Бюджет Броварського району на 2017 рік

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про районний бюджет Броварського району на 2017 рік

Броварська районна рада вирішила:

 1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 594619,110 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 569767,000 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету у сумі 24852,110 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 594619,110 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 569767,0 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 24852,110 тис.грн. згідно з додатком 3 цього рішення.
- загальний та спеціальний фонди районного бюджету є збалансованими, додаток № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 569767,0 тис.грн. та спеціальному фонду 24852,110 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200,0 тис.грн..

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 цього рішення.

Відповідно до п. 20 Розділу VI. «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України затвердити розрахунок субвенції на утримання закладів дошкільної освіти на 2017 рік згідно формули:
S = D(v) *( Hod* І(с) ) *12 , де:
- S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2017 рік,
- Hod – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку в місяць, обчислений у розрахунках відповідно до фактичний видатків за 11 місяців 2016 року,
Hod=1160,087
- D(v) – кількість дітей у віці 0 - 6 років у селах, селищах, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів.,
- І(с) – прогнозний індекс споживчих цін – 108,1 відсотка,
При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів на утримання зазначених установ, передбачених в бюджеті на попередній рік.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою :
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- трансферти органам державного управління інших рівнів.

6. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2967,562 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік: до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1, 71 районного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:
- укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами,
- в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України,
- в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
- погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;
- здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації:
- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статей 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:
- у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати)обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

13. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

14. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.

16. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених бюджетним Кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

17. Установити, що кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів зараховуються до бюджету розвитку районного бюджету.

18. Відповідно до статті 18 розділу VI. Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України установити, що починаючи з 2017 року, у бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод.

19. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
- у тижневий термін після затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України Київської області та управлінню фінансів райдержадміністрації для здійснення фінансування видатків,
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

20. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

21. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (0117470), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках.

22. Додатки № 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення.

23. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.Голова ради                                                          С.М.Гришко

м.Бровари
22 грудня 2016 року
№ 254-21 позач.-VII