами надходжень, (тис. грн.)

№ з/п

Найменування доходів загального фонду районного  бюджету

Прогноз на 2019 рік

Прогноз на 2020 рік

1

Податок та збір на доходи фізичних осіб (60%)

138 960,00

147 290,00

2

Плата за надання адміністративних послуг

550,0

550,00

 

Разом обсяг доходів загального фонду районного бюджету 

139 510,00

147 840,00Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету за основними видами надходжень 
на 2019-2020 роки, тис. грн.

Найменування доходів спеціального фонду районного бюджету

2019 рік

2020 рік

Власні надходження бюджетних установ

17 980,00

18 520,0

Разом доходів спеціального фонду районного бюджету

17 980,00

18 520,00   Прогнозні показники видатків районного бюджету на 2019-2020 роки розроблено відповідно до показників дохідної частини бюджету. Обсяг видатків на наступні роки може уточнюватися у разі зміни макроекономічної ситуації та пріоритетів державної політики.
Прогнозний обсяг видатків на 2019-2020 роки, тис.грн

Найменування КПКВКМБ

2019

2020

Державне управління

2 169,4

2 277,9

Освіта

137 050,0

144 724,5

Охорона здоров’я

169 400,00

181 258,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення

8 066,8

8 630,4

Культура і мистецтво

19 645,9

20 824,6

Фізична культура і спорт

2 636,0

2 760,0

Дошкільна освіта

30 193,6

32 005,2

Інші видатки

2358,6

2 476,6

Субвенція з державного бюджету

224 500,00

235 700,00

РАЗОМ

596 020,3

630 657,2

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5 

Додаток 6

Додаток 7